Dane a účtovníctvo 8/2019

Letné vydanie publikácie Dane a účtovníctvo 8/2019 prinášame opäť množstvo praktických tém, ako napríklad - Podanie daňového priznania fyzických osôb z príjmov zo zahraničia, kde je dôležitý dátum 30. 9. 2019 pre všetkých, ktorí si odložili daňové priznanie a pracovali v zahraničí.

Tentokrát sme neopomenuli ani oblasť nehnuteľností, kde sa zameriavame na príjmy z prenájmu. V článku analyzujeme prenájom aj z aspektu bezpodielového spoluvlastníctva, uplatňovania ...

Cena s DPH
10,85 €
Cena bez DPH
9,04 €
Rok vydania
2019
Počet strán
80
Formát
A4
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Dane a účtovníctvo 8/2019

Letné vydanie publikácie Dane a účtovníctvo 8/2019 prinášame opäť množstvo praktických tém, ako napríklad - Podanie daňového priznania fyzických osôb z príjmov zo zahraničia, kde je dôležitý dátum 30. 9. 2019 pre všetkých, ktorí si odložili daňové priznanie a pracovali v zahraničí.

Tentokrát sme neopomenuli ani oblasť nehnuteľností, kde sa zameriavame na príjmy z prenájmu. V článku analyzujeme prenájom aj z aspektu bezpodielového spoluvlastníctva, uplatňovania výdavkov, registračnej a oznamovacej povinnosti. 

Prinášame i sumárny prehľad zmien hodnotiacich veličín pri životnom minime, ktoré nadobúdajú platnosť od 1. júla 2019.

Viac zaujímavých tém najdete v obsahu nižšie.

OBSAH

Daň z pridanej hodnoty

  • Nehnuteľnosti – špecifické aspekty z pohľadu dane z pridanej hodnoty (Ing. Nadežda Cígerová)

Naša obľúbená daňová odborníčka pripravila komplexný materiál venovaný nehnuteľnostiam z pohľadu DPH. Analyzuje problematiku dodania a nájmu nehnuteľnosti, ako aj služieb, ktoré súvisia s nehnuteľným majetkom. Na základe podnetov z praxe ponúka 35 názorných príkladov, prostredníctvom ktorých vysvetľuje riešenie rôznych situácií objavujúcich sa v súvislosti s realitami v podnikateľskom prostredí.

Podvojné účtovníctvo

  • Priebežná účtovná závierka cestovných kancelárií (Ing. Monika Adamíková)

Od 1. 1. 2019 je podľa nového zákona o zájazdoch povinnosťou cestovnej kancelárie zostaviť priebežnú účtovnú závierku k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka a predložiť ju SOI. Dôvodom je posudzovanie, či v cestovnej kancelárii nedôjde počas roka k tzv. podpoisteniu a s tým súvisiacemu riziku pre jej klientov.

Daň z príjmov

  • Podanie daňového priznania fyzických osôb z príjmov zo zahraničia (Ing. Miroslava Brnová)

Daňovníci, ktorí za minulý rok dosiahli aj zdaniteľné príjmy v zahraničí, si mohli daňové priznanie odložiť až o 6 mesiacov. S blížiacim sa termínom 30. september ako finálnou lehotou rekapitulujeme najčastejšie riešené situácie príjmov dosahovaných v zahraničí. V príkladoch vysvetľujeme zdanenie mimoslovenského zárobku nielen zo závislej činnosti či z podnikania, ale aj prenájmu, resp. predaja zahraničnej nehnuteľnosti, z činnosti športovca alebo umelca, ako i z dividend a licenčných poplatkov. 

  • Príjmy z prenájmu nehnuteľností (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Zdanenie príjmu z prenájmu nehnuteľností sa odvíja od toho, či prebieha na základe živnostenského oprávnenia. V článku analyzujeme prenájom aj z aspektu bezpodielového spoluvlastníctva, uplatňovania výdavkov, registračnej a oznamovacej povinnosti. Stručne sa pristavíme i pri príjme z predaja prenajímanej nehnuteľnosti.

  • Kontrolované zahraničné spoločnosti – nový daňový koncept na zamedzenie daňových únikov (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)

Pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti sa do slovenského zákona o dani z príjmov zakotvili transpozíciou Smernice ATAD, ktorá bola na európskej pôde prijatá ako nástroj boja proti agresívnemu daňovému plánovaniu právnických osôb využívajúcich rozdiely v systémoch jednotlivých štátov s cieľom znižovania svojej daňovej povinnosti. V príspevku sa zameriavame na vysvetlenie podstaty pravidiel zdanenia pre kontrolované zahraničné spoločnosti a na splnenie jednotlivých definičných znakov týchto pravidiel. Poukážeme i na praktické riziká týkajúce sa tuzemských spoločností s dcérskymi spoločnosťami v zahraničí.

Mzdy a odvody

  • Životné minimum od 1. júla 2019 (Bc. Katarína Danajovičová)

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 83/2019 Z. z. sa s účinnosťou od 1. 7. 2019 mení  životné minimum. Prinášame sumárny prehľad zmien v hodnotách súvisiacich veličín.

Z judikatúry SR

  • Dôkazné bremeno o dodaní tovaru (Ing. Jaroslava Betáková)

Správca dane určil rozdiel dane z pridanej hodnoty na základe neuznania odpočtu DPH z dodávateľských faktúr. Nepreukázané dodanie bolo nielen z dôvodu nepodania daňového priznania k DPH za príslušné zdaňovacie obdobie, ale aj z dôvodu, že konateľka spoločnosti na hospodársku činnosť za odplatu splnomocnila osoby, ktorých ďalšie identifikačné údaje potrebné na preverenie neposkytla.