Dane a účtovníctvo 11/2022

Posledné vydanie ročníka 2022 sme koncipovali s ohľadom na blížiaci sa záver zdaňovacích období. Komplexné spracovanie témy ponúka skupina príspevkov k cenným papierom. Fyzické osoby si v ňom nájdu odpovede, aké daňové povinnosti im prinášajú jednotlivé formy príjmov z investovania. Pre právnické osoby je určený ďalší článok. Na konci roka je dôležité ustrážiť si, či všetky záväzky boli uhradené. Ak neboli, treba pristúpiť k úprave základu dane. V praktickom príspevku ukážeme ako na to. V oblasti DPH sa vrátime k výkazom a pripomenieme si postup ich vypĺňania.

Cena s DPH
16,08 €
Cena bez DPH
13,40 €
EAN kód
8584113065498
Rok vydania
2022
Počet strán
80
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa

Dane a účtovníctvo 11/2022

Posledné vydanie ročníka 2022 sme koncipovali s ohľadom na blížiaci sa záver zdaňovacích období. Komplexné spracovanie témy ponúka skupina príspevkov k cenným papierom. Fyzické osoby si v ňom nájdu odpovede, aké daňové povinnosti im prinášajú jednotlivé formy príjmov z investovania. Pre právnické osoby je určený ďalší článok. Na konci roka je dôležité ustrážiť si, či všetky záväzky boli uhradené. Ak neboli, treba pristúpiť k úprave základu dane. V praktickom príspevku ukážeme ako na to. V oblasti DPH sa vrátime k výkazom a pripomenieme si postup ich vypĺňania.

OBSAH

Daň z príjmov

 • Daňový pohľad na zdanenie príjmov fyzickej osoby súvisiacich s cennými papiermi (Ing. Miroslava Brnová)
  • Základné informácie o cenných papieroch podľa osobitných predpisov
   Čo tvorí sústavu cenných papierov, aké typy finančných nástrojov trh ponúka, akými spôsobmi sa oceňujú a prevádzajú?
  • Zdanenie príjmov z predaja cenných papierov u fyzických osôb
   Pri predaji cenných papierov je dôležité rozlišovať, či o nich je alebo nie je účtované v obchodnom majetku. Následne záleží na tom, či boli alebo neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, resp. či sú obchodovateľné na účtoch dlhodobého investičného sporenia. Všetky tieto členenia rozmeníme na drobné a prostredníctvom príkladov vysvetlíme, ako sa daňovo posudzujú jednotlivé situácie. Neobídeme ani medzinárodné zdanenie príjmov z predaja cenných papierov podľa modelovej zmluvy – zdaňovanie kapitálových ziskov.
  • Zdaňovanie príjmov z držby cenných papierov
   Za príjmy z držby cenných papierov sa považujú ich výnosy. Tie sú zvyčajne výsledkom investovania peňažných prostriedkov do produktov finančného trhu. Patria sem aj podiely na zisku plynúce z akcií spoločnosti. Vysvetlíme si, akým spôsobom a v akej výške sa odvedie daň z príjmov či už v domácom alebo medzinárodnom kontexte.
  • Nepeňažný vklad cenných papierov do obchodnej spoločnosti
   Vkladom do spoločnosti môže byť aj nepeňažný majetok vrátane cenných papierov. Ako sa vyčísli základ dane, ak je majetok ocenený reálnou hodnotou, a ako, ak sa jeho hodnota udáva v pôvodných cenách? Zaujímať nás budú aj príspevky z kapitálových fondov.
  • Špecifické prípadové štúdie oslobodenia príjmov z predaja cenných papierov
   V praxi sa stretávame s pomerne ťažkou aplikáciou ustanovení o oslobodení cenných papierov. Ak v priebehu doby držby obchodných podielov dôjde k zvyšovaniu základného imania, transformácii spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť alebo naopak, prípadne k zlúčeniu obchodných spoločností, má to vplyv na zdanenie príjmov z ich prevodu. Vybrané situácie zanalyzujeme podrobnejšie v komplexných prípadových štúdiách.

 • Úprava základu dane o neuhradené záväzky (Ing. Sidónia Jakubovie)

Pre daňovníka, ktorý neuhradil svoje záväzky v stanovenej lehote alebo v plnej výške, stanovuje zákon o dani z príjmov povinnosť zvýšiť základ dane, tzn. povinnosť dodaniť neuhradené záväzky. Výška, o ktorú daňovník v zdaňovacom období zvyšuje základ dane, závisí od doby, ktorá uplynula od splatnosti takéhoto záväzku. K zníženiu základu dane sa pristúpi, ak následne dôjde k úhrade takto dodaneného záväzku, k jeho premlčaniu a pod. Ponúkame vysvetlenie pravidiel pre rok 2022 vrátane 30 názorných príkladov z praxe.

Daň z pridanej hodnoty

 • Pravidlá vykazovania dodávok a služieb z pohľadu DPH (Ing. Nadežda Cígerová)

Najpoužívanejšími tlačivami pre potreby evidovania transakcií z pohľadu DPH sú daňové priznanie, kontrolný výkaz  a súhrnný výkaz. V článku si ukážeme princípy používania týchto dokumentov v súlade s požiadavkami zákonodarcu a so znením poučení. Zhrnieme si ich všeobecne, ale aj v konkrétnych príkladoch z praxe. Ukážeme si, ako vo výkazoch uvádzať napr. opravné faktúry, na ktoré sa často pýtate.