Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020

Akcia -32% Zľava Odporúčame

Odborná publikácia obsahujúca návody, upozornenia, postupy, rady na správne vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov PO a FO za rok 2020, daňové priznania pre fyzické osoby (typ A, B), pre právnické osoby, pre subjekty verejnej správy a územnej samosprávy, pre rozpočtové a príspevkové organizácie.
V odkaze nižšie máte k dispozícii i ukážku publikácie.

Ušetríte
32% = 7,01 €
Cena s DPH
22,00 € 14,99 €
Cena bez DPH
20,00 € 13,63 €
ISBN
978-80-8186-029-4
Rok vydania
2021
Počet strán
304
Formát
147x206mm
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Marián Drozd, Ing. Sidónia Jakubovie, Ing. Mária Dimitrovová, Ing. Ľubica Sekerková
+ -

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020

Odborná publikácia obsahujúca návody, upozornenia, postupy, rady na správne vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov PO a FO za rok 2020, daňové priznania pre fyzické osoby (typ A, B), pre právnické osoby, pre subjekty verejnej správy a územnej samosprávy, pre rozpočtové a príspevkové organizácie.
V odkaze nižšie máte k dispozícii i ukážku publikácie.

Fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok. Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 jej vzniká, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2020 presiahli sumu 2 207,10 eur, alebo ak vykázala stratu. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane. V závislosti od toho, aké príjmy plynú fyzickej osobe, podáva fyzická osoba daňové priznanie typ A (iba príjmy zo závislej činnosti) alebo daňové priznanie typ B(ak dosiahla aj iné zdaniteľné príjmy).

Povinnosť podať daňové priznanie má právnická osoba v prípade, ak má na území Slovenskej republiky svoje sídlo alebo miesto skutočného vedenia, bez ohľadu na výšku dosiahnutých príjmov. Daňové priznanie musia podať aj zahraničné právnické osoby, ak majú príjmy zo zdrojov na území Slovenskej republiky podľa § 16 zákona o dani z príjmov.

Oproti minulému roku sa všetky vzory tlačív zmenili:

 • Typ A = tlačivo č. MF/015676/2020-721
 • Typ B = tlačivo č. MF/015567/2020-721
 • Tlačivo pre Právnické osoby = tlačivo č. MF/ 015675/2020-721

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov je do 31. marca 2021.

Daňovník FO si môže zákonom stanovenú lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Dané oznámenie musí byť podané na predpísanom tlačive „Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov“ označené ako OZN493v20. Najneskorší dátum na jeho podanie je do 31.3.2021.

OBSAH

Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2020

 • Výnimky z povinnosti podať daňové priznanie
 • Predmet dane (§ 2 ZDP)
 • Základ dane (§ 3 a § 4 ZDP)
 • Čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 ZDP)
 • Ročné zúčtovanie príjmov zo závislej činnosti (§ 38 ZDP)
 • Čiastkový základ dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ZDP)
 • Osobitný základ dane z príjmov z kapitálového majetku (§ 7 ZDP)
 • Čiastkový základ dane z ostatných príjmov (§ 8 ZDP)
 • Odpočet daňovej straty (§ 30 ZDP)
 • Nezdaniteľné časti základu dane (§ 11 ZDP)
 • Sadzba dane (§ 15 ZDP)
 • Daň zaplatená v zahraničí – zamedzenie dvojitého zdanenia (§ 45 ZDP)
 • Minimálna výška dane fyzickej osoby (§ 46a ZDP)
 • Daňový bonus (§ 33 ZDP)
 • Daňový bonus na zaplatené úroky (§ 33a ZDP)
 • Zaplatené preddavky (§ 34, § 35, § 43 a § 44 ZDP)
 • Vzor daňového priznania
 • Platenie dane
 • Praktické príklady
 • Rôzne prílohy

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2020

1. Právna úprava

  • Kto má povinnosť podať daňové priznanie
  • Čo je predmetom dane z príjmov
  • Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane
  • Príjmy oslobodené od dane z príjmov
  • Zdaňovacie obdobie
  • Lehota na podanie daňového priznania
  • Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania
  • Spôsob podania daňového priznania
  • Platenie dane
  • Opravné a dodatočné daňové priznanie
  • Tlačivo daňového priznania
  • Vyplnenie tlačiva daňového priznania po jednotlivých riadkoch

2. Výpočet základu dane a dane

  • Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami
  • Oslobodenie príjmov z predaja podľa § 13c ZDP
  • Reklamné a propagačné predmety a ich uvádzanie v daňovom priznaní
  • Tvorba opravnej položky k nepremlčanej pohľadávke
  • Tvorba opravnej položky k príslušenstvu pohľadávky
  • Nepremlčaná pohľadávka na účely ZDP
  • Tvorba opravnej položky voči dlžníkovi v konkurze, reštrukturalizácii alebo fyzickej osobe, ktorej súd povolil splátkový kalendár
  • Tvorba rezerv
  • Obstarávacia cena zásob vyradeného tovaru
  • Nové príjmy oslobodené od dane
  • a iné.

3. Zdanenie pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia podľa § 17f ZDP

4. Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane podľa § 51e ZDP

5. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby

6. Stručný prehľad zmien platenia preddavkov na daň v priebehu roka 2020


Daňové priznanie rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2020

 • Príjmy oslobodené od dane – § 13, §13a) až c) a § 52 ZDP
 • Príjmy vyberané zrážkou – § 43 ZDP
 • Príjmy rozpočtovej organizácie, ktorej zriaďovateľom je mesto, a povinnosť podať daňové priznanie
 • Príklad na vyplnenie daňového priznania príspevkovej organizácie za rok 2020, ktorej zriaďovateľom je mesto

 

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2020

 • Lehoty na podanie DP
 • Spôsoby doručenia daňového priznania
 • Splatnosť dane
 • Spôsob platenia dane
 • Miesto podania daňového priznania
 • Druhy DP
 • Povinnosť podať daňové priznanie u subjektov územnej samosprávy (obce a VÚC)
 • Tlačivo daňového priznania právnických osôb pre rok 2020
 • Zmeny v ZDP účinné v roku 2020, vzťahujúce sa na subjekty verejnej správy a územnej samosprávy
 • Výklad k jednotlivým riadkom DP s konkrétnym príkladom na vyplnenie DP obce za rok 2020

Ukážka