Smernica o poskytovaní osobných príplatkov zamestnancom školy (2022)

Smernica o poskytovaní osobných príplatkov je interný predpis metodického a organizačného charakteru. V smernici sú zapracované zmeny účinné od 1.1.2022.
Riaditeľ Základnej školy v súlade s Pracovným poriadkom vydaným pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy vydáva smernicu, ktorej účelom je stanoviť pravidlá poskytovania osobných príplatkov zamestnancom školy.

Cena s DPH
11,89 €
Cena bez DPH
9,91 €
ISBN
978-80-8186-082-9
EAN kód
9788081860829
Rok vydania
2021
Počet strán
9
Formát
A4
Forma produktu
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Ľudmila Rohoňová, v.r.
+ -

Smernica o poskytovaní osobných príplatkov zamestnancom školy (2022)

Smernica o poskytovaní osobných príplatkov je interný predpis metodického a organizačného charakteru. V smernici sú zapracované zmeny účinné od 1.1.2022.
Riaditeľ Základnej školy v súlade s Pracovným poriadkom vydaným pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy vydáva smernicu, ktorej účelom je stanoviť pravidlá poskytovania osobných príplatkov zamestnancom školy.

Smernica o poskytovaní osobných príplatkov je interný predpis metodického a organizačného charakteru, ktorého zmyslom je vymedziť metódy, spôsoby, formy a postupy pri odmeňovaní zamestnancov v podobe poskytovania osobných príplatkov. V smernici sú zapracované zmeny v súvislosti s novelou č. 414/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Touto smernicou sa môžu riadiť všetky materské školy, základné školy a stredné školy bez ohľadu na ich zriaďovateľa [obec, mesto, VÚC (ako zriaďovateľ škôl), štát, súkromná právnická alebo fyzická osoba, cirkevný zriaďovateľ] a s ohľadom na to, že súčasťou princípu rozdeľovania osobných príplatkov v prípade pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ako podklad pre rozhodovanie riaditeľa školy o pridelení príplatku a jeho výške) je ich každoročné hodnotenie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. Z ďalších vzdelávacích inštitúcií to môže byť napr. Metodicko-pedagogické centrum a tie organizácie, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť zákona č. 138/2019 Z. z. uvedená v § 2 uvedeného zákona, pričom smernica je využiteľná aj pre samostatné školské zariadenia (napr. centrum voľného času, školský internát, školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a pod.).

Štruktúra zamestnancov je univerzálna pre všetky typy a druhy zmienených škôl. Smernica predpokladá to, že škola má právnu subjektivitu a rozhodovanie riaditeľa školy je v tomto ohľade konečné.