Dane a účtovníctvo 1/2019

Akcia -10%

Prvé číslo publikácie Dane a účtovníctvo pre rok 2019 obsahuje témy ako - účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov k 31. 12. 2018, zostavenie účtovnej závierky za rok 2018 v jednoduchom účtovníctve, povinnosti platiteľov DPH v poslednom zdaňovacom období roku 2018, súkromné pálenie destilátov a iné.

Ušetríte
10% = 1,30 €
Cena s DPH
13,02 € 11,72 €
Cena bez DPH
10,85 € 9,77 €
Rok vydania
2019
Počet strán
80
Formát
A4
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Dane a účtovníctvo 1/2019

Prvé číslo publikácie Dane a účtovníctvo pre rok 2019 obsahuje témy ako - účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov k 31. 12. 2018, zostavenie účtovnej závierky za rok 2018 v jednoduchom účtovníctve, povinnosti platiteľov DPH v poslednom zdaňovacom období roku 2018, súkromné pálenie destilátov a iné.
Osnova publikácie:

Podvojné účtovníctvo

 • Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov k 31. 12. 2018 (Ing. Monika Adamíková)

Účtovná závierka predstavuje zhrnutie údajov z bežného účtovníctva, a to k súvahovému dňu, tzn. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a ich usporiadanie do jednotlivých účtovných výkazov, resp. súčastí účtovnej závierky. Aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, je potrebné pred uzavretím účtovných kníh a zostavením účtovnej závierky vykonať nemalé množstvo prác, a to v súlade s účtovnými predpismi účinnými k 31. 12. 2018. Príspevok je rozdelený na nasledovné časti:

 1. Účtovné právne predpisy ovplyvňujúce zostavenie účtovnej závierky k 31. 12. 2018
 2. Kontrolné a prípravné činnosti na zostavenie účtovnej závierky v súlade s účtovnými predpismi
 3. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady
 4. Opravy chýb minulých účtovných období
 5. Zostavenie účtovnej závierky podľa jednotlivých veľkostných skupín
 6. Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky
 7. Názorný zjednodušený príklad

Jednoduché účtovníctvo

 • Zostavenie účtovnej závierky za rok 2018 v jednoduchom účtovníctve (Ing. Jana Marková)

Povinnosťou každej účtovnej jednotky podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve je uzatvorenie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky. Obsahom tohto príspevku je sprehľadnenie prác vykonávaných pred zostavením účtovnej závierky, uzatváranie účtovných kníh a samotné zostavenie účtovných výkazov so zameraním na FO – podnikateľov.

Daň z pridanej hodnoty

 • Povinnosti platiteľov DPH v poslednom zdaňovacom období roku 2018 (Ing. Jaroslava Betáková)

Koniec kalendárneho roka je už tradične spojený s vyúčtovaním rôznych oblastí a činností, ktoré sa udiali v priebehu roka. U platiteľov DPH je posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka spojené s dvoma povinnosťami v súvislosti s odpočítaním DPH. Ide o povinnosť vykonania ročného zúčtovania tej DPH, ktorá bola v priebehu kalendárneho roka odpočítavaná pomernou časťou (bola prepočítaná koeficientom), a povinnosť úpravy odpočítanej dane pri investičnom majetku, ak došlo k zmene účelu jeho použitia alebo k zmene rozsahu jeho použitia na podnikateľský účel. Uvedené povinnosti sa však nevzťahujú na všetkých platiteľov. Článok obsahuje aj komplexný príklad.

Mzdy a odvody

 • Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2018 a prechode na rok 2019 (Ing. Eva Gášpárová)

Pri uzatváraní kalendárneho roka musí zamestnávateľ v oblasti mzdového účtovníctva vykonať úkony smerujúce k príprave na účtovnú závierku za účtovné obdobie a ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie, spočívajúce predovšetkým v odsúhlasení a uzatvorení mzdových listov a ostatných evidencií za kalendárny rok a vystavení potvrdení v súvislosti s poskytovaním mzdy a vyberaním preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Ostatné

 • Priemerné ceny pohonných látok v SR
 • Kurzy peňažných prostriedkov v cudzej mene za november 2018
 • Vyhľadávač DaÚ 2018