• Úvod
 • >>
 • Komentáre
 • >>
 • Komentár k Občianskemu zákonníku (ONLINE verzia)

Komentár k Občianskemu zákonníku (ONLINE verzia)

Online verzia

Jediná online verzia diela JUDr. Imricha Feketeho, CSc., ktorá obsahuje všetky 4 zväzky Veľkého komentára k Občianskemu zákonníku - 1. zväzok Všeobecná časť (§ 1 - § 122), 2. zväzok Vecné práva a zodpovednosť za škodu (§ 123 - § 459), 3. zväzok Dedenie záväzkové právo – všeobecná časť (§ 460 - § 587), 4. zväzok Záväzkové právo – zmluvy (§ 588 - § 880). Ide o dielo, ktoré v tlačenej podobe vydáva priebežne od roku 2015 vydavateľstvo Eurokódex.

Cena s DPH
116,40 €
Cena bez DPH
97 €
Forma produktu
Online produkt
Vydavateľstvo
S-EPI
+ -

Komentár k Občianskemu zákonníku (ONLINE verzia)

Jediná online verzia diela JUDr. Imricha Feketeho, CSc., ktorá obsahuje všetky 4 zväzky Veľkého komentára k Občianskemu zákonníku - 1. zväzok Všeobecná časť (§ 1 - § 122), 2. zväzok Vecné práva a zodpovednosť za škodu (§ 123 - § 459), 3. zväzok Dedenie záväzkové právo – všeobecná časť (§ 460 - § 587), 4. zväzok Záväzkové právo – zmluvy (§ 588 - § 880). Ide o dielo, ktoré v tlačenej podobe vydáva priebežne od roku 2015 vydavateľstvo Eurokódex.
Na rozdiel od predchádzajúceho vydania začína výklad jednotlivých ustanovení poukazom na vývoj jednotlivých právnych inštitútov od rímskeho práva až po súčasnú právnu úpravu (s osobitným zreteľom na slovenskú právnu úpravu pred r. 1950). Do textu je premietnuté nielen aktuálne súkromné právo EÚ, najdôležitejšie právne dokumenty na unifikáciu európskeho súkromného práva (PECL, DCFR, PETL, PEICL), ale aj platné súkromnoprávne medzinárodné dohovory (napr. Viedenský dohovor OSN o zmluve o medzinárodnej kúpe tovaru alebo Zásady medzinárodných obchodných zmlúv). Do spektra právnej komparácie okrem najviac citovaných kódexov (francúzsky Code civil, rakúsky ABGB či nemecký BGB) sú zahrnuté aj najnovšie občianske zákonníky v Česku, Maďarsku a v Rumunsku. Nové vydanie komentára zahŕňa nielen aktuálne zmeny v legislatíve, ale reaguje na všetky zmeny v judikatúre a aplikačnej praxi.
Na rozdiel od predchádzajúceho vydania je komentár k ustanoveniam Občianskeho zákonníka precíznejší a systematicky lepšie usporiadaný, doplnený o príklady a judikatúru. V konfrontácii s vývojom európskeho práva a právnymi poriadkami iných štátov autor poukazuje na možný ďalší vývoj občianskeho práva na Slovensku.
Vzhľadom na podstatný nárast objemu rukopisu je text Veľkého komentára rozdelený, na rozdiel od predchádzajúceho vydania (dva diely), na štyri zväzky.
 • Prvý zväzok sa venuje výkladu všeobecnej časti Občianskeho zákonníka (§ 1 až § 122). Svojím spôsobom ide o matériu, ktorú možno označiť ako všeobecné súkromné právo, ktoré podporne platí aj na iné právne odvetvia súkromného práva (obchodné právo, rodinné právo, právo duševného vlastníctva, zmenkové a šekové právo atď.).
 • Druhý zväzok komentára sa venuje vecným právam a zodpovednosti za škodu a za bezdôvodné obohatenie (§ 123 až § 459 Občianskeho zákonníka).
 • Tretí zväzok komentára obsahuje výklad k dedičskému právu a všeobecnej časti záväzkového práva (§ 460 až 587 Občianskeho zákonníka).
 • Štvrtý zväzok obsahuje výklad k jednotlivým občianskoprávnym zmluvám a záverečným ustanoveniam Občianskeho zákonníka (§ 488 až § 880).

Funkcionalita

 • Rýchly prístup kdekoľvek, kde je pripojenie k internetu, po prihlásení bez inštalácie
 • Prehľadné usporiadanie a rýchla orientácia podľa jednotlivých ustanovení právneho predpisu
 • Fulltextové hľadanie v texte komentára
 • Aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte komentára
 • Možnosť tlače, vytvorenia PDF

Časový prístup

Ročný online prístup do produktu Eurokódex komentár k Občianskemu zákonníku získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.

Tip pre Vás

Zakúpte si tento Eurokódex komentár spolu s EPI Právnym systémom. Budete môcť využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie komentára k Občianskemu zákonníku priamo pri komentovanom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod modrou guličkou.

Vstup do online produktu