2-dňový webinár: Podvojné účtovníctvo pre začiatočníkov v roku 2023

Na 2-dňovom webinári s Ing. Martinom Miklášom sa priamo z vašej kancelárie alebo z pohodlia domova naučíte viesť podvojné účtovníctvo. Prvý deň sa oboznámite s účtovými triedami, účtovnými prípadmi, účtovnými záznamami aj s digitalizáciou. Hlbšie pochopíte súvislosti medzi zásobami, finančnými účtami, zúčtovacími vzťahmi, kapitálovými účtami a dlhodobými záväzkami. Na príklade si vyskúšate účtovanie účt. triedy 0 – 4. Druhý deň budeme rozoberať náklady, výnosy, uzávierkové aj podsúvahové účty (účtové triedy 5 – 7). 

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
9. 10. 2023 - 10. 10. 2023, 09:00 - 14:30
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Martin Mikláš
Bez DPH S DPH
Webinár 9. 10. 2023 - 10. 10. 2023 140 € 168 €

2-dňový webinár: Podvojné účtovníctvo pre začiatočníkov v roku 2023

Na 2-dňovom webinári s Ing. Martinom Miklášom sa priamo z vašej kancelárie alebo z pohodlia domova naučíte viesť podvojné účtovníctvo. Prvý deň sa oboznámite s účtovými triedami, účtovnými prípadmi, účtovnými záznamami aj s digitalizáciou. Hlbšie pochopíte súvislosti medzi zásobami, finančnými účtami, zúčtovacími vzťahmi, kapitálovými účtami a dlhodobými záväzkami. Na príklade si vyskúšate účtovanie účt. triedy 0 – 4. Druhý deň budeme rozoberať náklady, výnosy, uzávierkové aj podsúvahové účty (účtové triedy 5 – 7). 

Zručnosti si osvojíte k analytickej evidencii, oceňovaniu majetku a záväzkov, inventarizácii a inventúre či k zostaveniu účtovnej závierky. Na súhrnnom súvislom príklade si vyskúšate vedenie podvojného účtovníctva – predkontáciu. Našej pozornosti taktiež neujde novela zákona o účtovníctve a zmeny, ktoré zavádza v roku 2023 a 2024.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Cieľová skupina: verejný sektor, komerčné firmy, vedúci zamestnanci, personalisti, zodpovedné osoby za preverovanie oznámení a komunikáciu s oznamovateľom.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Program webinára je zostavený tak, aby ste si počas obidvoch dní vypočuli najmä praktické informácie a upozornenia, na ktoré by účtovná jednotka nemala zabudnúť – či už pri vedení účtovníctva, alebo pri zostavovaní daňového priznania a účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve, bude sa tiež venovať novele 2023 a 2024 v súvislosti so zmenami v Obchodnom zákonníku s reflexiou na účtovníctvo. Pre komplexný pohľad na danú problematiku venujeme pozornosť aj možným rizikám uloženia sankcií z nesprávneho vedenia účtovníctva, prípadne z neplnenia si povinností daňového subjektu ako takého.

Cieľová skupina:
 • začínajúci, ale aj mierne pokročilí účtovníci
 • konatelia a manažéri
 • absolventi stredných a vysokých škôl
 • ostatná verejnosť

Obsah webinára

1. deň

 • Úvod do podvojného  účtovníctva – vývoj, definícia účtovníctva, predmet účtovníctva
 • Základné pojmy a súvislosti podvojného účtovníctva
 • Právna úprava účtovníctva podnikateľov v Slovenskej republike
 • Účtovná jednotka a druhy účtovných jednotiek, účtovné obdobieSpôsoby vedenia účtovníctva,  vecný obsah účtovníctva a účtovné zobrazenie predmetu účtovníctva
 • Zásady a princípy podvojného účtovníctva
 • Definícia pojmu účet, predstavenie účtových tried a skupín
 • Účtovný záznam, účtovný zápis, účtovné knihy a rámcová účtová osnova pre podnikateľov
 • Digitalizácia účtovníctva a účtovných záznamov – transformácia a jej podmienky
 • Definícia účtovného prípadu, vecné a časové hľadisko
 • Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok
 • Účtová trieda 1 – Zásoby
 • Účtová trieda 2 – Finančné účty
 • Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy
 • Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
 • Súvislý príklad  účtovania účt. triedy 0 – 4
 

2. deň

 • Otváranie účtovných kníh
 • Uzatváranie účtovných kníh
 • Účtová trieda 5 – Náklady
 • Účtová trieda 6 – Výnosy
 • Účtová trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty
 • Analytická evidencia, význam jej vedenia a povinnosti vyplývajúce z postupov účtovania
 • Oceňovanie majetku a záväzkov z daňového a účtovného hľadiska
 • Inventarizácia a inventúra
 • Účtovná závierka
 • Praktické odporúčanie  pri zostavovaní účtovnej závierky a inventarizácie majetku a záväzkov
 • Tvorba a zavádzanie systému interných smerníc v účtovnej jednotke v podvojnom účtovníctve
 • Lehoty na podanie daňového priznania a účtovnej závierky a povinnosti vyplývajúce z podania daňového priznania, resp. účtovnej závierky
 • Sankcie z daňového a účtovného hľadiska
 • Archivácia účtovných záznamov
 • Novela zákona o účtovníctve v roku 2023 a 2024
 • Súhrnný súvislý príklad vedenia podvojného účtovníctva – predkontácia 
 

Harmonogram webinára

09:00 – 11:00 – prednáška
11:00 – 11:30 – prestávka
11:30 – 14:30 – prednáška