Dane a účtovníctvo 3/2021

Tretie číslo prináša témy predovšetkým blízke aktuálnemu obdobiu, kde sa rozoberajú témy ako ročné zúčtovanie, závierka v podvojnom účtovníctve, postupy účtovania pre rok 2021, preddavky na daň FO a PO pre rok 2021 a iné. Viac informácií získate v prehľadovom obsahu nižšie.

Cena s DPH
15,22 €
Cena bez DPH
12,68 €
Rok vydania
2021
Počet strán
80
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Dane a účtovníctvo 3/2021

Tretie číslo prináša témy predovšetkým blízke aktuálnemu obdobiu, kde sa rozoberajú témy ako ročné zúčtovanie, závierka v podvojnom účtovníctve, postupy účtovania pre rok 2021, preddavky na daň FO a PO pre rok 2021 a iné. Viac informácií získate v prehľadovom obsahu nižšie.

OBSAH

Podvojné účtovníctvo

  • Problémy a otázky pri závierkach v PÚ – 20 rád a riešení (Ing. Nadežda Cígerová)

Prinášame praktickú pomôcku k zostaveniu  účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve.

Vybrali sme 20 okruhov, ktoré môžu uzatváranie účtovného roka spomaliť či skomplikovať, a ponúkame vám k nim užitočné informácie i pohotové návody.

Pozrieme sa na nasledujúce problémy: povinnosť auditu, náklady podliehajúce podmienke zaplatenia, korona príspevky, vykázanie pohľadávok a záväzkov v súvahe, neuhradené záväzky po splatnosti , inventarizácia, korekcie v súvahe,  vyradenie pohľadávok,  rezervy,  nevyfakturované dodávky, účty časového rozlíšenia, spotreba PHL, reklamné predmety, úbytok  tovaru, likvidácia materiálu, zostatková cena majetku pri predaji, sadzba dane z príjmov pre rok 2020,  preddavky na daň, daňová strata a i.

  • Zákon o účtovníctve a postupy účtovania v roku 2021 (Ing. Jana Marková)

Aké novely predpisov treba pri vedení účtovníctva v roku 2021 zohľadniť? Čo sa menilo v zákone o účtovníctve a postupoch účtovania v PÚ i JÚ podnikateľov? Náš prehľad aktuálnej legislatívy ponúka sumár týchto zmien.

  • Účtovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia (Ing. Anton Kolembus)

Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie za predchádzajúci rok vykonávajú svojim poistencom zdravotné poisťovne. Po oznámení výsledku dôjde nielen k vyrovnaniu nedoplatku alebo preplatku s poisťovňou, ale aj k zápisu v účtovníctve. V našom praktickom príspevku ukážeme, ako v sústave podvojného účtovníctva správne zachytiť informáciu od zdravotnej poisťovne doručenú zamestnávateľovi či už na základe oznámenia o výsledku ročného zúčtovania poistného, alebo na základe výkazu nedoplatkov.

Daň z príjmov

  • Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb a právnických osôb v roku 2021 (Ing. Miroslava Brnová)

Kto, za akých podmienok a v akej výške platí preddavky na daň z príjmov v roku 2021? Prostredníctvom príkladov odpovieme na túto otázku z pohľadu právnickej osoby i fyzickej osoby podnikateľa.

  • Základná dokumentácia o transferovom oceňovaní – návod na prípravu (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.)

Ak ste závislou osobou a spracovanie dokumentácie o transferovom oceňovaní je pre vás výzvou, nasledujúci príspevok vás pripraví na jej úspešné zdolanie. Predpokladom na správne vedenie dokumentácie je pochopenie princípov transferového oceňovania, preto v úvode začíname podstatnými zásadami, ktoré si treba ujasniť ešte pred začatím zostavovania dokumentácie. Následne vás prevedieme jednotlivými časťami základnej dokumentácie, zdôraznime povinné náležitosti a uvedieme odporúčania , ako postupovať.

Ostatné

  • 7 zmien podľa zákona č. 9/2021 Z. z. s najväčším vplyvom na život a podnikanie počas pandémie (Mgr. Barbora Magočová)

Dňa 19. 1. 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 9/2021 Z. z., ktorý reaguje na 2. vlnu pandémie. S ohľadom na zavedenie tzv. lockdownu prináša (podľa vzoru vlaňajšej právnej úpravy) niektoré úľavy pri uplatňovaní a bránení práv na súdoch, koriguje úpravu hlasovania kolektívnych orgánov právnických osôb a obmedzuje konanie dražieb. Okrem uvedeného okrajovo reaguje na ťažkosti, ktoré koronakríza spôsobila na trhu práce; v neposlednom rade upravuje tiež záležitosti súvisiace s očkovaním proti COVID-19 a jeho liečbou. Článok upozorňuje na tie zmeny právnej úpravy, ktoré sa budú v nadchádzajúcich dňoch najvýraznejšie týkať života podnikateľskej praxe a bežných ľudí.

Z judikatúry SR

  • Rôzne závery správneho súdu pri skutkovo a právne rovnakých skutočnostiach – vytvorenie stavu právnej neistoty (Ing. Jaroslava Betáková)

Rozsudok krajského súdu spôsobil stav právnej neistoty, pretože vo veci tej istej žalobkyne a totožného predmetu konania sa zásadne odklonil od svojich záverov uvedených v predchádzajúcom rozsudku, pričom ani neuviedol dôvody tohto odklonu. Správca dane navrhol, aby kasačný súd napadnutý rozsudok krajského súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.