2-dňový webinár: Daň z príjmov fyzických osôb pre začiatočníkov v roku 2023

Na 2-dňovom webinári s Ing. Martinom Miklášom získate potrebné základy pre uplatňovanie dane z príjmov fyzických osôb. Prvý deň spoznáte sadzby dane z príjmov, vaše registračné a oznamovacie povinnosti a príjmy, ktoré nie sú zdaniteľné. Nevynecháme tému mikrodaňovníka – povieme si, kto sa považuje za neho a aké výhody z toho vyplývajú. Ukážeme si, ako vypočítať jednotlivé čiastkové základy dane, ako vyčísliť daň za zdaňovacie obdobie aj to, ako umorovať daňové straty. Rozoberať budeme tiež daňové bonusy, zamestnanecké benefity, príspevok na rekreáciu a preddavky na daň z príjmov FO s príkladmi.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
27. 11. 2023 - 28. 11. 2023, 09:00 - 14:30
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Martin Mikláš
Bez DPH S DPH
Webinár 27. 11. 2023 - 28. 11. 2023 140 € 168 €

2-dňový webinár: Daň z príjmov fyzických osôb pre začiatočníkov v roku 2023

Na 2-dňovom webinári s Ing. Martinom Miklášom získate potrebné základy pre uplatňovanie dane z príjmov fyzických osôb. Prvý deň spoznáte sadzby dane z príjmov, vaše registračné a oznamovacie povinnosti a príjmy, ktoré nie sú zdaniteľné. Nevynecháme tému mikrodaňovníka – povieme si, kto sa považuje za neho a aké výhody z toho vyplývajú. Ukážeme si, ako vypočítať jednotlivé čiastkové základy dane, ako vyčísliť daň za zdaňovacie obdobie aj to, ako umorovať daňové straty. Rozoberať budeme tiež daňové bonusy, zamestnanecké benefity, príspevok na rekreáciu a preddavky na daň z príjmov FO s príkladmi.

Druhý deň sa budeme zaoberať daňovými a nedaňovými výdavkami, dividendami FO, dotáciami či medzinárodným zdaňovaním dane z príjmov. Vysvetlíme si, ako zdaniť príjmy z predaja/prevodu hnuteľných vecí, z cenných papierov, z prevodu podielu v obchodnej spoločnosti, z výhry v lotériách, z predaja virtuálnej meny a ďalších. Na príklade si ukážeme, ako zostaviť daňové priznanie dane z príjmov FO. A to nie je všetko, viac nájdete v programe.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Cieľová skupina:
 •   začínajúci, ale aj mierne pokročilí účtovníci
 •   konatelia a manažéri
 •   personalisti
 •   absolventi stredných a vysokých škôl
 •   ostatná verejnosť

Obsah webinára

1. deň

 • Úvod Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p. (ďalej len „ZDP“)
 • Základné pojmy  pre daň z príjmov fyzickej osobyRegistračná povinnosť fyzickej osoby
 • Predmet dane z príjmov fyzických osôbDefinícia aktívnych a pasívnych príjmov – základné východiská a ich rozdiely
 • Daňová rezidencia fyzickej osoby Základ dane a výpočet základu dane z príjmov fyzickej osoby
 • Príjem zo závislej činnosti podľa § 5
 • Príjem z podnikania, SZČO, prenájmu, použitia diela a umeleckého výkonu podľa § 6
 • Nezdaniteľné časti na daňovníkaDaňový bonus na dieťaDaňový bonus na zaplatené úroky
 • Mikrodaňovník
 • Umorenie daňovej straty – pravidlá a spôsob umorenia daňovej straty
 • Príjmy z kapitálového majetku podľa § 7
 • Ostatné príjmy podľa §8
 • Oslobodenia od dane jednotlivých druhov príjmov a daňovej povinnosti
 • Sadzby dane z príjmov fyzickej osoby
 • Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby
 • Zamestnanecké benefity
 • Príspevok na rekreáciu
 • Daň zabezpečená zrážkou
 

2. deň

 • Daňové výdavky fyzickej osoby – podnikateľa v zmysle zákona o dani z príjmov
 • Nedaňové výdavky fyzickej osoby – podnikateľa v zmysle zákona o dani z príjmov
 • Daňový aspekt prijatých dotácií – prevádzkové dotácie a dotácie na obstaranie dlhodobého majetku
 • Uplatnenie daňových výdavkov súvisiacich s dlhodobým majetkom – odpisy, predaj a zostatková cena v daňových výdavkoch
 • Daňové výdavky pri príjmoch z prenájmu podľa § 6 ods. 3
 • Dividendy vyplatené fyzickej osobe a daňový aspekt dividend
 • Zdaňovanie príjmov združenia fyzických osôb bez právnej subjektivity
 • Zdaňovanie spoločných príjmov manželov
 • Daňový aspekt ukončenia podnikania fyzickej osoby
 • Daňový aspekt prechodu medzi jednoduchým účtovníctvom, podvojným účtovníctvom, daňovou evidenciou a paušálnymi výdavkami
 • Daňová povinnosť daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou z príjmov zo zdrojov na území SR, daň vyberaná zrážkou a zabezpečenie dane
 • Úprava základu dane závislých osôb – zásady transferového oceňovania a dokumentácie
 • Medzinárodné zdaňovanie dane z príjmov – zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia –  metódy a stála prevádzkareň
 • Asignácie dane z príjmov – podmienky uplatnenia 2% – 3% dane
 • Zdanenie príjmu z predaja/prevodu nehnuteľnosti s príkladom
 • Zdanenie príjmu z predaja/prevodu hnuteľných vecí s príkladom
 • Zdanenie príjmu z predaja/prevodu cenných papierov, akcií s príkladom
 • Zdanenie príjmu z prevodu účasti podielu v obchodnej spoločnosti alebo v družstve s príkladom
 • Zdanenie príjmu z výhry v lotériách a iných podobných hrách, reklamné súťaže, verejné súťaže s príkladom
 • Zdanenie príjmu z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov s príkladom
 • Zdanenie príjmu z predaja virtuálnej meny
 • Lehoty na podanie daňového priznania
 • Opravné a dodatočné daňové priznanie FO
 • Sankcie a úroky z omeškania vo vzťahu k dani z príjmov fyzických osôb
 • Spôsoby podania daňového priznania fyzickej osoby – elektronická komunikácia
 • Praktický príklad zostavenia daňového priznania dane z príjmov FO  
 

Harmonogram webinára

09:00 – 11:00 – prednáška
11:00 – 11:30 – prestávka
11:30 – 14:30 – prednáška