Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2021 a zmeny pre rok 2022

Rovnako ako počas uplynulých šiestich ročníkov, aj v tento predvianočný čas vás pozývame na obľúbenú daňovú PP konferenciu. V poradí už 7. ročník PP konferencie sa koná v čase, kedy už budú známe a schválené zmeny pre rok 2022. Konferencia je rozvrhnutá na tri dni tak, aby ste si mohli vybrať podľa vášho zamerania z programu to, čo potrebujete. Pri účasti na všetkých troch dňoch budete komplexne pripravení na ukončenie roka 2021 a zároveň sa oboznámite s legislatívnymi zmenami z oblastí daní, odvodov, miezd a účtovníctva pre rok 2022.

Forma produktu
Konferencia
Dátum konania
8. - 10. 12. 2021
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Bez DPH S DPH
Online stream 8. - 10. 12. 2021 210,00 € 252,00 €

Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2021 a zmeny pre rok 2022

Rovnako ako počas uplynulých šiestich ročníkov, aj v tento predvianočný čas vás pozývame na obľúbenú daňovú PP konferenciu. V poradí už 7. ročník PP konferencie sa koná v čase, kedy už budú známe a schválené zmeny pre rok 2022. Konferencia je rozvrhnutá na tri dni tak, aby ste si mohli vybrať podľa vášho zamerania z programu to, čo potrebujete. Pri účasti na všetkých troch dňoch budete komplexne pripravení na ukončenie roka 2021 a zároveň sa oboznámite s legislatívnymi zmenami z oblastí daní, odvodov, miezd a účtovníctva pre rok 2022.

AKTUÁLNE: Pre nepriaznivú situáciu v súvislosti s COVID-19 preklápame celú konferenciu do online priestoru. Z pohodlia domova či svojej kancelárie si tak môžete vypočuť všetky najaktuálnejšie novinky. Ukrátení nebudete ani o možnosť diskusie s lektormi. Pre tento účel budete mať po celý čas k dispozícii našu aplikáciu na zadávanie otázok. Účastníkov so zakúpenou vstupenkou pre fyzickú účasť v týchto dňoch kontaktujú naše referentky. 

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia

Videoškolenie k danej problematike

Program konferencie

1. deň (08.12.2021): Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca

9:00 – 9:30 hod. registrácia účastníkov

9:30 – 10:45 hod. Zmeny v zákone o DPH a DAŇOVOM PORIADKU účinné od 1. 1. 2022

Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca

 • Zavedenie novej oznamovacej povinnosti platiteľa DPH s využívaním bankových účtov (termín od 15.11.2021), rozšírenie inštitútu ručenia za daň za nezaplatenú DPH, prehodnotenie indexu daňovej spoľahlivosti podnikateľov
 • Novela zákona o DPH účinná od 1.1.2022:
  • rušia sa registračné kartičky DPH,
  • rozšírenie inštitútu ručenia za daň – väzba na oznamovanie bankových účtov platiteľov dane,
  • osobitný spôsob úhrady dane na osobný účet daňovníka, tzv. split payment a iné.
 • Novela zákona o správe daní (DAŇOVÝ PORIADOK) účinná od 1.1.2022:
  • transparentné kritériá pre hodnotenie indexu daňovej spoľahlivosti daňových subjektov,
  • bonusy vysokej daňovej spoľahlivosti – pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu,
  • nová úprava pre nazeranie do spisu, vypočutie svedka, dokazovanie,
  • zníženie úhrady za záväzné daňové stanovisko,
  • nový inštitút rozhodnutie o vylúčení a iné.

10:45 – 11:00 hod. prestávka

11:00 – 12:00 hod. Zmeny v zákone o DPH a DAŇOVOM PORIADKU účinné od 1. 1. 2022 (pokračovanie v prednáške)

Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca

12:00 – 13:00 hod. obedná prestávka

13:00 – 15:00 hod. Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1.1.2022

Ing. Vladimír Ozimý,  daňový poradca


2. deň (09.12.2021): Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca, Júlia Pšenková

8:30 – 9:00 hod. registrácia účastníkov

9:00 – 10:30 hod. Vybrané aktuálne témy k DPH

Ing. Vladimír Ozimý

 • Prenos daňovej povinnosti v sektore stavebníctvo – upozornenie na chyby, nesprávnu aplikáciu zákona, servis verzus oprava a ako má byť správne fakturácia, dodanie na základe zmluvy o dielo verzus kúpna zmluva, určenie základu dane
 • Vznik daňovej povinnosti na vybraných príkladoch – predaj tovaru a poskytovanie služieb, nadobudnutie tovaru z EÚ, tovar s inštaláciou, montážou, prijaté preddavky, prijaté služby zo zahraničia, z EÚ, z tretích štátov, refakturácia, tuzemský prenos daňovej povinnosti, bezodplatné dodanie a iné
 • Preukazovanie oslobodenia pri predaji tovaru do EÚ a do tretích štátov – príklady z praxe
 • Chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH (príklady nesprávneho odpočítania DPH z aplikačnej praxe; vznik práva na odpočet DPH, vecné a časové uplatnenia práva na odpočítanie dane, odpočet DPH z minulých rokov), odpočítanie dane z nákupu nehnuteľností, bytov a z prenájmu
 • Nákup automobilu a uplatnenie DPH režimu (obstaranie v tuzemsku, zo zahraničia – nové auto, ojazdené auto, kúpa od fyzickej osoby)
 • Upozornenie na správne uvádzanie dodávok v daňovom priznaní – predaj tovaru na diaľku od 1.7.2021 (ONE STOP SHOP)
 • Zmluvné sankcie ako odplata s DPH pri poskytovaní služieb – pozor na plnenia za protihodnotu
 • Oprava základu dane podľa § 25a pri nezaplatení pohľadávky – vplyv odpísania pohľadávky z účtovníctva na uplatnenie nároku voči štátu
 • Diskusia

10:30 – 10:40 hod. prestávka

10:40 – 12:00 hod. Novela zákona o účtovníctve od roku 2022 a pohľad na virtuálne meny za rok 2021 a 2022 z účtovného a daňového hľadiska

Ing. Vladimír Ozimý

12:00 – 13:00 hod. obedná prestávka

13:00 – 14:30 hod. Mzdový aktuál a legislatívne zmeny pre rok 2022

Júlia Pšenková

Zákonník práce

 • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
 • príplatky ku mzde
 • nárok na dovolenku 

14:30 – 15:00 hod. diskusia


3. deň (10.12.2021): Júlia Pšenková

8:30 – 9:00 hod. registrácia účastníkov

9:00 – 10:30 hod. Mzdový aktuál a legislatívne zmeny pre rok 2022 (pokračovanie)

Júlia Pšenková

Sociálna poisťovňa

 •  vymeriavací základ pre poistné odvody
 • vymeriavací základ pre PN
 • zmeny v oznamovacích povinnostiach
 • spätne priznaný starobný alebo invalidný dôchodok

Zdravotné poistenie

 • zmeny v oznamovacích povinnostiach

Daň zo závislej činnosti

 •  daňové veličiny platné od 1.1.2022
 •  daňový bonus na deti

10:30 – 10:40 hod. prestávka

10:40 – 12:00 hod. Mzdový aktuál a legislatívne zmeny pre rok 2022 (pokračovanie)

Júlia Pšenková

12:00 – 13:00 hod. obedná prestávka

13:00 – 14:30 hod. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020

Júlia Pšenková

 • termíny, lehoty
 • potvrdenie o príjme
 • žiadosť o ročné zúčtovanie
 • nezdaniteľné sumy na daňovníka, manžela/manželku
 • daňový bonus na deti, úrok z úveru
 • postup pri RZD
 • vyrovnanie výsledkov
 • ročné hlásenie o dani

Účastnícky poplatok zahŕňa:

 • Videozáznam z konferencie
 • Rozsiahle študijné materiály v online podobe
 • Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu www.ezisk.sk
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope www.zakon.sk