Komentár ku konsolidačnému balíku MF SR (2021)

Výklad ku konsolidačnému balíku MF SR s jasnou podrobnou štruktúrou k jej spracovaniu zostavil náš dlhoročný renomovaný autor Ing. Peter Ivánek. Podľa opatrenia MF SR č. MF/27526/2008-31 sa konsolidovaná účtovná závierka predkladá do 30. júna 2021. Tento komentár je určený pre každú organizáciu, ktorá vypracováva konsolidačný balík Ministerstva financií SR, či už povinne (organizácie zapojené do CKS), alebo dobrovoľne (obce a organizácie v ich konsolidovanom celku).

Cena s DPH
23,19 €
Cena bez DPH
19,33 €
ISBN
978-80-8186-053-9
EAN kód
9788081860539
Rok vydania
2021
Počet strán
132
Formát
A4 - word (.docx)
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Peter Ivánek
+ -

Komentár ku konsolidačnému balíku MF SR (2021)

Výklad ku konsolidačnému balíku MF SR s jasnou podrobnou štruktúrou k jej spracovaniu zostavil náš dlhoročný renomovaný autor Ing. Peter Ivánek. Podľa opatrenia MF SR č. MF/27526/2008-31 sa konsolidovaná účtovná závierka predkladá do 30. júna 2021. Tento komentár je určený pre každú organizáciu, ktorá vypracováva konsolidačný balík Ministerstva financií SR, či už povinne (organizácie zapojené do CKS), alebo dobrovoľne (obce a organizácie v ich konsolidovanom celku).
Zostavovanie konsolidovaných účtovných závierok vo verejnej správe (,,KÚZ“) je už zaužívanou prácou účtovníkov ministerstiev, obcí a vyšších územných celkov. Prvé konsolidované účtovné závierky boli spracované za rok 2009, a to vrátane konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy. Následne sa od roku 2010 na najvyššej úrovni verejnej správy zostavuje súhrnná účtovná závierka (,,SÚZ“). V roku 2019 boli zostavené KÚZ za jubilejný 10. rok konsolidácie vo verejnej správe (od roku 2009 do roku 2018). KÚZ sú povinne auditované nezávislým audítorom, ktorého v ústrednej správe centrálne obstaráva a prostredníctvom verejnej súťaže súťaží Ministerstvo financií SR. Pre 20 kapitol štátneho rozpočtu je audit KÚZ jedinečná príležitosť získať uistenie, či účtovníctvo organizácií v ich konsolidovanom celku je vedené správne a účtovná závierka zobrazuje pravdivo skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva. Špecifikum je v tom, že sa tak nedeje prostredníctvom auditu individuálnych účtovných závierok, ale KÚZ jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu. Za 10 rokov klesol počet významných zistení auditu KÚZ kapitol štátneho rozpočtu zo 163 na 37. Zlepšenie bolo zaznamenané v oblasti účtovania o dlhodobom hmotnom a nehmotnom majetku, dodržiavania aktuálneho princípu, zreálnenia hodnoty pohľadávok tvorbou opravných položiek a podobne.