Poznámky individuálnej účtovnej závierky samosprávy za rok 2019

Akcia -30% Zľava

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke samosprávy za rok 2019 spracovala renomovaná a dlhoročná autorka Ing. Miriam Majorová aj príkladmi. Termín zostavenia a uloženia poznámok do registra účtovných závierok je najneskôr do 30. apríla 2020, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Poznámky majú dve časti, a to textovú časť (neštruktúrovaná forma) a tabuľkovú časť (štruktúrovaná forma so záväzným formátom tabuliek).

Ušetríte
30% = 5,97 €
Cena s DPH
19,90 € 13,93 €
Cena bez DPH
16,58 € 11,61 €
Rok vydania
2020
Počet strán
22
Formát
A4
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky samosprávy za rok 2019

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke samosprávy za rok 2019 spracovala renomovaná a dlhoročná autorka Ing. Miriam Majorová aj príkladmi. Termín zostavenia a uloženia poznámok do registra účtovných závierok je najneskôr do 30. apríla 2020, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Poznámky majú dve časti, a to textovú časť (neštruktúrovaná forma) a tabuľkovú časť (štruktúrovaná forma so záväzným formátom tabuliek).
- - - - -

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) v § 17 určuje tri rovnocenné súčasti účtovnej závierky, a to:

  • Súvahu
  • Výkaz ziskov a strát
  • Poznámky

Zákon o účtovníctve v § 7 uvádza aj definíciu, kedy sa považuje účtovná závierka za verné a pravdivé zobrazenie skutočnosti, a to keď obsah položiek účtovnej závierky zodpovedá skutočnosti a je v súlade s ustanovenými účtovnými zásadami a účtovnými metódami.

Účtovná jednotka musí používať v jednom účtovnom období rovnaké účtovné metódy a účtovné zásady. Ak účtovná jednotka zmení účtovné zásady a účtovné metódy v priebehu účtovného obdobia, nové účtovné zásady a účtovné metódy musí používať od prvého dňa tohto účtovného obdobia. O zmene účtovných zásad a účtovných metód je účtovná jednotka povinná informovať v Poznámkach.

- - - - -

Doplnkové informácie získate i na našom portáli www.vssr.sk.