Všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

Každá obec je iná a je potrebné, aby všeobecne záväzné nariadenie upravila v súlade so skutočným stavom nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi. Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia slúži len na inšpiráciu.

Cena s DPH
22,29 €
Cena bez DPH
18,58 €
ISBN
9788081860577
EAN kód
978-80-8186-057-7
Rok vydania
2021
Počet strán
10
Formát
A4
Forma produktu
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Katarína Liebscherová
+ -

Všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

Každá obec je iná a je potrebné, aby všeobecne záväzné nariadenie upravila v súlade so skutočným stavom nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi. Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia slúži len na inšpiráciu.
Obec je povinná zaviesť a vykonávať triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (katalógové číslo 20 01 08), jedlých olejov a tukov z domácností (katalógové číslo 20 01 25) a biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov (katalógové číslo 20 02 01) v súlade so zákonom o odpadoch a vyhláškou č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej ako „Vyhláška").

Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá spĺňa jednu z nižšie uvedených výnimiek:
a) má zabezpečené energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 uvedenou v prílohe č. 1,
b) preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad alebo
c) preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach.

Tento návrhu VZN sa zaoberá len jednou z vyššie uvedených výnimiek, a to výnimkou pre prípad, že 100% domácností v obci kompostuje vlastný odpad.