Dane a účtovníctvo 11/2020

Novembrové vydanie publikácie DAU ponúka prehľad o aktuálnych témach - DPH v jednoduchom účtovníctve, likvidácia spoločnosti z pohľadu účtovníctva a daní, aktuálne k príjmom zo slobodných povolaní, a to najmä z daňového aspektu, e-kasa v nadväznosti na účtovanie – v otázkach a odpovediach, pochybenie správcu dane pri miestnom zisťovaní a iné.

Cena s DPH
13,52 €
Cena bez DPH
11,27 €
Rok vydania
2020
Počet strán
80
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Dane a účtovníctvo 11/2020

Novembrové vydanie publikácie DAU ponúka prehľad o aktuálnych témach - DPH v jednoduchom účtovníctve, likvidácia spoločnosti z pohľadu účtovníctva a daní, aktuálne k príjmom zo slobodných povolaní, a to najmä z daňového aspektu, e-kasa v nadväznosti na účtovanie – v otázkach a odpovediach, pochybenie správcu dane pri miestnom zisťovaní a iné.

OBSAH

Daň z pridanej hodnoty

  • DPH v jednoduchom účtovníctve (Ing. Nadežda Cígerová)

Komplexnú tému zachytenia účtovných operácií viažucich sa k dani z pridanej hodnoty v JÚ predstavíme v širších súvislostiach, zodpovieme si praktické otázky a na príkladoch si vysvetlíme problematické situácie.  Z pohľadu zákona o DPH si priblížime definíciu obratu v jednoduchom účtovníctve, miesto dodania tovaru a služby, vznik daňovej povinnosti (pri tovare a službe), dodanie tovaru a služieb v tuzemsku – účtovanie DPH, ako aj transakcie so zahraničím  a pripojíme príklad na kurzy. V závere ponúkame test na overenie vedomostí z tejto oblasti.

Podvojné účtovníctvo

  • Likvidácia spoločnosti z pohľadu účtovníctva a daní (Ing. Anton Kolembus)

Článok je pokračovaním z minulého čísla, v ktorom sme sa venovali likvidácii spoločnosti – tentokrát si tému rozoberieme z pohľadu daní a účtovníctva. Vysvetlíme si povinnosti účtovnej jednotky pred vstupom do likvidácie, po vstupe, v priebehu procesu, ako aj po jeho skončení. Priblížime i postup z pohľadu dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a dane z motorových vozidiel.

Daň z príjmov

  • Aktuálne k príjmom zo slobodných povolaní, a to najmä z daňového aspektu (Ing. Valéria Jarinkovičová)

V tomto príspevku pozornosť upriamujeme na problematiku príjmov plynúcich fyzickým osobám zo slobodných povolaní, napr. z vykonávania advokácie, daňového poradenstva, umeleckých činností a pod.  Právny, daňový a účtovný názor formulujeme s prihliadnutím na aktuálnu situáciu – pandémiu ochorenia COVID-19.

  • Princíp nezávislého vzťahu – základná abeceda (II. časť) (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)

V tomto príspevku pokračujeme v téme z minulého vydania nášho periodika a detailne popisujeme ďalšie konštitutívne prvky princípu nezávislého vzťahu, t. j. jeho základnú abecedu. Tentokrát bližšie analyzujeme nasledovné okruhy: použitie colného oceňovania, úspory a ďalšie atribúty súvisiace s lokálnym trhom, osobitosti spojené s pracovnou silou, skupinové synergie a ich vplyv na uplatňovanie princípu nezávislého vzťahu. Pripájame tiež osobitný a detailný výklad pravidiel pre vykonanie funkčnej a rizikovej analýzy.

Ostatné

  • E-kasa v nadväznosti na účtovanie – v otázkach a odpovediach (Ing. Marta Boráková)

11 odpovedí na najčastejšie otázky spojené s e-kasou v praxi. Aj keď sa zmenil spôsob evidencie tržieb v hotovosti oproti „klasickej“ elektronickej registračnej pokladnici, nezmenil sa spôsob účtovania tržieb v nadväznosti na zákon o účtovníctve a postupov účtovania v jednoduchom i podvojnom účtovníctve. Niektoré situácie sú však špecifické  a pri nich sa pristavíme.

Z judikatúry SR

  • Pochybenie správcu dane pri miestnom zisťovaní (Ing. Jaroslava Betáková)

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, podľa ktorého pri určení toho, či bolo uskutočnené dodanie tovaru, nie je rozhodujúce nadobudnutie právneho vlastníctva v zmysle Obchodného zákonníka k tovaru žalobcom ako kupujúcim, napríklad tvrdením o odovzdaní a prevzatí tovaru podloženým príslušnými protokolmi, ale to, aby kupujúci získal právo disponovať s tovarom ako vlastník.