Dane a účtovníctvo 3/2020

Akcia -61%

V poradí tretie vydanie publikácie Dane a účtovníctvo sa primárne zameriava na aktuálne informácie z oblastí daní. Žiadanou témou v uplynulom období sú daňové priznania, ku ktorým sme pre vás vypracovali 10 tipov z praxe. Primárny dôraz sa kladie na spoločnosti účtujúce v sústave podvojného účtovníctva.
Pripomíname i daňový bonus za rok 2019 pri ekonomicky aktívnych rodičoch nezaopatrených detí, ktorí majú nárok na zvýhodnenie vo forme nižšej dane. Za akých podmienok je možné ho získať, vám bližšie priblížíme v článku. Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu publikácie.

Ušetríte
61% = 7,62 €
Cena s DPH
12,49 € 4,87 €
Cena bez DPH
10,41 € 4,06 €
Rok vydania
2020
Počet strán
80
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Dane a účtovníctvo 3/2020

V poradí tretie vydanie publikácie Dane a účtovníctvo sa primárne zameriava na aktuálne informácie z oblastí daní. Žiadanou témou v uplynulom období sú daňové priznania, ku ktorým sme pre vás vypracovali 10 tipov z praxe. Primárny dôraz sa kladie na spoločnosti účtujúce v sústave podvojného účtovníctva.
Pripomíname i daňový bonus za rok 2019 pri ekonomicky aktívnych rodičoch nezaopatrených detí, ktorí majú nárok na zvýhodnenie vo forme nižšej dane. Za akých podmienok je možné ho získať, vám bližšie priblížíme v článku. Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu publikácie.

OBSAH

Daň z príjmov

  • Daňové priznania právnických osôb – 10 tipov z praxe (Ing. Nadežda Cígerová)

V článku ponúkame 10 základných otázok k téme tohtoročných daňových priznaní s riešeniami, ktoré spoločnostiam pomôžu v navigácii správnym smerom a vyzdvihnú, čo je vhodné zohľadniť pri podávaní daňových priznaní. Primárny dôraz sa kladie na spoločnosti účtujúce v sústave podvojného účtovníctva.

  • Výdavky po zaplatení od 1. 1. 2020 (Ing. Sidónia Jakubovie)

Náklady, ktoré možno zahrnúť do daňových výdavkov až po zaplatení, sú jednou z oblastí, ktorých sa dotkla veľká novela zákona o dani z príjmov z minulého roku. Nové pravidlá sa týkajú výdavkov zaevidovaných, resp. zaúčtovaných v zdaňovacom období po 1. 1. 2020. Všetky zmeny predstavíme prostredníctvom viac ako 30 príkladov.

  • Daňový bonus za rok 2019 a od roku 2020 (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Ekonomicky aktívni rodičia nezaopatrených detí majú nárok na zvýhodnenie vo forme nižšej dane. V článku predstavíme aktuálne podmienky na získanie bonusu, jeho súčasnú výšku a upozorníme na zmeny, ku ktorým došlo pri jeho uplatňovaní, najmä v súvislosti s dokladovaním nároku.

  • Príjmy plynúce poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa (Ing. Lucia Sandtner, PhD.)

Novela zákona o dani z príjmov platná od 1. 1. 2020 prináša opäť nové pravidlá v zdaňovaní peňažných a nepeňažných príjmov zdravotníckych zariadení a zdravotníckych pracovníkov prijatých od držiteľa podľa ZDP, predovšetkým od farmaceutických firiem. V príspevku ponúkame komplexný prehľad problematiky v súvislostiach  a predstavujeme nové pravidlá pri výbere dane od 1. 1. 2020.

Daň z pridanej hodnoty

  • Zákon o DPH v kontexte zmien od roku 2020 (Ing. Nadežda Cígerová)

V roku 2020 prešiel zákon o dani z pridanej hodnoty niekoľkými doplňujúcimi zmenami. Nové princípy sa vzťahujú primárne na daňovníkov, ktorí vykonávajú intrakomunitárne transakcie v Európskej únii a obchody s tovarom v rámci tzv. call-off stock úpravy. V článku sme sa zamerali na podrobný rozbor týchto, ale i ďalších relevantných zmien a ich praktický vplyv na podnikateľskú prax. Zvolili sme formu príkladov a návodov.

Podvojné účtovníctvo

  • Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2020 (Ing. Vladimír Pastierik)

V účtovníctve pre rok 2020 došlo k niekoľkým menším zmenám. Zásadnejšia úprava sa týka povinnosti auditu. Novela zákona o účtovníctve odstránila neopodstatnený goldplating pri transpozícii európskej smernice a zmenila podmienky, na základe ktorých vzniká povinnosť nechať si overiť riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierkou štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.

  • Dary a výhry v podvojnom účtovníctve (Ing. Marián Drozd)

Cieľom príspevku je poukázať na účtovné a daňové aspekty daru a výhry – u odovzdávateľa v súvislostiach vyradenia majetku darovaním, u prijímateľa z pohľadu nadobudnutia majetku. V samostatnej časti pozornosť venujeme poskytovaniu zamestnaneckých výhier a cien.

Z judikatúry SR

  • Nepriznaný daňový výdavok na naftu (Ing. Jaroslava Betáková)

Na základe výsledkov daňovej kontroly správca dane vyrubil daňovníkovi rozdiel dane z príjmov právnickej osoby. Dôvodom bolo, že pri preverovaní dodávateľských faktúr dospel k záveru, že k dodaniu motorovej nafty týmto dodávateľom nedošlo. V rozsudku NS SR môžeme nájsť aj argument, že daňový subjekt, ktorého zaťažuje dôkazné bremeno, musí svoje obchodné aktivity prispôsobiť konkrétnym podmienkam podnikateľského rizika a pri dojednávaní obchodných kontraktov dbať na bezproblémovosť svojho obchodného partnera.