Nehnuteľnosti komplexne z pohľadu daní a účtovníctva

Novinka

Aké daňové výdavky si môže prenajímateľ uplatniť pri prenájme nehnuteľností v roku 2020? Čo spadá medzi zdaniteľné príjmy z prenájmu a ako správne postupovať pri prevode nehnuteľností? Uplatnenie DPH pri dodaní a nájme nehnuteľností prešlo viacerými zmenami. Niektoré z nich sú natoľko komplikované, že aj samotní daňoví poradcovia musia naozaj pozorne čítať zákon, aby klientovi správne poradili.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Webinár 5.11.2020 5.11.2020 70,00 € 84,00 €
+ -

Nehnuteľnosti komplexne z pohľadu daní a účtovníctva

Aké daňové výdavky si môže prenajímateľ uplatniť pri prenájme nehnuteľností v roku 2020? Čo spadá medzi zdaniteľné príjmy z prenájmu a ako správne postupovať pri prevode nehnuteľností? Uplatnenie DPH pri dodaní a nájme nehnuteľností prešlo viacerými zmenami. Niektoré z nich sú natoľko komplikované, že aj samotní daňoví poradcovia musia naozaj pozorne čítať zákon, aby klientovi správne poradili.
K uvedenej problematike organizujeme online webinár s Vladimírom Ozimým, na ktorom sa budeme podrobne zaoberať používaním nehnuteľností z daňovo-účtovného hľadiska. Počas jediného dňa sa tak oboznámite s účtovnými odpismi, opravnými položkami, zdanením pri nájme nehnuteľností či rezervami. V rámci programu si prejdeme taktiež postup účtovania pri technickom zhodnotení prenajatého majetku aj pri jeho opravách a udržiavaní. Ako účastník webinára si navyše vypočujete množstvo príkladov účtovania obstarania, vyradenia, odpisovania nehnuteľností alebo vytvárania opravných položiek k nehnuteľnostiam.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Ako bonus získa každý účastník:

 • Záznam z webinára počas 14 dní
 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti počas 30 dní

Program

 • zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti, zahrňovanie príjmov z predaja do základu dane, uplatňovanie daňových výdavkov, vstupná cena pri obstaraní nehnuteľnosti kúpou, darovaním alebo dedením, zostatková cena nehnuteľnosti, odpisovanie nehnuteľnosti, výdavky na opravu a údržbu, technické zhodnotenie nehnuteľnosti (FO nepodnikateľ, daňovník podnikateľ)
 • zdaňovanie príjmov z nájmu nehnuteľnosti (registračná povinnosť, oznamovacia povinnosť, uplatňovanie preukázateľných daňových výdavkov, povinné evidencie, príjmy oslobodené od dane u FO nepodnikateľa)
 • zdaňovanie príjmov plynúcich manželov do BSM
 • zdaňovanie príjmov z predaja a nájmu nehnuteľností plynúcich daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (daňovým nerezidentom), uplatňovanie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, inštitút zabezpečenia dane
 • predaj a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPH od 1.1.2019 (§ 38 ZoDPH)
 • výklad pojmov zdaniteľná osoba, ekonomická činnosť vo vzťahu k predaju a nájmu nehnuteľnosti, registračná povinnosť, možnosť tzv. dobrovoľnej registrácie aj fyzických osôb - nepodnikateľov , ak im plynú príjmy z nájmu nehnuteľnosti
 • oslobodenie  od dane alebo zdanenie pri nájme nehnuteľnosti, ubytovacie služby, sadzby DPH
 • zmena účelu pri investičnom majetku v prípade predaja a nájmu nehnuteľnosti
 • osoba povinná platiť daň z pridanej hodnoty pri prevode nehnuteľností, ako správne postupovať pri prevode nehnuteľnosti (poukázanie na chyby)


Harmonogram:
09.00 – 11.00 - prednáška
11.00 – 11.30 - obedňajšia prestávka
11.30 – 13.30 - prednáška