Dane a účtovníctvo 10/2020

V okrúhlom desiatom čísle sa zameriavame na tieto aktuálne témy - vplyv vyhlásenia dátumu považovaného za skončenie pandémie na poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane, dotácia na úhradu nájomného – účtovný a daňový pohľad, nehmotný majetok – oceniteľné práva – účtovanie, podnikanie v cestovnom ruchu – korona opatrenia + osobitný režim DPH a iné.

Cena s DPH
12,85 €
Cena bez DPH
10,71 €
Rok vydania
2020
Počet strán
76
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Dane a účtovníctvo 10/2020

V okrúhlom desiatom čísle sa zameriavame na tieto aktuálne témy - vplyv vyhlásenia dátumu považovaného za skončenie pandémie na poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane, dotácia na úhradu nájomného – účtovný a daňový pohľad, nehmotný majetok – oceniteľné práva – účtovanie, podnikanie v cestovnom ruchu – korona opatrenia + osobitný režim DPH a iné.

OBSAH

Daň z príjmov

  • Vplyv vyhlásenia dátumu považovaného za skončenie pandémie na poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane (Ing. Eva Gášpárová)

Keďže na účely niektorých opatrení vrátane opatrení týkajúcich sa podania daňového priznania sa obdobie pandémie považuje za skončené 30. septembra 2020, do centra pozornosti sa opäť vracia možnosť asignácie dane. Tento rok s ohľadom na posuny spôsobené mimoriadnou situáciou neplatia štandardné pravidlá a termíny ani na poukázanie podielu zaplatenej dane. V článku prakticky zhrnieme aktuálnu situáciu z pohľadu darcu aj prijímateľa.

  • Princíp nezávislého vzťahu – základná abeceda I. (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)

Prvá časť príspevku sumarizujúceho východiskové pravidlá nazerania na princíp nezávislého vzťahu podľa pravidiel a usmernení formulovaných v Smernici OECD. Do reálií slovenského právneho režimu transferového oceňovania adaptujeme nasledovné kľúčové body: A. určenie obchodných a finančných vzťahov, B. zohľadnenie konkrétnej transakcie na účely transferového oceňovania, C. posudzovanie strát, D. štátne opatrenia.

Jednoduché účtovníctvo

  • Dotácia na úhradu nájomného – účtovný a daňový pohľad (Ing. Eva Gášpárová)

Jedným z opatrení na zmiernenie nepriaznivých dosahov koronakrízy na hospodárstvo je poskytovanie finančnej pomoci vo forme štátnej dotácie na úhradu nájomného v dôsledku tzv. sťaženého užívania nájmov. V príspevku vysvetlíme, kto a za akých okolností má nárok na udelenie pomoci, ale najmä ako dotáciu správne spracovať v jednoduchom i podvojnom účtovníctve.

Podvojné účtovníctvo

  • Nehmotný majetok – oceniteľné práva – účtovanie (Ing. Anton Kolembus)

Rôzne licenčné zmluvy za použitie autorského a priemyselného práva a iné oceniteľné práva predstavujú z účtovného a daňového hľadiska nehmotný majetok. Predpokladom nehmotného majetku z účtovného pohľadu je vznik majetkového práva alebo užívacieho práva, alebo práva na užívanie tzv. duševného vlastníctva. V článku si priblížime účtovný pohľad na dlhodobý nehmotný majetok, obstaranie a ocenenie oceniteľných práv, odpisovanie oceniteľných práv, ako aj vyradenie z účtovníctva.

Daň z pridanej hodnoty

  • Podnikanie v cestovnom ruchu – korona opatrenia + osobitný režim DPH (Ing. Jana Böszörményi)

V článku sa zameriame na opatrenia prijaté na podporu turistického priemyslu počas krízy a pripomenieme si aj dôležité ustanovenia týkajúce sa osobitného režimu zdanenia cestovných kancelárií. Celkovo ponúkneme prierez daňových a účtovných špecifík podnikania v cestovnom ruchu v súčasnom období.

Ostatné

  • Ready made s. r. o. – výhody a riziká jej kúpy (Ing. Eva Gášpárová)

Pod pojmom „ready made s. r. o.“ si treba predstaviť novovzniknutú obchodnú spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená výlučne s cieľom jej ďalšieho predaja. Ready made spoločnosť nikdy reálne podnikateľskú činnosť nevykonávala a jej spoločník s ňou prakticky nič nerealizoval, okrem úkonov súvisiacich s jej založením a zápisom do obchodného registra. Kúpa takejto predzaloženej spoločnosti môže predstavovať ľahšiu cestu k podnikaniu, treba si však dať pozor na jej nevýhody a potenciálne úskalia.

  • Zrušenie a likvidácia obchodnej spoločnosti po 1. 10. 2020 (Ing. Anton Kolembus, JUDr. Ivana Kolembusová, LL.M.)

Od 1. 10. 2020 je zrušenie spoločnosti náročnejší proces. Novela Obchodného zákonníka č. 390/2019 Z. z. priniesla viacero zásadných zmien, ktoré majú viesť k zvýšeniu zaangažovanosti spoločníkov do procesu likvidácie, ako aj k väčšej spravodlivosti po jej vykonaní. V článku ponúkame komplexne spracovanú tému zrušenia obchodnej spoločnosti podľa aktuálnych pravidiel. 

Z judikatúry SR

  • Neoprávnené odpočítanie DPH, dodávky tovaru v rámci „kolotoču“ (Ing. Jaroslava Betáková)

Vyberáme ďalší z rozsudkov Najvyššieho súdu SR týkajúcich sa tzv. karuselových podvodov na DPH, pri ktorých sa ten istý tovar fakturačne vráti späť v reťazci a kontrolovaný daňový subjekt sa na týchto reťazových obchodných transakciách zúčastňuje. V tomto prípade sa nenašla ani jedna spoločnosť, u ktorej by tovar skončil v skutočnej spotrebe. Dodanie tovaru sa deklarovalo len formálne vyhotovenými dokladmi, pričom reálne dodanie tovaru sa vierohodne nepotvrdilo.