Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2023 a zmeny pre rok 2024

Milí priaznivci daní, účtovníctva a miezd, zažite predvianočný čas spolu s vašimi kolegami v nádhernom historickom Grandhoteli Starý Smokovec****. Už po 9-krát nás odborníci, ako je Soňa Ugróczy, Vladimír Ozimý a Júlia Pšenková, pripravia na bezproblémový prechod do nového účtovného roka 2024.

Forma produktu
Konferencia
Miesto konania
Vysoké Tatry, Grandhotel Starý Smokovec****
Dátum konania
6. – 8. 12. 2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Júlia Pšenková, Vladimír Ozimý, Soňa Ugróczy
Bez DPH S DPH
Fyzická účasť 6. – 8. 12. 2023 370 € 444 €
Online prenos 6. – 8. 12. 2023 240 € 288 €

Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2023 a zmeny pre rok 2024

Milí priaznivci daní, účtovníctva a miezd, zažite predvianočný čas spolu s vašimi kolegami v nádhernom historickom Grandhoteli Starý Smokovec****. Už po 9-krát nás odborníci, ako je Soňa Ugróczy, Vladimír Ozimý a Júlia Pšenková, pripravia na bezproblémový prechod do nového účtovného roka 2024.

Prečo by ste nemali chýbať?

 • Rozoberané budú všetky daňové povinnosti na prelome rokov 2023/2024
 • Budú schválené všetky zmeny v DPH, DzP, daňovom poriadku a v mzdách pre rok 2024
 • O zážitky nebude núdza – čaká vás tombola, výlety a predvianočná atmosféra v Tatrách

 

Pozrite si v krátkej reportáži, ako to vyzeralo na konferencii minulý rok:

 

Výlet na Hrebienok? Prečo nie!

 • Na Hrebienok sa bez problémov prejdete pešo alebo sa vyvezte pozemnou lanovkou, ktorá štartuje len pár metrov od hotela.
 • Navštívte na mieste svetoznámu výstavu drevených medveďov či sôch vytesaných z ľadu a cestou späť sa spustite na sánkach.
 • Z Hrebienka začínajú viaceré turistické trasy. Odporúčame prechádzku k Vodopádom Studeného potokaalebo výlet k Rainerovej chate, kde stretnete líšku Elišku.
 • Ak vám zvýšia sily, navštívte Tricklandiu alebo si poseďte v pohostinstvách, kde si prikrytý kožušinkou a pri vyhrievacom plamienku môžete vychutnať tatranský punč.
 

Prednášajúci

 • Soňa Ugróczy, Daňová poradkyňa SKDP, členka Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy, s. r. o.
 • Vladimír Ozimý, Daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov
 • Júlia Pšenková, Špecialistka na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu

Program konferencie

PP konferenciu bude moderovať Michaela Pastorková.

Pondelok – 6. 12. 2023 (1. deň konferencie)

09:00 – 09:30 hod. – Registrácia účastníkov

09:30 – 09:35 hod. – Otvorenie konferencie

1. blok: Zmeny v zákone o DPH a dani z príjmov 2023 a zmeny účinné od 1. 1. 2024

09:35 – 12:00 hod. – Prednáška (Ing. Vladimír Ozimý)

 • Sumarizácia zmien v oblasti stravného na účely pracovných ciest a vplyv na daňové veci zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2023
 • Zmeny v oblasti odpisu pohľadávok a tvorby opravnej položky pri preventívnej reštrukturalizácii od 1. 1. 2023
 • Štátom podporované bývanie a daňové zmeny od 1. 1. 2023
 • Zmeny v transferovom oceňovaní od 1. 1. 2023
 • Zmeny v oblasti zdaňovania CFC spoločnosti a dividend u FO – rezidenta od 1. 8. 2023
 • Zmeny v oblasti zrážkovej dane v roku 2023 a od 1. 1. 2024
 • Zmeny v oblasti zdaňovania príjmov z virtuálnych mien od 1. 1. 2024
 • Zmeny v oblasti zdaňovania príjmov z predaja cenných papierov u FO (podnikateľ, zamestnanec, nepodnikateľ) od 1.1.2024
 • Zmeny v oblasti obmedzenia úrokových nákladov do základu dane aj vo väzbe na § 21a od 1. 1. 2024
 • Zavedenie tvorby základu dane pri odštiepení od 1. 1. 2024
 • Zmeny v definícii stavieb z daňového hľadiska vo svetle zmien stavebného zákona od 1. 4. 2024
 

12:00 – 13:00 hod. – Obed

13:00 – 15:15 hod. – Prednáška (Ing. Soňa Ugróczy)

 • Zmeny v registrácii DPH od 1. 1. 2023– kto sa nemusí registrovať za platiteľa DPH, oneskorená registrácia, zrušenie registrácie
 • Nevymožiteľné pohľadávky/neuhradené záväzky od 1. 1. 2023 – oprava základu dane a oprava odpočítanej dane pri nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru a služby (§ 25a/§ 53b)– aplikačné problémy z praxe
 • Zvýšenie cien energií a ich kompenzácie z pohľadu DPH pre dodávateľov energií
 • Plnenia, ktoré sú a ktoré nie sú predmetom DPH od 1. 4. 2023 – závery zo zasadnutia ministerskej komisie pre oblasť DPH (poplatok za márnu jazdu, storno poplatok za nevykonanú jazdu, kompenzácie za prestoj prepravcu, neskoré vrátenie požičaného majetku, predčasné ukončenie lízingovej zmluvy, poškodenie tovaru pri preprave, znečistenie vozidla, úroky z omeškania, predčasné ukončenie obchodnej zmluvy, zmluvné pokuty, kaucie, dohody o odstúpení od zmluvy)
 • Nový pohľad na spätný lízing v podmienkach SR od 1. 1. 2024
 • Schválený nový kontrolný výkaz od 1. 1. 2024
 • Pripravované legislatívne zmeny v oblasti DPH platné od 1. 1. 2024
 • Stručná informácia k novým pravidlám – uhlíkové clo

* Vzhľadom na neočakávaný povolebný legislatívny proces môže byť program aktualizovaný.

15:15 – 15:30 hod. – Prestávka

15:30 – 16:00 hod. – Panelová diskusia

19:00 – 23:30 hod. – Spoločná večera s tombolou

Utorok – 7. 12. 2023 (2. deň konferencie)

08:30 – 09:00 hod. – Registrácia účastníkov

09:00 – 09:05 hod. – Otvorenie konferencie

2 blok: Vybrané okruhy pre uplatňovanie pravidiel zákona o DPH, DzP a účtovníctve

09:05 – 11:00 hod. – Prednáška (Ing. Soňa Ugróczy)

 • Miesto dodania služieb na rôznych príkladoch z praxe (základné a osobitné pravidlá § 15, § 16 v príkladoch; prijatie reklamných služieb z EÚ, z tretích krajín; definovanie vstupu na podujatie pre účely DPH v zmysle rozsudkov – konferencia, účasť na veľtrhu, výstave, sprostredkovanie kultúrnych, športových podujatí v SR; práce na nehnuteľnostiach v zahraničí, spracovateľské operácie na tovare ako dodávka služby a  iné)
 • Vznik daňovej povinnosti na vybraných príkladoch z praxe (deň dodania tovaru – prevod práva nakladať ako vlastník; dodanie tovaru s inštaláciou a montážou; zámenné zmluvy medzi platiteľmi DPH; refakturácia služieb z pohľadu DPH; čiastkové a opakované služby; predplatné – deň dodania služby; bezodplatné dodania; krádež tovaru a iné)
 • Prevod dlhodobého nehnuteľného majetku z pohľadu DPH(upozornenia na riziká pri predaji nehnuteľnosti a pozemkov, správnosť uplatnenia daňového režimu DPH po rekonštrukcii, kto je osobou povinnou platiť daň, tvorba základu dane)
 • Prenájom nehnuteľnosti, strojov, majetku a režim DPH, fakturácia energií ako vedľajšieho plnenie k prenájmu,kedy ide o plnenie s DPH a kedy bez DPH, uplatnenie režimu v závislosti od postavenia dodávateľa tuzemský/zahraničný, vznik daňovej povinnosti pre nájom a vedľajšie plnenia (energie) v závislosti od zmluvy
 • Nadobudnutie tovaru z EÚ/intrakomunitárne dodanie tovaru do EÚ/dovoz/vývoz – na príkladoch z praxe
  • Nadobudnutie tovaru z EÚ
   • Nadobudnutie tovaru slovenským platiteľom DPH a daňové povinnosti z toho vyplývajúce
   • Nadobudnutie tovaru na území iného štátu v postavení slovenského platiteľa dane
   • Problematika vzniku daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu (ak bola faktúra vystavená skôr/neskôr, ako prišiel tovar, ak tovar prišiel bez faktúry, prelom roka, opakované dodanie a iné)
   • Uplatnenie práva na odpočítanie dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku
  • Dodanie tovaru do EÚ
   • Dodanie tovaru osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte (ako overiť postavenie zákazníka, čo treba splniť, aké dôkazy sa vyžadujú)
   • Podmienky oslobodenia od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu
   • Preprava tovaru do iného členského štátu po jeho spracovaní v tuzemsku
   • Dodanie tovaru v rámci reťazových transakcií (aj trojstranný obchod)
   • Priradenie prepravy tovaru pri reťazových transakciách v rámci územia EÚ
   • Preukázanie splnenia podmienok na oslobodenie od dane – upozornenie na riziká
   • Premiestnenie tovaru vo vlastníctve zdaniteľnej osoby do iného členského štátu (výnimky z premiestnenia)
  • Prenesenie daňovej povinnosti v zákone o DPH – dodania tovarov a služieb v tuzemsku medzi dvomi platiteľmi DPH, pri ktorých sa uplatňuje prenesenie daňovej povinnosti, prenesenie daňovej povinnosti zahraničnou osobou na tuzemského platiteľa dane
  • Chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH (príklady a upozornenia na odpočítanie DPH z aplikačnej praxe, vznik práva na odpočet DPH; podvodné konanie na DPH a rozsah odpočítania dane; primeraná obozretnosť pri odpočítaní dane; uplatnenie odpočtu DPH v inom období, prelom rokov, neskoro doručené doklady a iné)
  • Koncoročné povinnosti platiteľov DPH – na čo nezabudnúť
 

11:00 – 11:15 hod. – Prestávka

11:15 – 12:00 hod. – Pokračovanie prednášky (Ing. Soňa Ugróczy)

12:00 – 13:00 hod. – Obed

13:00 – 15:15 hod. – Prednáška (Ing. Vladimír Ozimý)

 • Stavba (nehnuteľnosť) vo väzbe na princípy dane z príjmov a účtovníctva
  • Predaj nehnuteľností a daňový výdavok pri predaji nehnuteľnosti (pomerné odpisy a zostatková cena)
  • Vyvolané investície a vplyv na základ dane z príjmov
  • Prenajímateľ a povinnosť krátiť odpisy, riziká nepeňažného príjmu pri vykonaní technického zhodnotenia nájomcu alebo opravy a údržby, vplyv na základ dane z príjmov
  • Nájomca, ktorý vykonal technické zhodnotenie, právo na daňový odpis, skončenie nájmu, vplyv na základ dane z príjmov
 • Používanie majetku na podnikanie aj na iný účel ako na podnikanie v roku 2023
  • Poskytovanie benefitov pre zamestnancov a vplyv na daňovú uznateľnosť u zamestnávateľa
  • Paušalizácia majetku, ktorý má charakter osobnej potreby a vplyv na základ dane a DPH a pohľad na tento spôsob výdavkov zavedením § 5 ods. 7 písm. o) ZDP
 • Platby v hotovosti od 1. 7. 2023 a zrušenie mimoriadnej situácie
 • Ako vylepšiť vlastné imanie firmy bez dosahu na základ dane
 • Záväzky z pohľadu dane z príjmov – odpis záväzku, premlčanie záväzku
 • Luxusné osobné motorové vozidlá používané subjektom, princípy DPH a dane z príjmov
  • Odpisovanie v majetku daňovníka
  • Prenajaté na operatívny lízing
  • Používané na prenájom
 • Zistenie chýb a vyrovnanie z pohľadu dane z príjmov a účtovníctva (dodatočné daňové priznanie, zahrnutie v čase zistenia), neskoro doručená faktúra, nesprávne účtovanie o nákladoch a výnosoch...
 

15:15 – 15:30 hod. – Prestávka

15:30 – 16:00 hod. – Panelová diskusia

Streda – 8. 12. 2023 (3. deň)

08:30 – 09:00 hod. – Registrácia účastníkov

09:00 – 09:05 hod. – Otvorenie konferencie

3. blok: Mzdové aktuality a legislatívne zmeny pre rok 2024

09:05 – 11:00 hod. – Prednáška (Júlia Pšenková)

 1. Zákonník práce
 • Mzdové listy
 • Minimálna mzda
 • Minimálne mzdové nároky
 • Príplatky ku mzde
 • Priemer na mzdu
 • Stravné
 1. Sociálna poisťovňa
 • Maximálny vymeriavací základ poistenia
 • Výpočet nepravidelného príjmu
 • Denný VZ pre náhradu príjmu
 • Prípadné ostatné zmeny
 1. Zdravotné poistenie
 • Zmena zdravotnej poisťovne
 • Minimálny zdravotný vymeriavací základ
 1. Daň zo závislej činnosti
 • Nezdaniteľná časť základu dane
 • Daňový bonus na deti
 • Pásma dane
 • Veličiny pre RZD za rok 2023
 1. Podiel zamestnávania ZŤP
 • Výpočet
 • Veličiny
 

11:00 – 11:15 hod. – Prestávka

11:15 – 12:00 hod. – Pokračovanie prednášky (Júlia Pšenková)

12:00 – 13:00 hod. – Obed

13:00 – 14:00 hod. – Pokračovanie prednášky (Júlia Pšenková)

14:00 – 15:00 hod. – Panelová diskusia

15:00 hod. – Ukončenie konferencie          

*Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Prezenčná vstupenka zahŕňa:

 • 3-dňová prezenčná účasť
 • Videozáznam konferencie na 30 dní
 • Spoločenské večerné posedenie (v stredu 6. 12. 2023)
 • Rozsiahle študijné materiály v tlačenej podobe
 • Obed, večera, občerstvenie a káva počas prestávok
 • Až 20 % zľava na ubytovanie v Grandhoteli Starý Smokovec****
 

Online vstupenka zahŕňa:

 • 3-dňový živý online prenos
 • Videozáznam konferencie na 30 dní
 • Online školiace materiály na 30 dní
 

Informácie pre záujemcov o ubytovanie

Až do 6. novembra máte možnosť získať ubytovanie v Grandhoteli Starý Smokovec**** až o 20 % lacnejšie ako bežný hotelový návštevník. V prípade záujmu je možné predĺžiť ubytovanie o deň skôr, t. j. od 5. – 8. 12. 2023.

Cenník ubytovania s 20 % zľavou na 1 noc:

Štandard izba

Izba DELUXE

Jednolôžková

Dvojlôžková

Jednolôžková

Dvojlôžková

125 €

140 €

140 €

155 €

 

Rezervácia ubytovania:

 • Ubytovanie v termíne od 6. – 8. 12. 2023 je možné rezervovať iba online, a to na webovej stránke hotela: https://booking.tmrhotels.com/Grandhotel_Smokovec/
 • Pre uplatnenie 20 % zľavy uveďte pri rezervácii promokód: PPGHS23
 • Pri rezervácii je potrebné priamo online požiadať o fakturáciu na firmu. Prosíme vás, uveďte názov/IČO firmy a uhraďte pobyt firemnou kartou alebo bankovým prevodom. V prípade záujmu o vystavenie zálohovej faktúry je potrebné túto požiadavku uviesť do poznámky.
 • Pri problémoch s rezerváciou, stornovaním alebo uhradením ubytovania môžete v čase od 9:00 do 14:00 (PO – PI) kontaktovať zákaznícku podporu na tel. čísle: +421 910 535 871.
 • Platnosť zľavy je do 6. 11. 2023. Po tomto termíne bude nahlasovanie možné len na základe dostupných kapacít.

 

Ubytovanie zahŕňa:

 • Raňajky formou bufetu (obedy, večere a ostatné občerstvenie je zahrnuté v cene vstupenky)
 • 3-hodinový vstup do wellness a fitness centra (1-krát za pobytový deň)
 • Papuče a župan na izbách pre ubytovaných hostí
 • Wifi pripojenie
 • Parkovanie
 

Organizátor konferencie

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Úsek Profivzdelávanie
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

Miesto konania konferencie

Grandhotel Starý Smokovec**** 
Starý Smokovec 38, 062 01 Vysoké Tatry
GPS súradnice: 49.141362, 20.22087