Dane a účtovníctvo 2/2022

Nasledujúce obdobie je špecifické pre zvýšenú pozornosť v oblasti daní, práve preto prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho - vybrané zmeny v zákone o dani z príjmov od januára 2022, účtovné a daňové hľadisko výdavkov vynaložených na testovanie zamestnancov zamestnávateľom v období pandémie, komentár novely daňového poriadku s účinnosťou od 1. januára 2022, zmena registrácie platiteľov DPH a iné.

Cena s DPH
16,45 €
Cena bez DPH
13,71 €
EAN kód
8584113064828
Rok vydania
2022
Počet strán
84
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Dane a účtovníctvo 2/2022

Nasledujúce obdobie je špecifické pre zvýšenú pozornosť v oblasti daní, práve preto prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho - vybrané zmeny v zákone o dani z príjmov od januára 2022, účtovné a daňové hľadisko výdavkov vynaložených na testovanie zamestnancov zamestnávateľom v období pandémie, komentár novely daňového poriadku s účinnosťou od 1. januára 2022, zmena registrácie platiteľov DPH a iné.

OBSAH

DAŇ Z PRÍJMOV

 • Vybrané zmeny v zákone o dani z príjmov od januára 2022 (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)

Prinášame novoročný prehľad aktualít  v zdaňovaní daňou z príjmu pre nasledujúce obdobie. Pozornosť venujeme týmto okruhom: zníženie poplatku za odsúhlasenie metódy transferového oceňovania pre vybrané daňové subjekty; zavedenie nového odpočtu na investície; zníženie superodpočtu na výskum a vývoj; zjemnenie podmienok na podávanie prehľadu zamestnávateľom; zavedenie pravidiel pre reverzné hybridné subjekty a ustanovenie daňového režimu kontrolovaných zahraničných spoločností aj pre fyzické osoby. 

 • Výdavky na stravovanie u podnikajúcich fyzických osôb v otázkach a odpovediach (Ing. Nadežda Cígerová)

Nové pravidlá pre stravovanie sa dotkli nielen zamestnancov, ale i osôb s príjmami z podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti. Od roku 2022 sa už na daňové účely nevyžaduje preukázateľný doklad, ale výška uznanej výšky úhrady za stravu je obmedzená zákonným limitom tak, aby sa odstránili nerovnosti pri zdaňovaní rôznych foriem stravovania. V článku zhrnieme princípy platné pre minulý i tento rok. Spomenieme aj situáciu, ak je fyzická osoba zamestnávateľom účtujúcim v sústave jednoduchého účtovníctva a poskytuje stravovacie poukážky, prípadne finančný príspevok na stravu v kontexte Zákonníka práce.

 • Účtovné a daňové hľadisko výdavkov vynaložených na testovanie zamestnancov zamestnávateľom v období pandémie (Ing. Klára Klabníková a kol.)

V súvislosti so zabezpečením testovania na ochorenie COVID-19 zamestnancov a osôb blízkych daňovníkom vznikajú zamestnávateľom a podnikateľom výdavky vynaložené počas obdobia pandémie. Tieto náklady je potrebné správne zúčtovať a posúdiť aj z daňového hľadiska.

SPRÁVA DANÍ

 • Komentár novely daňového poriadku s účinnosťou od 1. januára 2022 (Ing. Božena Jurčíková)

Komentár k nedávnym legislatívnym úpravám daňového poriadku. Nosnou úpravou sú ustanovenia, ktorými zákonodarca upriamil svoju pozornosť na zvýšenie dobrovoľného plnenia daňových povinností, čo chce dosiahnuť jednak zvýšením významu indexu daňovej spoľahlivosti, ktorý je spojený s využitím benefitov pre vysoko spoľahlivý daňový subjekt, jednak sprísnením prístupu voči fyzickým osobám, ktoré v zákonom ustanovených prípadoch môžu byť po novom vylúčené z postavenia štatutára.

 • Informácia k spusteniu obojsmernej elektronickej komunikácie pri správe daní od 1. 1. 2022 (Ing. Klára Klabníková a kol.)

Spustením obojsmernej elektronickej komunikácie sa završuje mnohoročný proces technickej prípravy elektronických služieb pri správe daní a viackrát odsúvaná fáza digitálneho doručovania úradných dokumentov aj zo strany finančnej správy sa stáva realitou. Od 1. januára 2022 sa mení spôsob komunikácie finančnej správy s daňovými subjektmi. Všetky procesy, ktoré dosiaľ fungovali v papierovej forme, sa transformujú do elektronického prostredia.

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

 • Zmena registrácie platiteľov DPH (Ing. Jaroslava Betáková)

V príspevku sa venujeme postupu pri zmene registrácie platiteľov DPH registrovaných podľa § 5 na registráciu podľa § 4 zákona o DPH a naopak – podľa toho, či ide o osobu usadenú alebo neusadenú v SR. Ak zdaniteľná osoba zaznamenala zmenu vo svojom postavení , vzniká jej povinnosť oznámiť daňovému úradu skutočnosť, na základe ktorej stráca alebo získava status zahraničnej osoby. Dôležitým faktorom je pri tom správne vyhodnotenie existencie stálej prevádzkarne z pohľadu zákona o DPH.

ŠKOLA ÚČTOVANIA

 • Seriál pre začínajúcich alebo menej skúsených účtovníkov IV.: Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok (Ing. Mária Cvečková)

Témou tejto časti “školy účtovania” je účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok. Vysvetlíme si podstatu dlhodobého nehmotného a hmotného majetku v jeho definičných znakoch, spôsoby obstarania a ocenenia, technické zhodnotenie, načrtneme aj odpisovanie a vyraďovanie tohto majetku.

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

 • Smernica k prirodzeným úbytkom zásob (Ing. Martin Mikláš)

Cieľom smernice je vymedziť úbytky zásob, ktoré tvoria obežný majetok v spoločnosti, stanoviť metódy určenia noriem prirodzených úbytkov a úbytkov zásob v dôsledku škody alebo znehodnotenia nad stanovenú normu prirodzených úbytkov. Zároveň sa v nej stanovuje postup inventarizácie a kontroly dodržiavania právnych predpisov z pohľadu daní a účtovníctva.

MZDY A ODVODY

 • Mzdové veličiny v roku 2022 (Bc. Katarína Danajovičová)

Prehľad aktuálnych súm, sadzieb a koeficientov potrebných na správny výpočet mzdy zamestnanca. Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky na rok 2022, mzdové zvýhodnenia, sadzba dane z príjmov fyzických osôb, nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus, príspevok na rekreáciu a na športovú činnosť, poistné, náhrada príjmu pri PN, nemocenské dávky, stravné, cestovné náhrady, exekučné zrážky a i.

OSTATNÉ

 • Daň z nehnuteľností v roku 2022 (Ing.  Anežka Košťálová)

11 otázok a odpovedí, v ktorých vysvetlíme, kto má povinnosť podať daňové priznanie k dani zo stavieb na rok 2022, ako sa vypočíta výška dane,  kedy má daňovník nárok na oslobodenie, resp. zníženie dane, a pod.

Z JUDIKATÚRY SR

 • Povinnosť platiteľa zabezpečiť si všetky dostupné a relevantné podklady preukazujúce existenciu obchodného vzťahu (Ing. Jaroslava Betáková)

Rozsudok Najvyššieho súdu SR. Platiteľ si dostatočne nepreveril svojich dodávateľov, najmä či sú vôbec schopní a oprávnení obchodovať s mäsom, či boli registrovaní podľa zákona o potravinách a zákona o veterinárnej starostlivosti. Keďže platiteľ bol priamo účastníkom deklarovaného obchodu ako odberateľ, nemôže sa obhajovať nemožnosťou dosahu a preverenia zákonom vyžadovaných náležitostí, vyplývajúcich z danej obchodnej transakcie.