• Úvod
 • >>
 • Verejná správa
 • >>
 • Online/elektronické produkty
 • >>
 • Balíček pre školy: Prevádzkový poriadok školy + Smernica o dištančnom vzdelávaní + Smernice o poskytovaní osobných príplatkov zamestnancom školy, o hodnotení pedag. a odbor. zamestnancov

Balíček pre školy: Prevádzkový poriadok školy + Smernica o dištančnom vzdelávaní + Smernice o poskytovaní osobných príplatkov zamestnancom školy, o hodnotení pedag. a odbor. zamestnancov

Akcia -30%

Akciový balíček pre školské zariadenia obsahuje tieto publikácie:

 • Prevádzkový poriadok školy
 • Smernica o dištančnom vzdelávaní
 • Smernica o poskytovaní osobných príplatkov zamestnancov školy

Ušetríte
30% = 12,77 €
Cena s DPH
42,47 € 29,70 €
Cena bez DPH
35,39 € 24,75 €
Rok vydania
2021
Počet strán
14+10+9
Formát
WORD/PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa

Balíček pre školy: Prevádzkový poriadok školy + Smernica o dištančnom vzdelávaní + Smernice o poskytovaní osobných príplatkov zamestnancom školy, o hodnotení pedag. a odbor. zamestnancov

Akciový balíček pre školské zariadenia obsahuje tieto publikácie:

 • Prevádzkový poriadok školy
 • Smernica o dištančnom vzdelávaní
 • Smernica o poskytovaní osobných príplatkov zamestnancov školy

Prevádzkový poriadok školy

Všetky podmienky prevádzky školy a povinnosti školy sú detailne rozpracované v prevádzkovom poriadku školy. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ukladá školám povinnosť mať vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok. Prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení.

Školy sú pre účely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia zariadenia pre deti a mládež, konkrétne sú definované ako zariadenia, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie podľa § 27 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Smernica o dištančnom vzdelávaní

Smernica o dištančnom vzdelávaní je interný predpis, ktorého zmyslom je vymedziť ciele, spôsoby výchovno-vzdelávacej činnosti a ďalšie postupy pri dištančnom vzdelávaní žiakov školy.

Zásady i povinnosti definované v smernici majú univerzálny charakter, teda sú určené aj pre stredné školy, samozrejme, po menšom prispôsobení si konkrétnych podmienok a najmä zamerania (typu) strednej školy (gymnázium, stredná odborná škola, odborné učilište). Otázku odbornej praxe nie je potrebné riešiť, nakoľko tá je v danej situácii pozastavená. Základné školy majú smernicu šitú na mieru (1. a 2. stupeň).

Smernica o poskytovaní osobných príplatkov zamestnancov školy

Riaditeľ Základnej školy v súlade s Pracovným poriadkom vydaným pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy vydáva smernicu, ktorej účelom je stanoviť pravidlá poskytovania osobných príplatkov zamestnancom školy. Smernica o poskytovaní osobných príplatkov je interný predpis metodického a organizačného charakteru, ktorého zmyslom je vymedziť metódy, spôsoby, formy a postupy pri odmeňovaní zamestnancov v podobe poskytovania osobných príplatkov.