Balíček smerníc, vzorov a infodokumentov pre školy

Akcia -30%

Uvedený balíček obsahuje tieto publikácie v elektronickej forme:

 • Financovanie škôl a školských zariadení (školské poplatky)
 • Smernica o školskom poplatku v MŠ
 • Novela školského zákona od 1. 9. 2021
 • Odčlenenie regionálneho školstva z okresných úradov a ministerstva vnútra
 • Povinné predprimárne vzdelávanie v novele školského zákona
 • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledok a podmienky škôl a školských zariadení
 • Vzor školského poriadku MŠ
 • Zmeny vo financovaní školstva od 1. 1. 2022

Ušetríte
30% = 13,47 €
Cena s DPH
44,89 € 31,42 €
Cena bez DPH
37,41 € 26,18 €
ISBN
978-80-8186-072-0
EAN kód
9788081860720
Rok vydania
2021
Počet strán
61
Formát
A4 - WORD
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Balíček smerníc, vzorov a infodokumentov pre školy

Uvedený balíček obsahuje tieto publikácie v elektronickej forme:

 • Financovanie škôl a školských zariadení (školské poplatky)
 • Smernica o školskom poplatku v MŠ
 • Novela školského zákona od 1. 9. 2021
 • Odčlenenie regionálneho školstva z okresných úradov a ministerstva vnútra
 • Povinné predprimárne vzdelávanie v novele školského zákona
 • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledok a podmienky škôl a školských zariadení
 • Vzor školského poriadku MŠ
 • Zmeny vo financovaní školstva od 1. 1. 2022

Podrobný obsah balíčka

 • Smernica o úhrade poplatku v materskej škole

Obsahom smernice o úhrade poplatku v materskej škole je určenie výšky a spôsobu úhrady finančného príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole. Smernica o určení výšky a o spôsobe úhrady finančných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v špeciálnej materskej škole je vypracovaná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) na konkrétne podmienky špeciálnej materskej školy.

 • Novela školského zákona

V príspevku upozorňujeme na novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) zákonom č. 127/2021 Z. z., ktorá je účinná od 1. 9. 2021. Ide o malú novelu školského zákona, ktorá upravuje možnosť individuálneho vzdelávania žiakov na druhom stupni základných škôl, keďže podľa doterajšej právnej úpravy (do účinnosti novely zákona) štát umožňoval plniť povinnú školskú dochádzku formou individuálneho vzdelávania iba v prípade žiakov prvého stupňa základných škôl.

 • Odčlenenie regionálneho školstva z okresných úradov a ministerstva vnútra

Zmeny zaviedla novela zákona č. 271/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Nejde o reformu, ale touto novelou sa vlastne vráti stav spred roka 2013:

  • štátna správa regionálneho školstva sa vyčlení z doterajších okresných úradov do novovzniknutých regionálnych úradov školskej správy,
  • financovanie školstva bude len z jednej rozpočtovej kapitoly (ministerstva školstva),
  • odstráni sa dvojkoľajnosť v riadení a kompetenčné kolízie medzi dvomi ministerstvami, keď z celého procesu vypadne ministerstvo vnútra,
  • prevzatie zriaďovateľskej pôsobnosti pri tých školách a školských zariadeniach, kde doteraz patrila okresnému úradu.

 • Povinné predprimárne vzdelávanie v novele školského zákona

Zákon č. 273/2021 Z. z. z 22. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), v sebe zahŕňa viaceré zmeny v povinnom predprimárnom vzdelávaní, ktoré sú analyzované v tomto článku. Zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov okrem zmien súvisiacich s financovaním regionálneho školstva a vznikom regionálnych úradov školskej správy, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. januára 2022.

 • Vzor Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

Od 1. januára 2021 nadobudla účinnosť vyhláška č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. Táto vyhláška je vykonávacím predpisom v podobe všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 14 ods. 5 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. V praxi to znamená, že podľa tejto vyhlášky budú všetky školy a školské zariadenia zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, okrem školských účelových zariadení (škola v prírode, zariadenie školského stravovania a stredisko služieb škole), prvýkrát vypracovávať Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach za predchádzajúci školský rok, t. j. školský rok 2020/2021 v nasledovných termínoch:

  1. V termíne do 15. októbra príslušného roka má byť správa po predošlom prerokovaní v pedagogickej rade predložená na vyjadrenie príslušnému orgánu školskej samosprávy – rade školy alebo rade školského zariadenia, ak je zriadená.
  2. V termíne do 31. októbra príslušného roka má byť správa predložená na schválenie zriaďovateľovi aj s prílohou, ktorou je vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy.
  3. V termíne do 31. decembra príslušného roka schválená správa má byť zverejnená na obvyklom mieste a na webovom sídle školy, ak je zriadené.

 • Vzor školského poriadku v materskej škole

Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľ. Školský poriadok je vnútorným dokumentom školy, ktorý predstavuje súhrn záväzných noriem, zásad a pravidiel zabezpečujúcich spolužitie kolektívu detí, ich zákonných zástupcov, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov i ostatných zamestnancov materskej školy.

 • Zmeny vo financovaní školstva od 1. januára 2022

V príspevku upozorňujeme na novelu zákona č. 596/2003 Z. z. a zákona č. 597/2003 Z. z. zákonom č. 271/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novela, ktorá prináša malé zmeny vo financovaní školstva, nadobúda účinnosť 1. januára 2022.