Dane a účtovníctvo 2/2019

Nasledujúce číslo publikácie Dane a účtovníctvo obsahuje tieto témy - zmeny zákona o DPH od 1. 1. 2019, aktuálne k podpore domáceho cestovného ruchu aj z aspektu dane z príjmov, virtuálna mena z hľadiska zdanenia fyzických osôb, daňová rezidencia, hnuteľné veci a daň z príjmov fyzickej osoby, likvidácia obchodnej spoločnosti a iné.

Cena s DPH
10,85 €
Cena bez DPH
9,04 €
Rok vydania
2019
Počet strán
80
Formát
A4
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Dane a účtovníctvo 2/2019

Nasledujúce číslo publikácie Dane a účtovníctvo obsahuje tieto témy - zmeny zákona o DPH od 1. 1. 2019, aktuálne k podpore domáceho cestovného ruchu aj z aspektu dane z príjmov, virtuálna mena z hľadiska zdanenia fyzických osôb, daňová rezidencia, hnuteľné veci a daň z príjmov fyzickej osoby, likvidácia obchodnej spoločnosti a iné.
Osnova publikácie:

Daň z pridanej hodnoty

  • Zmeny zákona o DPH od 1. 1. 2019 (Ing. Ivana Glazelová)

Komplexný prehľad zmien v oblasti DPH, ktoré priniesli posledné novely zákona, ako napr.: nová definícia obratu pre účely registrácie za platiteľa dane, spresnenie pravidiel pri bezodplatnom dodaní tovaru, cezhranične poskytovaný finančný lízing ako dodanie tovaru, zmena miesta dodania telekomunikačných služieb, dodanie tovaru/služby pri použití poukazu, dodanie a prenájom nehnuteľnosti, úprava odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku a mnohé ďalšie.

Daň z príjmov

  • Aktuálne k podpore domáceho cestovného ruchu aj z aspektu dane z príjmov (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Príspevok na rekreáciu zamestnancov je novým benefitom pre zamestnanca a zároveň nástrojom na podporu domáceho cestovného ruchu. Ide o povinnosť uhrádzať príspevky na domácu rekreáciu zamestnancom s pracovným pomerom minimálne 24 mesiacov za splnenia istých podmienok. Táto novinka je účinná už od 1. januára 2019.

  •  Virtuálna mena z hľadiska zdanenia fyzických osôb (Ing. Miroslava Brnová)

Pravidlá na účtovanie a zdaňovanie virtuálnej meny zákonodarcovia v roku 2018 spresnili a zakotvili priamo v legislatíve. Tieto zásady treba aplikovať už pri podaní daňového priznania po 31. 9. 2018 a pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí k 1. októbru 2018. V článku vysvetľujeme, ako sa obchodovanie s kryptomenou správne zdaní u fyzickej osoby – občana i fyzickej osoby – podnikateľa.

  • Daňová rezidencia (Ing. Miroslava Brnová)

Stanovenie daňovej rezidencie je prvým a rozhodujúcim kritériom pre určenie daňových povinností daňovníkov. Od stanovenia daňovej rezidencie alebo nerezidencie daňovníka sa odvíja rozsah zdanenia jeho príjmov, a to buď všetkých príjmov dosahovaných tak z územia rezidencie, ako aj z územia zdroja, alebo len príjmov, ktoré dosahuje z činností vykonávaných na území štátu zdroja.

  • Hnuteľné veci a daň z príjmov fyzickej osoby (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Príjmy nepodnikajúcej fyzickej osoby z predaja hnuteľných vecí v princípe nepodliehajú zdaneniu. Situácia sa mení, keď občan začne vykonávať podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, resp. ak má príjmy podľa § 6 ZDP. V článku si cez optiku ZDP priblížime príjmy súvisiace s používaním vlastných hnuteľných vecí na podnikanie a uplatniteľné výdavky,  stručne sa vyjadríme k príjmom z prenajímania vlastných hnuteľných vecí, ako aj k používaniu cudzej hnuteľnej veci nájomcom a k uplatneniu nájomného vo výdavkoch.

Podvojné účtovníctvo

  • Likvidácia obchodnej spoločnosti (Ing. Eva Gášpárová)

Likvidácia je ďalším krokom, ktorý nasleduje po zrušení spoločnosti, ak jej imanie neprechádza na právneho nástupcu a spoločnosť má dostatok majetku na vyrovnanie svojich záväzkov. Ako si poradiť s likvidačným procesom v účtovníctve, ale aj z pohľadu dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty, dane z nehnuteľností a dane z motorových vozidiel? 

Mzdy a odvody

  • Prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa a daňový bonus (JUDr. Klára Kučerková)

 Článok opisuje podmienky vzniku, resp. zániku nárokov na peňažné dávky a daňový bonus, ich výšku a ďalšie podmienky na ich získanie, ktoré musia splniť oprávnené osoby.

Ostatné

  • Súkromné pálenie destilátov (Peter Šubík)

Dňa 1. januára 2019 nadobudla účinnosť novela zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh a zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Autor v príspevku poukazuje na úskalia takéhoto zlegalizovania domácej produkcie alkoholu.

Z judikatúry SR

  • Nepriznaný daňový výdavok za stavebné práce (Ing. Jaroslava Betáková)

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 22. 11. 2018, ktorý potvrdil rozhodnutie daňového úradu neuznať daňovníkovi uplatnené daňové výdavky, ktoré zaúčtoval v peňažnom denníku ako platby v hotovosti a ich vynaloženie nebol schopný dostatočne preukázať.