Sprievodca fungovaním neziskoviek od A po Z

Prinášame prehľadné spracovanie dokumentov, kde sa dozviete všetky potrené informácie - založenie, vznik a fungovanie vybraných najčastejšie sa vyskytujúcich neziskových účtovných jednotiek (právne postavenie, založenie, vznik). Prikladáme i spracovaný článok, ktorý rozoberá povinnosť doručovania dokumentov občianskym združeniam a iným nepodnikateľským právnickým osobám od 1. júna 2020 len do ich elektronickej schránky. Získate prehľad aj o tom, ako je to so zdaňovaním neziskoviek a darovaním 2 % v súvislosti s COVID-19.

Cena s DPH
16,49 €
Cena bez DPH
13,74 €
Rok vydania
2020
Počet strán
44
Formát
A4
Forma produktu
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Sprievodca fungovaním neziskoviek od A po Z

Prinášame prehľadné spracovanie dokumentov, kde sa dozviete všetky potrené informácie - založenie, vznik a fungovanie vybraných najčastejšie sa vyskytujúcich neziskových účtovných jednotiek (právne postavenie, založenie, vznik). Prikladáme i spracovaný článok, ktorý rozoberá povinnosť doručovania dokumentov občianskym združeniam a iným nepodnikateľským právnickým osobám od 1. júna 2020 len do ich elektronickej schránky. Získate prehľad aj o tom, ako je to so zdaňovaním neziskoviek a darovaním 2 % v súvislosti s COVID-19.
Viac informácií:
Neziskový sektor na rozdiel od verejného a podnikateľského nemá zatiaľ základný normatívny dokument, ktorý by ho vymedzil a charakterizoval z pohľadu právnych foriem a osobitosti inštitútov.
Určitým kodifikačným právnym predpisom je zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. októbra 2020. Cieľom citovanej novely je uvedenie registra mimovládnych neziskových organizácií do prevádzky ako spoľahlivého, aktuálneho a jednotného zdrojového registra o mimovládnych neziskových organizáciách, ktorých registrácia sa vykonáva v rezorte Ministerstva vnútra SR. Register mimovládnych neziskových organizácií bude predstavovať logicky jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov o občianskych združeniach, odborových organizáciách, organizáciách zamestnávateľov, organizáciách s medzinárodným prvkom, neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, nadáciách a neinvestičných fondoch.
Spoločné pre všetky mimovládne neziskové organizácie/neziskové účtovné jednotky (ďalej len „NUJ“) je to, že sú to subjekty spôsobilé na právne úkony a celým svojím majetkom ručia za záväzky, ktoré vznikli z ich činnosti, sú povinné viesť účtovníctvo, účtujú, zdaňujú sa a hospodária ako subjekty, ktoré nie sú zriadené s cieľom podnikania a svoju činnosť zabezpečujú formou viaczdrojového financovania.