Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka - Vlastnícke právo

Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka - Vlastnícke právo

Ide o prípady, keď osoba A prevedie nehnuteľnosť na základe určitého úkonu (absolútne neplatného právneho úkonu, relatívne neplatného právneho úkonu, úkonu odstúpenia od zmluvy, naplnenia rozväzovacej podmienky a i.) na osobu B a tá následne prevedie nehnuteľnosť na osobu C. Názor, či je takýto spôsob nadobúdania vlastníckeho práva možný, nie je už ani na území Slovenskej republiky jednotný, pretože možnosť nadobudnutia vlastníckeho práva dobromyseľným nadobúdateľom bola pripustená rozhodnutím Ústavného súdu Slovenskej republiky a ďalšími na to nadväzujúcimi rozhodnutiami tohto súdu, prípadne všeobecných súdov. Súdna prax však doposiaľ nie je v prípade nadobudnutia vlastníckeho práva od nevlastníka zjednotená, čoho dôkazom je obsah tejto štúdie.
Štúdia je dôležitá pre odbornú právnu prax, ako aj pre teoretické rozpracovanie, pretože je témou nanajvýš aktuálnou, hoci v právnej diskusii už niekoľko rokov reštančne pretrváva.
Kniha obsahuje aj 23 rozhodnutí Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu SR.

Viac informácií získate kliknutím na tento odkaz - Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka