2-dňový webinár: Daň z príjmov právnických osôb pre začiatočníkov v roku 2023

Na 2-dňovom webinári s Ing. Martinom Miklášom získate potrebné základy pre uplatňovanie dane z príjmov právnických osôb. Prvý deň spoznáte sadzby dane z príjmov, vaše registračné a oznamovacie povinnosti a príjmy, ktoré nie sú zdaniteľné. Ukážeme si, ako vypočítať jednotlivé čiastkové základy dane a ako vyčísliť daň za zdaňovacie obdobie. Pochopíte pravidlá transferového oceňovania, dividend, predaja podniku či zlúčenia, alebo rozdelenia spoločností. Zároveň si vysvetlíme, ako odpočítať daňovú stratu alebo výdavky na výskum a vývoj.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
19. – 20.10.2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Martin Mikláš
Bez DPH S DPH
Webinár 19. – 20.10.2023 140 € 168 €

2-dňový webinár: Daň z príjmov právnických osôb pre začiatočníkov v roku 2023

Na 2-dňovom webinári s Ing. Martinom Miklášom získate potrebné základy pre uplatňovanie dane z príjmov právnických osôb. Prvý deň spoznáte sadzby dane z príjmov, vaše registračné a oznamovacie povinnosti a príjmy, ktoré nie sú zdaniteľné. Ukážeme si, ako vypočítať jednotlivé čiastkové základy dane a ako vyčísliť daň za zdaňovacie obdobie. Pochopíte pravidlá transferového oceňovania, dividend, predaja podniku či zlúčenia, alebo rozdelenia spoločností. Zároveň si vysvetlíme, ako odpočítať daňovú stratu alebo výdavky na výskum a vývoj.

Druhý deň sa budeme zaoberať daňovými a nedaňovými výdavkami, rezervami a opravnými položkami, uplatňovaním daňových odpisov súvisiacich s majetkom alebo luxusnými automobilmi, ako aj preddavkami na daň z príjmov PO s príkladmi. Povieme si, ako upraviť základ dane o neuhradené záväzky a ako správne vyplniť daňové priznanie pre daň z príjmov PO. A to nie je všetko, viac nájdete v programe. 

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Cieľová skupina:
 • začínajúci, ale aj mierne pokročilí účtovníci
 • konatelia a manažéri
 • absolventi stredných a vysokých škôl
 • ostatná verejnosť

Obsah webinára

1. deň

 • Právna úprava zdaňovania právnických osôb
 • Definícia základných pojmov
 • Registrácia a oznamovacie povinnosti
 • Zdaňovacie obdobie pre daň z príjmov právnických osôb
 • Predmet dane z príjmov právnických osôb
 • Oslobodené príjmy a ich zobrazenie v súvislosti so zistením základu dane
 • Základ dane a výpočet základu dane
 • Sadzby dane z príjmov
 • Spôsoby zisťovania základu dane pre daň z príjmov právnických osôb
 • Daňová povinnosť daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou z príjmov zo zdrojov na území SR, daň vyberaná zrážkou a zabezpečenie dane
 • Úprava základu dane závislých osôb – zásady transferového oceňovania a dokumentácie
 • Dividendy a ich daňové hľadisko
 • Základné princípy zdanenia pri podnikových kombináciách (predaj podniku, nepeňažný vklad, splynutie, zlúčenie, rozdelenie spoločností)
 • Odpočet daňovej straty u daňovníka
 • Odpočet výdavkov na výskum a vývoj
 • Medzinárodné zdaňovanie dane z príjmov – zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia – metódy a stála prevádzkareň


2. deň

 • Daňové výdavky v zmysle zákona o dani z príjmov
 • Nedaňové výdavky v zmysle zákona o dani z príjmov
 • Rezervy a  opravné položky a ich uplatnenie ako daňový výdavok pre daň z príjmov
 • Odpisovanie majetku z daňového hľadiska
 • Pravidlá nízkej kapitalizácie
 • Uplatnenie daňových odpisov pri prenajatom majetku a pri luxusných automobiloch
 • Technické zhodnotenie dlhodobého majetku a vplyv na daňové odpisy
 • Vyradenie a predaj majetku z daňového hľadiska
 • Úprava základu dane o neuhradené záväzky
 • Daňové priznanie pre daň z príjmov právnických osôb
 • Lehoty a spôsob podania daňového priznania  a zaplatenie dane
 • Preddavky na daň z príjmov právnických osôb s príkladmi
 • Opravné a dodatočné daňové priznanie a oprava chýb minulých období
 • Sankcie a úroky z omeškania vo vzťahu k dani z príjmov právnických osôb
 • Asignácia dane z príjmov – podmienky uplatnenia 1% – 2% dane
 • Praktický príklad zostavenia daňového priznania dane z príjmov PO  
 

Harmonogram webinára

09:00 – 11:00 – prednáška
11:00 – 11:30 – prestávka
11:30 – 14:30 – prednáška