Dane a účtovníctvo 3/2023

Vo februárovom vydaní časopisu DaÚ sme sa zamerali na témy, ktoré pre vás môžu byť zaujímavé pri zostavovaní daňových priznaní. Pozrieme sa na aktuálne pravidlá uplatňovania a nový výpočet daňového bonusu na dieťa. Vysvetlíme, komu sa oplatí dobrovoľne podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby. Overíme si, či ako SZČO správne využívate možnosť zaradenia nákladov do daňových výdavkov. Veľký priestor poskytneme problematike využívania automobilu v podnikaní FO a jeho spracovaniu v jednoduchom účtovníctve. Ak vás zaujímajú novinky v legislatíve, vraciame sa ešte k výkladu noviel účinných od 1. 1. 2023 – tak v zákone o DPH, ako aj v zákone o dani z príjmov.

Cena s DPH
18,42 €
Cena bez DPH
15,35 €
EAN kód
8584113065788
Rok vydania
2023
Počet strán
84
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Dane a účtovníctvo 3/2023

Vo februárovom vydaní časopisu DaÚ sme sa zamerali na témy, ktoré pre vás môžu byť zaujímavé pri zostavovaní daňových priznaní. Pozrieme sa na aktuálne pravidlá uplatňovania a nový výpočet daňového bonusu na dieťa. Vysvetlíme, komu sa oplatí dobrovoľne podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby. Overíme si, či ako SZČO správne využívate možnosť zaradenia nákladov do daňových výdavkov. Veľký priestor poskytneme problematike využívania automobilu v podnikaní FO a jeho spracovaniu v jednoduchom účtovníctve. Ak vás zaujímajú novinky v legislatíve, vraciame sa ešte k výkladu noviel účinných od 1. 1. 2023 – tak v zákone o DPH, ako aj v zákone o dani z príjmov.

OBSAH

Daň z pridanej hodnoty

  • Hlavné zmeny v zákone o DPH v roku 2023 (Ing. Jaroslava Betáková)

Ako sa po novom opraví základ dane a odpočítaná daň pri nevymožiteľnej pohľadávke? Pre ktoré oslobodené činnosti sa ruší povinná registrácia? V príspevku uvádzame hlavné zmeny, ktoré nastali v zákone o DPH v súvislosti s novelou zákona účinnou od 1. 1. 2023. Nájdete tu aj informácie o zníženej sadzbe dane, vrátení odpočítanej DPH pri krádeži a o vplyve dotácie k cene energií na základ dane.

Daň z príjmov

  • Zmeny v daňovom bonuse na vyživované dieťa po poslednej novele zákona o dani z príjmov (Ing. Miroslava Brnová)

Podmienky, ktoré sa menili v roku 2022, sa týkali výšky daňového bonusu a spôsobu prepočtu. Po 1. 7. 2022 sa postupuje tak, aby daňovník mohol využiť z dvoch alternatívnych súm tú vyššiu. Ako zistiť, či je výhodnejší starý alebo nový výpočet? A ako ho správne uplatniť v ročnom zúčtovaní alebo daňovom priznaní? Aké pravidlá sa budú uplatňovať po 1. 1. 2023? Prinášame aj zoznam praktických otázok k všeobecným podmienkam nároku.

  • Dobrovoľné podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022 (Ing. Eva Gášpárová)

Daňové priznanie môže podať aj daňovník, ktorému táto povinnosť zo zákona nevyplýva. V ktorých prípadoch je to výhodné? Prečo sa dobrovoľné priznanie môže oplatiť dôchodcovi, študentovi či osobe zamestnanej len časť roka? Akú možnosť na doplatenie daňových bonusov ponúka?

  • Daňové a nedaňové výdavky SZČO – časté chyby vs. zákonné možnosti optimalizácie (Ing. Jana Böszörményi)

Najčastejšou chybou podnikateľských subjektov je nesprávne posúdenie výdavkov. Čím sa riadiť pri rozhodovaní, ktorý náklad uplatniť pri znižovaní základu dane? Ako si daňovú uznateľnosť obhájiť pred správcom dane? Na príkladoch z praxe si ukážeme vhodný postup pre rôzne náklady SZČO a upozorníme na možnosti legálnej optimalizácie.

  • Aktuálne zmeny v transferovom oceňovaní (veľký prehľad s komentárom) (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)

Novela ZDP podstatným spôsobom modifikuje aj pravidlá uplatňovania princípu nezávislého vzťahu. Dochádza k doplneniu a sprísneniu pravidiel transferového oceňovania. Rozboru týchto zmien a ich konkrétnym vplyvom na posudzovanie závislých osôb, kontrolovaných transakcií a na úpravu základu dane sa venujeme v tomto príspevku.

Jednoduché účtovníctvo

  • Automobil v jednoduchom účtovníctve (Ing. Jana Marková)

Automobil u podnikateľov fyzických osôb patrí medzi najviac využívaný majetok. V článku na ploche 25 príkladov z praxe rozoberieme uplatnenie nákladov súvisiacich s prevádzkou motorového vozidla, odpisy, výdavky na technické zhodnotenie, ako aj platenie dane z motorových vozidiel – v sústave jednoduchého účtovníctva. Uvedieme rozdiely pri uplatnení výdavkov pri používaní súkromného vozidla a pri jeho zaradení do obchodného majetku.

Mzdy a odvody

  • Mzdové veličiny v roku 2023 (Mgr. Katarína Danajovičová)

Praktický prehľad aktuálnych súm a princípov ich uplatnenia. Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky. Príplatky – mzdové zvýhodnenia. Veličiny používané pri dohodách. Životné minimum od 1. 1. 2023. Príspevok na rekreáciu a príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Poistné na sociálne a zdravotné poistenie u zamestnávateľa. Sumy stravného a cestovné náhrady. Exekučné zrážky. Pozrite si ich graficky spracované v tabuľkách a používajte ich vo svojej praxi.

Z judikatúry SR

  • Školenie zamestnancov a odpočítanie DPH (Ing. Beáta Jarošová)

Rozsudok Najvyššieho súdu SR. Spoločnosť realizovala školenia pre vlastných zamestnancov bezodplatne podľa pravidiel spolufinancovania projektov z Európskeho sociálneho fondu. Daňový úrad neuznal odpočítanie DPH z faktúr v súvislosti so školeniami, keďže poskytnutie školení nie je plnením poskytnutým za protihodnotu, a teda ani predmetom dane.