Dane a účtovníctvo 1/2023

Prvé číslo DaÚ 2023 pokrýva témy potrebné na hladký prechod do nového roka. Sezónu uzavrieme spoločne v podvojnom účtovníctve, v oblasti DPH povinností aj v prostredí mzdovej učtárne. Príspevky spracovali odborníci z praxe s dôrazom na prehľadnosť a užitočnosť informácií. Približujú komplexný prehľad úloh v súlade s aktuálnymi zákonnými povinnosťami, názorné príklady aj vzory vyplnených tlačív. Okrem týchto koncoročných tém načrieme aj do najnovšej legislatívy. Hoci v čase našej uzávierky ešte len finišoval proces schvaľovania noviel v parlamente, do aktuálneho čísla sme už stihli zahrnúť stručný prehľad zmien v zákone o účtovníctve aj obsiahlejší výklad nových definícií závislých osôb v ZDP. V nasledujúcom čísle sa ...

Cena s DPH
20,10 €
Cena bez DPH
16,75 €
EAN kód
8584113065610
Rok vydania
2022
Počet strán
92
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Dane a účtovníctvo 1/2023

Prvé číslo DaÚ 2023 pokrýva témy potrebné na hladký prechod do nového roka. Sezónu uzavrieme spoločne v podvojnom účtovníctve, v oblasti DPH povinností aj v prostredí mzdovej učtárne. Príspevky spracovali odborníci z praxe s dôrazom na prehľadnosť a užitočnosť informácií. Približujú komplexný prehľad úloh v súlade s aktuálnymi zákonnými povinnosťami, názorné príklady aj vzory vyplnených tlačív. Okrem týchto koncoročných tém načrieme aj do najnovšej legislatívy. Hoci v čase našej uzávierky ešte len finišoval proces schvaľovania noviel v parlamente, do aktuálneho čísla sme už stihli zahrnúť stručný prehľad zmien v zákone o účtovníctve aj obsiahlejší výklad nových definícií závislých osôb v ZDP. V nasledujúcom čísle sa týmto aj ďalším aktualitám budeme venovať podrobne.

OBSAH

Podvojné účtovníctvo

  • Schválená novela zákona o účtovníctve – prehľad zmien od roku 2022 a 2023 (Ing. Vladimír Pastierik)

Stručná rešerš novelizovaných ustanovení zákona o účtovníctve.

  • Účtovná závierka 2022 v praxi: podvojné účtovníctvo pre podnikateľov (Ing. Vladimír Pastierik)

Základným cieľom tohto odborného článku je poskytnúť praktickú pomôcku pre podnikateľské subjekty a osoby zúčastňujúce sa procesu zostavovania účtovnej závierky. Upozorníme v ňom na špecifická metodiky pre  mikro, malé a veľké účtovné jednotky. Prejdeme si postupnosť krokov – od úloh pred uzavretím účtovných kníh, cez samotné uzavretie účtovných kníh až po zostavenie účtovnej závierky. V komplexnom príklade si na vzoroch tlačív vysvetlíme, ako ich vyplní malá účtovná jednotka.

Daň z pridanej hodnoty

  • Koncoročné povinnosti platiteľa dane (Ing. Anna Jurišová)

Z pohľadu DPH je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac, príp. štvrťrok. V určitých prípadoch má však platiteľ dane povinnosti, ktoré sa viažu k obdobiu celého roka. Je povinný ročne vyrovnať odpočítanú daň a upraviť odpočítanú daň pri zmene účelu použitia investičného majetku. Cestovné kancelárie musia v daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka uviesť údaje o oprave základu dane. Súčasťou článku je komplexný príklad, v ktorom ukážeme, ako uskutočnené zdaniteľné obchody a prijaté plnenia podľa jednotlivých zdaňovacích období uviesť v daňovom priznaní a kontrolnom aj súhrnnom výkaze.

Mzdy a odvody

  • Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2022 a prechode na rok 2023 (Ing. Eva Gášpárová)

Pri uzatváraní kalendárneho roka musí zamestnávateľ zrealizovať úkony smerujúce k príprave na účtovnú závierku a ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Hlavné úlohy sa týkajú najmä  odsúhlasenia a uzatvorenia mzdových listov i ostatných evidencií a vystavenia potvrdení v súvislosti s poskytovaním mzdy a vyberaním preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti. Príspevok ponúka komplexný prehľad prác podľa pravidiel platných pre zdaňovacie obdobie 2022.

Daň z príjmov

  • Závislé osoby v kontexte aktuálnych zmien (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)

Aktuálne schválená novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od januára 2023 dopĺňa aj pravidlá pre závislé osoby. Podľa novelizovaného ustanovenia sa pri určovaní  priameho, nepriameho alebo nepriameho odvodeného podielu  podiely blízkych osôb spočítavajú. Ak je ich súčet najmenej 25 %, príslušné osoby alebo subjekty sa považujú za ekonomicky prepojené. Zmena má vplyv na viaceré doterajšie postupy (nielen) transferového oceňovania. V článku prinášame prehľad, čoho všetkého sa nová definícia závislosti dotkne. V budúcom čísle tému predstavíme na príkladoch.