Dane a účtovníctvo 1/2024

Na prelome rokov daňovník tradične rieši mnohé povinnosti a uzatvára zdaňovacie obdobie. V aktuálnom čísle si podrobne vysvetlíme, ako toto uzatváranie prebieha v jednoduchom účtovníctve. Prinášame detailný návod na správne vykonanie závierkových prác i samotné vyplnenie tlačív. Rady aktuálne pre rok 2023 ponúka naša skúsená poradkyňa, takže dôraz na praktickosť je zaručený. Okrem tohto rozsiahleho materiálu v DaÚ 1/2024 nájdete aj súhrn povinností platiteľa DPH na konci roka vysvetlený v komplexnom príklade.

Cena s DPH
24,78 €
Cena bez DPH
20,65 €
ISBN
858-41-1306-635-8
Rok vydania
2023
Počet strán
88
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Dane a účtovníctvo 1/2024

Na prelome rokov daňovník tradične rieši mnohé povinnosti a uzatvára zdaňovacie obdobie. V aktuálnom čísle si podrobne vysvetlíme, ako toto uzatváranie prebieha v jednoduchom účtovníctve. Prinášame detailný návod na správne vykonanie závierkových prác i samotné vyplnenie tlačív. Rady aktuálne pre rok 2023 ponúka naša skúsená poradkyňa, takže dôraz na praktickosť je zaručený. Okrem tohto rozsiahleho materiálu v DaÚ 1/2024 nájdete aj súhrn povinností platiteľa DPH na konci roka vysvetlený v komplexnom príklade.
Tak isto vám pomôžeme pripraviť sa na nadchádzajúce obdobie daňových priznaní – pristavíme sa pri dani z motorových vozidiel a zopakujeme si, ako sa uplatní nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka pri výpočte dane z príjmov.

OBSAH

Daň z pridanej hodnoty

 • Koncoročné povinnosti platiteľa dane (Ing. Anna Jurišová)

Z pohľadu DPH je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac, príp. štvrťrok. V určitých prípadoch má však platiteľ dane povinnosti, ktoré sa viažu k obdobiu celého roka. Je povinný ročne vyrovnať odpočítanú daň a upraviť odpočítanú daň pri zmene účelu použitia investičného majetku. Cestovné kancelárie musia v daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka uviesť údaje o oprave základu dane. Súčasťou článku je komplexný príklad, v ktorom ukážeme, ako uskutočnené zdaniteľné obchody a prijaté plnenia podľa jednotlivých zdaňovacích období uviesť v daňovom priznaní a kontrolnom aj súhrnnom výkaze.

Ostatné

 • Daň z motorových vozidiel za rok 2023 v otázkach a odpovediach (Ing. Jana Fülöpová)

Daň z motorových vozidiel je jednou z daní, ktorú je povinný platiť podnikateľ, ak používa na podnikanie vozidlo patriace medzi kategórie vymedzené v zákone. Priblíženie si tejto témy formou „otázka – odpoveď“ je vhodné najmä v období blížiaceho sa konca kalendárneho roka. Správne zodpovedanie najčastejších otázok môže byť pomocným kľúčom k uzatvoreniu zdaňovacieho obdobia a bezchybnému vyplneniu daňového priznania.

Mzdy a odvody

 • Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (Ing. Iveta Matlovičová)

Základnou daňovou úľavou je nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, ktorú si môže uplatniť každá fyzická osoba, ak v príslušnom zdaňovacom období dosiahla aktívne príjmy. Na jej uplatnenie nemá vplyv skutočnosť, či aktívne príjmy boli dosahované počas celého zdaňovacieho obdobia alebo len počas jeho časti. Zároveň platí, že jej ročná výška sa rastom základu dane postupne znižuje, až úplne zaniká. V článku si priblížime, akým spôsobom sa toto nezdaniteľné minimum uplatňuje, v akých sumách platí pre rok 2023 i 2024 a ukážeme si výpočet tzv. milionárskej dane.

Jednoduché účtovníctvo

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve

 1. Základné praktické zásady v skratke: lehota na zostavenie účtovnej závierky a podanie ÚZ do registra účtovných závierok
 2. Právna úprava jednoduchého účtovníctva vo väzbe na zostavenie účtovnej závierky
 3. Účtovanie a vykazovanie pohľadávok v účtovnej závierke
 4. Účtovanie a vykazovanie záväzkov v účtovnej závierke
 5. Účtovanie v súvislosti s obstaraním, používaním, odpisovaním a vyradením dlhodobého majetku
 6. Účtovanie a vykazovanie zásob v účtovnej závierke
 7. Zostavenie účtovnej závierky – vyplnené tlačivá (Ing. Nadežda Cígerová)

Povinnosťou každej účtovnej jednotky podľa zákona o účtovníctve je uzatvorenie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky. Obsahom tohto príspevku je sprehľadnenie prác vykonávaných pred zostavením účtovnej závierky, uzatváranie účtovných kníh a samotné zostavenie účtovných výkazov so zameraním na FO – podnikateľov. Článok je nadštandardne obsiahly a zachytáva množstvo čiastkových úkonov z praxe, ktoré sú predpokladom na správne zvládnutie závierkových prác. Autorka využíva zrozumiteľnú a názornú formu komplexného príkladu, každý krok ilustruje ukážkou konkrétneho zápisu v účtovníctve fiktívnej firmy.

Vyberáme z vašich otázok

 • Nákup tovaru zahraničnou osobou v tuzemsku a následné premiestnenie do EÚ
 • Prenájom stroja (účtovaného ako zásoba) v jednoduchom účtovníctve
 • Príjem prostriedkov na PayPal účte
 • Vyradenie zásob do osobnej spotreby v jednoduchom účtovníctve
 • Oprava chýb minulých účtovných období v jednoduchom účtovníctve