Dane a účtovníctvo 1/2021

Prvé číslo DaÚ ročníka 2021 je venované uzatváraniu roka v účtovníctve a s tým spojeným povinnostiam z pohľadu aktuálnej legislatívy s prihliadnutím na špecifiká vyplývajúce z koronakrízy. Obsah čísla tvoria rozsiahle príspevky, ktoré sa snažia vyčerpávajúco pokryť celú relevantnú oblasť. „Závierkové“ články dopĺňa aktuálny rozbor nedávno prijatej veľkej novely zákona o DPH.

Cena s DPH
17,50 €
Cena bez DPH
14,58 €
Rok vydania
2020
Počet strán
92
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Dane a účtovníctvo 1/2021

Prvé číslo DaÚ ročníka 2021 je venované uzatváraniu roka v účtovníctve a s tým spojeným povinnostiam z pohľadu aktuálnej legislatívy s prihliadnutím na špecifiká vyplývajúce z koronakrízy. Obsah čísla tvoria rozsiahle príspevky, ktoré sa snažia vyčerpávajúco pokryť celú relevantnú oblasť. „Závierkové“ články dopĺňa aktuálny rozbor nedávno prijatej veľkej novely zákona o DPH.

OBSAH

Podvojné účtovníctvo

  • Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov k 31. 12. 2020  (Ing. Monika Adamíková)

Účtovná závierka predstavuje zhrnutie údajov z bežného účtovníctva k poslednému dňu účtovného obdobia a ich usporiadanie do jednotlivých účtovných výkazov, resp. súčastí účtovnej závierky. Pred uzavretím účtovných kníh a zostavením účtovnej závierky je potrebné vykonať nemalé množstvo prác, a to v súlade s účtovnými predpismi účinnými k 31. 12. 2020.

V článku sa venujeme jednotlivým krokom závierkových prác a zrozumiteľne ich vysvetľujeme. Postupujeme v tomto poradí:

1. Účtovné právne predpisy ovplyvňujúce zostavenie účtovnej závierky k 31. 12. 2020

2. Kontrolné a prípravné činnosti na zostavenie účtovnej závierky v PÚ

2.1 Overenie správnosti veľkostnej skupiny

2.1.1 Rozdiely v účtovaní a vo vykazovaní údajov v účtovnej závierke jednotlivých veľkostných skupín

2.1.2 Problematika zmeny veľkostnej skupiny

2.2 Overenie správnosti účtovania skutočností súvisiacich s obdobím pandémie

2.3 Kontrola bilančnej kontinuity

2.4 Kontrola účtov, ktoré nesmú vykazovať na konci účtovného obdobia konečný zostatok

2.5 Inventarizácia majetku a záväzkov

2.6 Kontrola účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam

3. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady

4. Opravy chýb minulých účtovných období

5. Zostavenie účtovnej závierky podľa jednotlivých veľkostných skupín

7. Archivácia účtovných dokumentov

8. Názorný zjednodušený príklad (vrátane vzoru Poznámok malej účtovnej jednotky)

Jednoduché účtovníctvo

  • Zostavenie účtovnej závierky za rok 2020 v jednoduchom účtovníctve (Ing. Jana Marková)

Povinnosťou každej účtovnej jednotky podľa zákona o účtovníctve je uzatvorenie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky. Obsahom tohto príspevku je sprehľadnenie prác vykonávaných pred zostavením účtovnej závierky, uzatváranie účtovných kníh a samotné zostavenie účtovných výkazov so zameraním na FO – podnikateľov.

Obsah:

1. Právna úprava účtovnej závierky za rok 2020

2. Postup prác pri zostavovaní účtovnej závierky

3. Účtovné uzávierkové operácie a uzatvorenie účtovných kníh

4. Zostavenie účtovnej závierky

5. Komplexný príklad

Daň z pridanej hodnoty

  • Povinnosti platiteľov DPH v poslednom zdaňovacom období roku 2020 (Ing. Jaroslava Betáková)

U platiteľov DPH je posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka spojené s dvoma povinnosťami v súvislosti s odpočítaním DPH. Ide o povinnosť vykonania ročného zúčtovania tej DPH, ktorá bola v priebehu kalendárneho roka odpočítavaná pomernou časťou (bola prepočítaná koeficientom), a povinnosť úpravy odpočítanej dane pri investičnom majetku, ak došlo k zmene účelu jeho použitia alebo k zmene rozsahu jeho použitia na podnikateľský účel. Uvedené povinnosti sa však nevzťahujú na všetkých platiteľov. V článku si vysvetlíme, kto povinnosť má a ako ju môže správne splniť.

  • Novela zákona o DPH od roku 2021 (Ing. Jaroslava Betáková)

Prinášame komplexný prehľad zmien a nových úprav zákona o DPH účinných od 1. januára 2021, resp. od 1. júla 2021. 

Zásadná zmena sa týka hlavne zásielkového predaja tovaru a dovozu malých zásielok z tretích štátov. Dochádza k rozšíreniu dobrovoľných osobitných úprav uplatňovania dane pri digitálnych službách poskytovaných nezdaniteľným osobám aj na iné služby a taktiež sa zavádzajú nové osobitné úpravy pre predaj tovaru na diaľku a možnosť predkladať tovar colným orgánom na jeho colné odbavenie v rámci osobitnej úpravy pre priznávanie a platbu dane pri dovoze. Súčasťou nových opatrení je súbor pravidiel a povinností pri dodaní tovaru prostredníctvom elektronických platforiem. Zavádzajú sa nové  pravidlá opravy pôvodného základu dane pri dodaní tovaru alebo služby v prípadoch, keď dodávateľovi nie je  úplne alebo čiastočne zaplatené za dodaný tovar alebo službu. Zároveň  sa odberateľovi, ktorý úplne alebo čiastočne neuhradil svoj záväzok, ukladá povinnosť opraviť odpočítanú daň.