Smernica o výkone kontroly v štátnej správe

Predmetom tejto smernice nie je pôsobnosť a výkon kontroly štátnej správy Úradom vlády SR. Predmetom smernice je výlučne výkon vonkajšej a vnútornej kontroly inými orgánmi štátnej správy podľa zákona o kontrole v štátnej správe, pričom niektoré postupy je možné aplikovať pri výkone kontroly Úradom vlády SR.

Cena s DPH
12,89 €
Cena bez DPH
10,74 €
Rok vydania
2020
Počet strán
19
Formát
A4
Forma produktu
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Smernica o výkone kontroly v štátnej správe

Predmetom tejto smernice nie je pôsobnosť a výkon kontroly štátnej správy Úradom vlády SR. Predmetom smernice je výlučne výkon vonkajšej a vnútornej kontroly inými orgánmi štátnej správy podľa zákona o kontrole v štátnej správe, pričom niektoré postupy je možné aplikovať pri výkone kontroly Úradom vlády SR.
Smernica o výkone kontroly v štátnej správe v podmienkach iného orgánu štátnej správy (ďalej len „smernica“) upravuje postup, t. j. základné pojmy, kompetencie, povinnosti a zodpovednosť zamestnancov iného orgánu štátnej správy pri vykonávaní kontroly v štátnej správe podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole v štátnej správe“).
Kontrola v štátnej správe sa vykonáva ako kontrola plnenia úloh štátnej správy a kontrola úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy. Tieto kontroly vykonávajú orgány kontroly, ktorými sa rozumie Úrad vlády Slovenskej republiky a iné orgány štátnej správy (ďalej len „iné orgány ŠS“). Orgány kontroly vykonávajú vonkajšiu kontrolu v rozsahu svojej pôsobnosti vymedzenej osobitnými predpismi a vnútornú kontrolu ako súčasť plnenia svojich úloh v príslušnom odvetví štátnej správy.