Smernice pre neziskové organizácie

Nielen v podnikateľských subjektoch, ale aj v neziskových účtovných jednotkách je žiaduce vypracovať pre potreby svojej činnosti interné smernice. Ich tvorba úzko súvisí so zameraním činnosti mimovládnych organizácií a vychádza z potrieb prevádzky a riadenia týchto účtovných jednotiek. Každá nezisková účtovná jednotka si musí jednotlivé smernice prispôsobiť svojim konkrétnym podmienkam. Uvedené interné smernice sú základné, ktoré sú vypracované v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania pre neziskové účtovné jednotky.

Cena s DPH
11,99 €
Cena bez DPH
9,99 €
EAN kód
9788081861000
Rok vydania
2022
Počet strán
36
Formát
A4
Forma produktu
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Jana Vršková
+ -

Smernice pre neziskové organizácie

Nielen v podnikateľských subjektoch, ale aj v neziskových účtovných jednotkách je žiaduce vypracovať pre potreby svojej činnosti interné smernice. Ich tvorba úzko súvisí so zameraním činnosti mimovládnych organizácií a vychádza z potrieb prevádzky a riadenia týchto účtovných jednotiek. Každá nezisková účtovná jednotka si musí jednotlivé smernice prispôsobiť svojim konkrétnym podmienkam. Uvedené interné smernice sú základné, ktoré sú vypracované v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania pre neziskové účtovné jednotky.
Pri vypracovávaní interných smerníc pre konkrétnu neziskovú účtovnú jednotku je potrebné vždy prihliadať aj na príslušný hmotno-právny predpis, podľa ktorého účtovná jednotka vznikla.

Zoznam obsiahnutých smerníc:

  • Interná smernica na vykonanie inventarizácie,
  • Systém vedenia účtovníctva a obeh účtovných dokladov – interná smernica,
  • Účtový rozvrh – interná smernica,
  • Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a odpisový plán – interná smernica,
  • Tvorba a použitie vlastných zdrojov – interná smernica.