VZOR - Štatút obce

Jedným z oprávnení obecného zastupiteľstva podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej aj len ako zákon o obecnom zriadení) je schvaľovanie štatútu obce [v prípade obce, ktorá je mestom, ho schvaľuje mestské zastupiteľstvo – § 24 ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení]. My vám prinášame praxou overený a aktualizovaný vzor.

Cena s DPH
2,82 €
Cena bez DPH
2,35 €
Rok vydania
2018
Počet strán
4
Formát
Word
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

VZOR - Štatút obce

Jedným z oprávnení obecného zastupiteľstva podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej aj len ako zákon o obecnom zriadení) je schvaľovanie štatútu obce [v prípade obce, ktorá je mestom, ho schvaľuje mestské zastupiteľstvo – § 24 ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení]. My vám prinášame praxou overený a aktualizovaný vzor.
Štatút obce (ďalej aj len ako „štatút obce“) paradoxne nie je zákonom definovaný, len ho na niektorých miestach zákon o obecnom zriadení spomína:
- § 11 ods. 4 písm. k) – schvaľovanie štatútu obecným zastupiteľstvom,
- § 13 ods. 4 písm. e) – starosta obce rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
- § 18f ods. 1 písm. g) – hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje štatút,
- § 23 ods. 3 – štatút mesta upravuje oprávnenia a povinnosti výboru pri samospráve mesta, vzťahy výboru a mestského zastupiteľstva, štruktúru výboru a ďalšie potrebné veci,
- § 25 ods. 1 písm. c) – povinnosť poslancov dodržiavať o. i. aj štatút.