Dane a účtovníctvo 1/2020

V prvom čísle Dane a Účtovníctvo pre rok 2020 je opäť bohato obsiahnuté témami ako účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve, kde sprehľadnenie prác vykonávaných pred zostavením účtovnej závierky, uzatváranie účtovných kníh a samotné zostavenie účtovných výkazov so zameraním na FO – podnikateľov. Medzi ďalšie témy z oblasti podvojného účtovníctva patrí účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2019, v ktorej sa zostavuje účtovná závierka, a ich usporiadanie do jednotlivých účtovných výkazov, resp. súčastí účtovnej závierky. V publikácii samozrejme nájdete aj ďalšie zaujímavé témy.

Cena s DPH
13,74 €
Cena bez DPH
11,45 €
Rok vydania
2019
Počet strán
88
Formát
A4
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Dane a účtovníctvo 1/2020

V prvom čísle Dane a Účtovníctvo pre rok 2020 je opäť bohato obsiahnuté témami ako účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve, kde sprehľadnenie prác vykonávaných pred zostavením účtovnej závierky, uzatváranie účtovných kníh a samotné zostavenie účtovných výkazov so zameraním na FO – podnikateľov. Medzi ďalšie témy z oblasti podvojného účtovníctva patrí účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2019, v ktorej sa zostavuje účtovná závierka, a ich usporiadanie do jednotlivých účtovných výkazov, resp. súčastí účtovnej závierky. V publikácii samozrejme nájdete aj ďalšie zaujímavé témy.

OBSAH

Jednoduché účtovníctvo

 • Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve (Ing. Nadežda Cígerová)

Povinnosťou každej účtovnej jednotky podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve je uzatvorenie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky. Obsahom tohto príspevku je sprehľadnenie prác vykonávaných pred zostavením účtovnej závierky, uzatváranie účtovných kníh a samotné zostavenie účtovných výkazov so zameraním na FO – podnikateľov. Článok je nadštandardne obsiahly a zachytáva množstvo čiastkových úkonov z praxe, ktoré sú predpokladom na správne zvládnutie závierkových prác. Autorka využíva zrozumiteľnú a názornú formu komplexného príkladu, každý krok ilustruje ukážkou konkrétneho zápisu v účtovníctve fiktívnej firmy. Jednotlivé etapy uzatvárania ročného účtovníctva približuje v nasledujúcej koncepcii:

 1. Základné praktické zásady v skratke: lehota na zostavenie účtovnej závierky a podanie ÚZ do registra účtovných závierok
 2. Právna úprava jednoduchého účtovníctva vo väzbe na zostavenie účtovnej závierky
 3. Účtovanie a vykazovanie pohľadávok v účtovnej závierke
 4. Účtovanie a vykazovanie záväzkov v účtovnej závierke
 5. Účtovanie v súvislosti s obstaraním, používaním, odpisovaním a vyradením dlhodobého majetku
 6. Účtovanie a vykazovanie zásob v rámci uzávierkových prípadov
 7. Príklad na zostavenie účtovnej závierky – vyplnené tlačivá

Podvojné účtovníctvo

 • Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2019 (Ing. Eva Gášpárová)

Účtovná závierka predstavuje zhrnutie údajov z bežného účtovníctva, a to k súvahovému dňu, tzn. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a ich usporiadanie do jednotlivých účtovných výkazov, resp. súčastí účtovnej závierky. Aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, je potrebné pred uzavretím účtovných kníh a zostavením účtovnej závierky vykonať nemalé množstvo prác, a to v súlade s účtovnými predpismi účinnými k 31. 12. 2019. Príspevok je rozdelený na nasledovné časti:

 1. Veľkostná skupina účtovnej jednotky a špecifiká účtovania
 2. Činnosti pred uzavretím účtovných kníh
 3. Účtovanie závierkových a upravujúcich závierkových účtovných prípadov
 4. Zistenie výsledku hospodárenia
 5. Splatná a odložená daň z príjmov
 6. Uzatvorenie účtovných kníh
 7. Zostavenie účtovnej závierky
 8. Komplexný príklad s vyplnenými tlačivami

Daň z pridanej hodnoty

 • Povinnosti platiteľov DPH v poslednom zdaňovacom období roku 2019 (Ing. Jaroslava Betáková)

Koniec kalendárneho roka je už tradične spojený s vyúčtovaním rôznych oblastí a činností, ktoré sa udiali v priebehu roka. U platiteľov DPH je posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka spojené s dvoma povinnosťami v súvislosti s odpočítaním DPH. Ide o povinnosť vykonania ročného zúčtovania tej DPH, ktorá bola v priebehu kalendárneho roka odpočítavaná pomernou časťou (bola prepočítaná koeficientom), a povinnosť úpravy odpočítanej dane pri investičnom majetku, ak došlo k zmene účelu jeho použitia alebo k zmene rozsahu jeho použitia na podnikateľský účel. Uvedené povinnosti sa však nevzťahujú na všetkých platiteľov. Článok obsahuje aj komplexný príklad.

Mzdy a odvody

 • Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2019 a prechode na rok 2020 (Ing. Eva Gášpárová)

Pri uzatváraní kalendárneho roka musí zamestnávateľ v oblasti mzdového účtovníctva vykonať úkony smerujúce k príprave na účtovnú závierku za účtovné obdobie a ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie, spočívajúce predovšetkým v odsúhlasení a uzatvorení mzdových listov a ostatných evidencií za kalendárny rok a vystavení potvrdení v súvislosti s poskytovaním mzdy a vyberaním preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti. Prílohu k článku tvorí vzor vyplneného potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, ktorý ukazuje, ako zachytiť aj novozavedené príjmy zamestnanca – príspevok na rekreáciu, 13. a 14. plat.