Dane a účtovníctvo 4/2020

Akcia -61%

Štvrté vydanie publikácie Dane a účtovníctvo sa opäť zameriava na momentálne diskutované témy - zmeny v odpisovaní hmotného majetku v roku 2020, odpočet daňovej straty právnickej osoby od roku 2020, súhrnný výkaz pre DPH v roku 2020, dvojitá podmienka neuznania odpočtu DPH – 3 rozsudky SD EÚ, všetko o fakturácii, zmeny v osobných bankrotoch od 1. 1. 2020, daňová kontrola – 6 netradičných odhalení z praxe a iné.
Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu publikácie.

Ušetríte
61% = 7,97 €
Cena s DPH
13,12 € 5,15 €
Cena bez DPH
10,93 € 4,29 €
Rok vydania
2020
Počet strán
84
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Dane a účtovníctvo 4/2020

Štvrté vydanie publikácie Dane a účtovníctvo sa opäť zameriava na momentálne diskutované témy - zmeny v odpisovaní hmotného majetku v roku 2020, odpočet daňovej straty právnickej osoby od roku 2020, súhrnný výkaz pre DPH v roku 2020, dvojitá podmienka neuznania odpočtu DPH – 3 rozsudky SD EÚ, všetko o fakturácii, zmeny v osobných bankrotoch od 1. 1. 2020, daňová kontrola – 6 netradičných odhalení z praxe a iné.
Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu publikácie.

OBSAH

Daň z príjmov

 • Zmeny v odpisovaní hmotného majetku v roku 2020 (Ing. Iveta Petrovická)

Veľká novela zákona o dani z príjmov sa dotkla aj oblasti odpisovania hmotného majetku. Zmeny súvisia so zavedením samostatnej odpisovej skupiny pre elektromobily, s rozšírením legislatívnej skratky „nájomná zmluva“ o výpožičku podľa Občianskeho zákonníka a zavedením statusu mikrodaňovníka na účely ZDP.

 • Odpočet daňovej straty právnickej osoby od roku 2020 (Ing. Iveta Petrovická)

Odpočet daňovej straty je legálny nástroj znižovania základu dane, a tým aj daňovej povinnosti daňovníka. Od 1. januára 2020 sa pre odpočet daňových strát zavádzajú nové pravidlá, ktoré sa použijú na daňové straty vykázané v zdaňovacích obdobiach, ktoré začínajú najskôr v tomto kalendárnom roku.

Daň z pridanej hodnoty

 • Všetko o fakturácii (Ing. Anton Kolembus)

V podnikateľskej praxi je faktúra najčastejšie využívaný daňový a účtovný doklad, preto je dôležité vedieť, aké náležitosti má obsahovať podľa požiadaviek rôznych zákonov. V článku prinášame komplexnú pomôcku k fakturácii osobitne pre rôzne skupiny podnikateľov i súkromné osoby – pripájeme i vzor faktúry.

 • Súhrnný výkaz pre DPH v roku 2020 (Ing. Jaroslava Betáková)

Okrem predstavenia zmien vo formulári súhrnného výkazu od 1. 1. 2020 vysvetlíme celkové súvislosti tejto povinnosti platiteľa DPH, obzvlášť v nadväznosti na nový call-off stock režim. Ukážeme možnosti opravy údajov uvedených v podanom súhrnnom výkaze a v príkladoch namodelujeme rôzne situácie povinného vykazovania DPH.

 • Dvojitá podmienka neuznania odpočtu DPH – 3 rozsudky SD EÚ (Ing. Vladimír Pastierik)

Trojica rozsudkov SD EÚ, ktorú by mal poznať každý platiteľ DPH z dôvodu, že ponúka relevantné argumenty pre daňovú obhajobu aj v domácom prostredí. SD EÚ dlhodobo judikuje, že zmarenie odpočtu DPH je možné len za splnenia dvojitej podmienky – štátne orgány majú daňovníkovi zavinenie preukázať objektívne (či bol spáchaný daňový podvod), ako aj subjektívne (vedomosť odberateľa o tomto podvode). Vylúčenie práva na odpočet DPH je prípustné, len ak sú splnené obidva body tejto dvojitej podmienky.

Podvojné účtovníctvo

 • Uchovávanie, ochrana a vyraďovanie písomností podnikateľských subjektov (Ing. Eva Gášpárová)

Aj napriek tomu, že povinnosť vypracovania registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu bežné podnikateľské subjekty nemajú danú zákonom, je vhodné, aby mali vypracovanú internú smernicu na uchovávanie, ochranu a vyraďovanie písomností. V článku nájdete žiadaný vzor smernice, ako aj výklad povinností pri spracúvaní účtovnej a personálno-mzdovej dokumentácie podľa platnej legislatívy.

Ostatné

 • Pracovnoprávne povinnosti v čase núdzového stavu (Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová)

Informácie pre zamestnávateľov a zamestnancov o pracovnoprávnych alternatívach na preklenutie obdobia núdzového stavu z dôvodu šírenia koronavírusu: práca z domu, nariadenie dovolenky, prekážky na strane zamestnávateľa, neplatené voľno, karanténa zamestnanca, znížený nárok na 60 % mzdy zamestnanca, pokles potreby práce pre zamestnávateľa, čerpanie OČR.

 • Daňový poriadok v otázkach a odpovediach po novelách účinných od 1. 1. 2020 (Ing. Božena Jurčíková)

Prehľad zmien a noviniek pri správe daní – vybrané novelizované ustanovenia daňového poriadku predstavujeme formou otázok mieriacich na ich uplatenenie v praxi.

 • Daňová kontrola – 6 netradičných odhalení z praxe (Ing. Emil Burák)

Prinášame nekonvenčné know-how z oblasti výkonu daňovej kontroly – poučné a úsmevné príklady toho, ako správca dane uspel vďaka originálnym metódam a vlastnému dôvtipu v zdanlivej dôkaznej núdzi. Dve zahraničné a štyri slovenské ilustrácie ponúkajú poučenie, akým stratégiám a argumentom sa má kontrolovaný daňovník radšej vyhnúť.

 • Zmeny v osobných bankrotoch od 1. 1. 2020 (JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.)

Príspevok sa zameriava na zmeny v oddlžení fyzických osôb, ktoré priniesla novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii s účinnosťou od 1. 1. 2020.

 • K ukončeniu starých exekúcií podľa zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní (JUDr. Teodor Bombor)

Zákonodarcovia od 1. 1. 2020 upravili pravidlá exekučného konania s cieľom odhaliť nemajetné exekúcie, ktoré majú byť z dôvodu nevymožiteľnosti ukončené. V texte ponúkame informáciu k tomu, akých exekúcií sa zákon týka a ako sa bude postupovať pri jeho aplikácii v praxi.

Z judikatúry SR

 • Úroky za zadržiavanie nadmerného odpočtu (Ing. Jaroslava Betáková)

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, ktorý nastoľuje súlad medzi domácou a európskou legislatívou vo veci zadržania nadmerného odpočtu počas výkonu daňovej kontroly a vyslovuje jednoznačné stanovisko: nárok na úrok z nadmerného odpočtu sa platiteľovi prizná, ak obdobie zadržania nadmerného odpočtu je viac ako šesť mesiacov odo dňa uplynutia lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu. Štát má teda šesť mesiacov na to, aby uplatnil svoju právomoc kontrolovať oprávnenosť nadmerného odpočtu bez toho, aby sa na toto obdobie zadržania finančných prostriedkov vzťahoval inštitút nároku na úrok z nadmerného odpočtu.