Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2023

Odborná publikácia obsahujúca návody, upozornenia, postupy, rady na správne vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023.
Výborná pomôcka pre občanov, firmy aj subjekty verejnej správy.

Cena s DPH
40,92 €
Cena bez DPH
37,20 €
ISBN
978-80-8186-153-6
Rok vydania
2024
Počet strán
456
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Jana Repáčová, Ing. Nadežda Cígerová, Ing. Sidónia Jakubovie, Ing. Michaela Vidová
+ -

Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2023

Odborná publikácia obsahujúca návody, upozornenia, postupy, rady na správne vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023.
Výborná pomôcka pre občanov, firmy aj subjekty verejnej správy.

Prinášame kompletný návod na zostavenie všetkých typov daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023:

  • pre fyzické osoby (typ A, B),
  • pre právnické osoby,
  • pre rozpočtové a príspevkové organizácie,
  • pre subjekty verejnej správy a územnej samosprávy.
 
 

Získate 456 strán hodnotného obsahu, ktorý pripravili popredné expertky z ministerstva financií, finančného riaditeľstva a z našej Daňovej a Mzdovej pohotovosti.

Vysvetlenia, rady, upozornenia sú zamerané na situácie z vašej praxe.

Nové vzory tlačív sme názorne vyplnili v nadväznosti na príklady – s nami pochopíte obsah každého riadku.

Prevedieme vás zmenami, na ktoré treba pamätať tento rok. Ukážeme si, ako si v priznaniach uplatniť nárok na daňový bonus alebo odpočet výdavkov na výskum a vývoj (nové riadky tlačív).

Pri každom type daňového priznania s vami prejdeme krok za krokom všetky súvislosti. Na príkladoch vysvetlíme aktuálne platné pravidlá zdaňovania príjmov. Až následne si ukážeme, ako tlačivo vyplníte.

Dbáme na to, aby ste boli efektívni, nie zaneprázdnení. Výzvy zdolávame spolu s vami.

 

Pri každom type daňového priznania sa dozviete:

  • ktoré príjmy akým spôsobom uvediete,
  • aké možnosti zníženia základu dane máte a ako ich zrealizujete,
  • ako si vypočítate sadzbu a výšku dane,
  • čo máte uviesť v jednotlivých oddieloch a riadkoch formulára.

S publikáciou môžete pracovať podľa vlastných potrieb – prečítajte si ju ako súvislý „manuál“, nájdite v nej vysvetlenie konkrétneho problému alebo sa k nej vracajte priebežne pri nejasnostiach s jednotlivými tlačivami.

Novinky a zmeny

Finančné riaditeľstvo ešte v roku 2023 vydalo oznámenie č. MF/013088/2023-721. Boli vydané nasledovné vzory tlačív daňových priznaní k:

  • dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP – MF/013085/2023- 721 („DP FO typ A“),
  • dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 ZDP – MF/013086/2023-721 („DP FO typ B“),
 

Vzor tlačiva k dani z príjmov právnickej osoby – (MF/016108/2022-721) z roku 2022 („DP PO“), zostáva naďalej v platnosti.

Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2023 je fyzická osoba povinná podať v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2023 presiahli sumu 2 461,41 eur (s výnimkou v § 32 ods. 4 ZDP), alebo ak vykazuje daňovú stratu. V lehote do 2. apríla 2024 (31. 3. 2024 je nedeľa a 1. 4. 2024 je deň pracovaného pokoja) je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Zmeny vo vzore daňového priznania typu A za rok 2023 nastávajú: Spresnenie textu v odkaze 6. Pôvodný riadok 32 sa prečísloval na 31a. V súvislosti s legislatívnou zmenou v § 33 ods. 8 zákona sa doplnila nová časť „Údaje druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa (deti) v domácnosti uvedené na r. 31“. V zmysle zmeneného textu v odkaze 7a prílohou daňového priznania je aj kópia dokladu preukazujúceho oprávnenosť nároku na priznanie daňového bonusu druhou oprávnenou osobou. Pod riadkom 32 sú tri zaškrtávacie polia a doplnili sa aj nové odkazy 7b, 7c a 7d. Vzhľadom na to, že rok 2023 môže byť prvý krát rokom, v ktorom uplynie päťročná lehota na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky, doplnilo sa v riadku 35 nové pole „Dátum začatia úročenia úveru“. Doplnil sa tiež nový riadok 56a a odkazy 10, 10a. Riadok 56a vypĺňa len ten daňovník, ktorý vyplnil riadky 32 a 32a. Vypustili sa riadky 57a a 57b.

Zmeny vo vzore daňového priznania typu B za rok 2023 nastávajú: Zmena na riadku 34a, kde sa po novom nevykazuje dátum ale vykazujú sa údaje druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa/deti v domácnosti daňovníka. Na riadok 34a sa následne uvedie základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov zo závislej činnosti alebo z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrn, druhej oprávnenej osoby. V nadväznosti na vyplnenie riadkov 34 a 34a sa do daňového priznania dopĺňa aj riadok 116a. Dátum začatia úročenia úveru je na riadku 35. Riadok 75 uvádza NČZD podľa § 11 ods. 8ZDP, ktorou sú príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí. V texte názvu Prílohy č. 2 a v tabuľkách umiestnených v tejto prílohe sa vypúšťa textový odkaz na osobitný základ dane podľa predmetného ustanovenia zákona a riadky 29 až 35 týchto tabuliek.

Nové poučenia na vypĺňanie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023 nájdete spolu s editovateľnými tlačivami na našich webstránkach mzdového centra, daňového centra a VSSR.

Veríme, že naša príručka vám pomôže pri zostavení daňového priznania, aby bolo správne a bez chýb.

Ukážka