Vnímajú firmy a manažéri bezpečnosť teraz inak?

Vnímajú firmy a manažéri bezpečnosť teraz inak?

Bezpečnostný manažment však nie je o tom, ako nedostať pokutu, ale hlavne:

  • o správnej analýze rizík, 
  • včasnom a účinnom nastavení vhodných opatrení,
  • a minimalizácii miery rizika, resp. určení akceptovateľnej úrovne.

Pokuta je iba jedným, a to finančným dosahom, ak nemáte správne ošetrené riziká.

Pri svojom prvom stretnutí s odbornými bezpečnostnými manažérmi som videla často ich sklamanie preto, že vo firemnej praxi sa rieši obvykle len legislatívny pohľad – hľadali sa spôsoby, ako nedostať pokutu a neriešil sa komplexný pohľad cez analýzu rizík.

Keď sa pozrieme na to, čo je štartovacia čiara bezpečnostnej dokumentácie pre firmy, organizácie i verejnú správu, tak je to komplexná analýza rizík. Vykonávajú ju odborníci ako:

  •  pracovná zdravotná služba, špecialisti požiarnej ochrany, bezpečnostnotechnická služba, odborníci na kybernetickú bezpečnosť, odborníci na ochranu životného prostredia apod.

Závery týchto analýz je však potrebné si vziať za vlastné a začleniť ich do rozhodovacích procesov firmy formou výkonu vlastného bezpečnostného manažmentu.  Zo skúsenosti z branže viem, že tieto dokumenty často „ležia v šuflíku“ až dovtedy, kedy je nevyhnutné ich aktualizovaťzo zákona.

Na príklade pandémie ochorenia COVID-19 sme mali možnosť vidieť v priamom prenose tendenciu podceniť hrozby a nie vždy ochotne realizovať opatrenia vo firmách.

Pandémia nie je niečím, s čím by sme sa nikdy nestretli, existujú pandemické plány a postupy, podľa ktorých sa má postupovať. Nový bol iba vírus, na ktorý zatiaľ nemáme dostatočne vybudovanú imunitu. Podobne, žiaľ, postupujeme aj pri kybernetických hrozbách, požiarnych ohrozeniach alebo činnostiach, ktoré majú negatívny dosah na životné prostredie.

Súčasná krízová situácia nám dosť drsným spôsobom pripomína, že je potrebné očakávať aj neočakávané.Je potrebné vedieť rýchlo reagovať a prispôsobovať sa novej situácii. Pritom z praxe vieme, že je skôr menej ako viac takých ľudí, ktorí vedia pružne a správne reagovať. Preto je potrebné jednak mať vypracované krízové postupy a opatrenia, ako aj učiť a trénovať ľudí a zamestnancov, aby overené postupy, smernice a ďalšie opatrenia vedeli rýchlo a správne aplikovať do praxe.

Ponúka sa otázka na záver: Ako ošetríme do budúcnosti kýchnutie pracovníka alebo kliknutie na podozrivý súbor? Pravidlá hry sa neustále menia a ak nechcete byť tým, kto musí z kola von –zaujímajte sa o bezpečnostný manažment vo svojej firme, podniku, organizácii.

Ak chcete vedieť viac a komplexne o firemnej bezpečnosti, čítajte na www.bezpecnostvpraxi.sk.

Ing. Miriam Pilátová, manažér produktovej skupiny