Dane a účtovníctvo 11/2021

Akcia -27% PDF verzia

V jedenástom vydaní publikácie Dane a účtovníctvo získate prehľad v týchto, momentálne vyhľadávaných témach - elektronizácia účtovníctva od 1. 1. 2022, subjekt daňového odpisovania, uplatňovanie daňových strát u mikrodaňovníka, fakturácia v praktických súvislostiach – 3. časť: Fakturácia z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov a iné.

Na základe zákazníckeho ohlasu, sme pre vás pripravili PDF formát.

Ušetríte
27% = 3,85 €
Cena s DPH
14,45 € 10,60 €
Cena bez DPH
12,04 € 8,83 €
EAN kód
8584113064675
Rok vydania
2021
Počet strán
76
Formát
A4
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Dane a účtovníctvo 11/2021

V jedenástom vydaní publikácie Dane a účtovníctvo získate prehľad v týchto, momentálne vyhľadávaných témach - elektronizácia účtovníctva od 1. 1. 2022, subjekt daňového odpisovania, uplatňovanie daňových strát u mikrodaňovníka, fakturácia v praktických súvislostiach – 3. časť: Fakturácia z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov a iné.

Na základe zákazníckeho ohlasu, sme pre vás pripravili PDF formát.

OBSAH

Podvojné účtovníctvo

  • Elektronizácia účtovníctva od 1. 1. 2022 (Ing. Mária Horváthová, Ing. Silvia Matulová)

Schválená novela zákona o účtovníctve od 1. 1. 2022 posilňuje tendenciu digitalizovať vykonávanie účtovníctva a ešte viac zjednodušiť spracovanie a archivovanie dokladov. Z tohto dôvodu bude po novom možné dokumenty previesť do elektronickej podoby bez nutnosti použiť zaručenú konverziu, čo otvára dvere ďalším možnostiam, ako sa vyhnúť záplave papierov. V článku zhrnieme základné zásady pre prijímanie, obeh, spracovanie a archiváciu dokladov a osobitne upozorníme na podmienky zaručujúce preukázateľnosť a vierohodnosť účtovného záznamu pred aj po transformácii.

  • Fakturácia v praktických súvislostiach – 3. časť:  Fakturácia z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov (Ing. Nadežda Cígerová)

Na 35 príkladoch si zhrnieme fakturáciu v modelových situáciách z praxe podnikateľských účtovných jednotiek – tento raz z pohľadu obchodného práva, podvojného účtovníctva a dane z príjmov. Prejdeme okruhy ako: vzájomné započítanie pohľadávok, všeobecná premlčacia doba, postúpenie pohľadávky. Predstavíme zmeny v zákone o účtovníctve od roku 2022, ktoré sa týkajú spoločnosti v kríze a časového rozlíšenia. Z praktického aspektu rozoberieme daňové posúdenie pohľadávok a ich príslušenstva , opravné položky k pohľadávkam u mikrodaňovníka,  úpravu základu dane o neuhradené záväzky. Faktúram sa venujeme v širokých súvislostiach a najmä riešime reálne problémy, ktoré sa pri ich vystavovaní, prijímaní a spracúvaní objavujú.

Daň z príjmov

  • Subjekt daňového odpisovania (Ing. Iveta Petrovická)

Kto môže majetok daňovo odpisovať? V zákone o dani z príjmov je právo na uplatnenie daňových odpisov založené buď na vlastníckom princípe, alebo princípe ekonomického vlastníctva. V určitých presne špecifikovaných situáciách majú teda možnosť uplatniť daňové odpisy aj tí daňovníci, ktorí nie sú právnym vlastníkom hmotného majetku, ale využívajú majetok na zabezpečenie zdaniteľných príjmov. Na príkladoch si ukážeme, aké možnosti majú jednotlivé skupiny daňovníkov – od majiteľov v (bez)podielovom spoluvlastníctve, dlžníkov pri zabezpečení záväzku prevodom vlastníckeho práva na veriteľa, kupujúcich, ktorí vlastnícke právo nadobudnú neskôr, cez správcov majetku až po nájomcov a ďalšie špecifické kategórie používateľov predmetného majetku.

  • Uplatňovanie daňových strát u mikrodaňovníka (Ing. Anton Kolembus)

V roku 2022 po prvýkrát bude môcť mikrodaňovník reálne využiť zvýhodnené uplatňovanie daňovej straty. Pri rozhodovaní o výške odpočtu bude daňovník posudzovať, či je v tomto roku mikrodaňovníkom a či si môže uplatniť stratu až do výšky základu dane alebo nie je mikrodaňovníkom a môže si odpočítať stratu len do výšky 50 % základu dane. Tento spôsob môže použiť prvýkrát na stratu vykázanú za rok 2021. Na príkladoch si ukážeme, ako správne posudzovať splnenie kritérií na status mikrodaňovníka a ako rozložiť stratu v jednotlivých rokoch.

  • DAC 6 v príkladoch (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)

V minulom vydaní časopisu sme sa venovali predstaveniu povinností vyplývajúcich zo smernice DAC 6, ktorú do nášho právneho poriadku pretavil zákon o medzinárodnej spolupráci pri správe daní. Tento raz si jednotlivé body vysvetlíme na príkladoch a ponúkneme praktické rady, ako pravidlá správne uplatňovať, a to najmä, ak ide o daňové subjekty vykonávajúce svoju činnosť v medzinárodnom priestore. Dôležitým adresátom týchto noriem sú  sprostredkovatelia, ktorým pribudli viaceré oznamovacie povinnosti.

Škola účtovania

  • Seriál pre začínajúcich alebo menej skúsených účtovníkov III.: Účtovné princípy a zásady, základy oceňovania (Ing. Mária Cvečková)

Predtým ako prejdeme k praktickejším záležitostiam, potrebujeme si vysvetliť základné stavebné kamene podvojného účtovníctva – účtovné princípy a zásady. Na nich pochopíme, ako systém funguje a čím sa riadi. Následne predstavíme základy oceňovania v účtovníctve.

Z judikatúry SR

  • Nedodržanie štandardnej odbornej starostlivosti pri nájme vozidla (Ing. Jaroslava Betáková)

Rozsudok NS SR. Platiteľ si neoprávnene odpočítal DPH zo služby – nájmu vozidiel, deklarovaný dodávateľ nebol oprávnený nakladať s vozidlami, keďže nemal so skutočnými vlastníkmi áut uzatvorenú žiadnu zmluvu, ktorej predmetom by bol nájom alebo pôžička dotknutých vozidiel. Platiteľ mal dodržiavať štandardnú odbornú starostlivosť. Táto spočíva v tom, že si v prípade prenájmu motorového vozidla overí, či je dodávateľ oprávnený vôbec disponovať s motorovým vozidlom a prípadne ho dať tretej osobe do nájmu. Takéto overenie nemožno považovať za úkon, ktorý by sťažovateľa neprimerane zaťažoval.