Dane a účtovníctvo 10/2021

Akcia -30% PDF verzia

Okrúhle desiate vydanie DAÚ prináša viac priblížených niekoľko tém. Napríklad v téme dedenie z pohľadu zákona o dani z príjmov si prečítate aké limity stanovuje legislatíva pri predaji zdedenej pozostalosti a rôzne pravidlá. Špecifickou témou je účtovanie výskumu a vývoja, správne stanovenie a posúdenie vznikajúcich účtovných prípadov napomôže zjednodušiť zaúčtovanie výskumu a vývoja. Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu nižšie.

Ušetríte
30% = 4,33 €
Cena s DPH
14,45 € 10,12 €
Cena bez DPH
12,04 € 8,43 €
EAN kód
8584113064620
Rok vydania
2021
Počet strán
76
Formát
A4
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Dane a účtovníctvo 10/2021

Okrúhle desiate vydanie DAÚ prináša viac priblížených niekoľko tém. Napríklad v téme dedenie z pohľadu zákona o dani z príjmov si prečítate aké limity stanovuje legislatíva pri predaji zdedenej pozostalosti a rôzne pravidlá. Špecifickou témou je účtovanie výskumu a vývoja, správne stanovenie a posúdenie vznikajúcich účtovných prípadov napomôže zjednodušiť zaúčtovanie výskumu a vývoja. Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu nižšie.

OBSAH

Daň z pridanej hodnoty

  • Fakturácia v praktických súvislostiach – 2. časť:  Cezhraničné dodanie tovaru a služieb v rámci EÚ, dovoz a vývoz, oprava základu dane (Ing. Nadežda Cígerová)

Druhá časť nášho praktického pomocníka k fakturácii  vo firmách. V tomto diele riešime faktúry pri cezhraničnom dodaní tovarov a služieb v rámci EÚ, dovoze zásielok do 150 eur , predaji tovaru na diaľku (zavedený od 1. 7. 2021), ako aj v situáciách, keď je nutné opraviť základ dane. V roku 2021 je možné opraviť základ dane v prípadoch, keď dodávateľ pôvodne odviedol DPH, no faktúra nebola zaplatená, resp. pohľadávka sa považuje za nevymožiteľnú.

Daň z príjmov

  • Dedenie z pohľadu zákona o dani z príjmov (Ing. Miroslava Brnová)

Daň z dedičstva je od roku 2004 zrušená, dediči hnuteľného či nehnuteľného majetku teda nemajú povinnosť zdaniť takto nadobudnutý majetok. Aktuálna legislatíva však stanovuje limity pri predaji zdedenej pozostalosti, určuje postup pri vyrovnaní daňovej povinnosti za mŕtveho daňovníka, ako aj pravidlá pri pokračovaní v živnosti po zosnulom.

  • Darovanie z pohľadu zákona o dani z príjmov (Ing. Miroslava Brnová)

V okamihu nadobudnutia vlastníctva nehnuteľnosti, hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty darom daňovník získal príjem, ktorý nie je predmetom dane. Ak však z darovaného majetku plynie príjem, ktorý nie je oslobodený od dane, musí sa zdaniť, pričom je potrebné poznať pravidlá ocenenia bezodplatne nadobudnutého majetku.

  • DAC 6 a súvisiace oznamovacie povinnosti – výzvy a nástrahy (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)

V tomto príspevku prinášame zhrnutie zložitých oznamovacích povinností vyplývajúcich zo smernice EÚ nazývanej „DAC 6“.  Ide v nej o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní medzi členskými štátmi EÚ v súvislosti s cezhraničnými opatreniami. Povinnosti sa týkajú priamo fyzických a právnických osôb v role sprostredkovateľa (príp. používateľa) podľa zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní. Keďže táto právna úprava je veľmi rozsiahla a vo svojich dôsledkoch aj značne prísna, ponúkame štruktúrovaný rozbor z nej vyplývajúcich pravidiel,  upozorňujeme na vybrané osobitosti a problematické časti. Ako základ vysvetlíme, čo je predmetom oznamovania, kto je osobou povinnou oznámenie vykonať a ako samotné oznamovanie prebieha.

Podvojné účtovníctvo

  • Účtovanie výskumu a vývoja (Ing. Jana Böszörményi)

Výskum a vývoj je potrebné účtovne sledovať nielen preto, aby nedošlo k nesplneniu podmienok kladených zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania – správne stanovenie a posúdenie vznikajúcich účtovných prípadov napomôže zjednodušiť zaúčtovanie výskumu a vývoja, ale čo je veľmi dôležité, uľahčí  aj samotnú realizáciu uplatnenia odpočtu výdavkov z pohľadu zákona o dani z príjmov.

Škola účtovania

  • Seriál pre začínajúcich alebo menej skúsených účtovníkov II.: Účet –  jeho účel a druhy, účet ziskov a strát, prepojenie závierkových účtov a poznámky (Ing. Mária Cvečková)

Pokračujeme v školení nových účtovníkov.  Dostávame sa do ďalšej roviny podvojného účtovníctva, ktorou je skutočnosť, že okrem majetku a zdrojov ich krytia sledujeme a vykazujeme okruh nákladov a výnosov. Vysvetlíme si súvahové pohyby majetku a zdrojov, druhy účtov, podstatu účtovania nákladov/ výnosov, ich pôsobenie na majetok a zdroje, spôsob zistenia výsledku hospodárenia a prepojenie medzi dvomi závierkovými účtami, a tým prepojenie medzi súvahou a výkazom ziskov a strát.

Z judikatúry SR

  • Umelo vytvorený reťazec s cieľom odpočítania DPH (Ing. Jaroslava Betáková)

Rozsudok NS SR. Správca dane konštatoval umelé postavenie platiteľa ako medzičlánok v obchodovaní medzi deklarovanou dodávateľskou spoločnosťou a odberateľskou spoločnosťou, cieľom bolo získanie daňovej výhody spôsobom uplatňovania práva na odpočítanie dane.