Dane a účtovníctvo 4/2021

Marcové vydanie sa zameriava na témy ohľadom pandemickej situácie, aktuálneho daňového priznania a iných príbuzných tém, ako napríklad - 10 základných faktov pri podávaní daňového priznania fyzických osôb typu B za rok 2020, ako pripraviť transferovú dokumentáciu v čase pandémie COVID-19, daňové hľadisko dotačných schém určených na zmiernenie vplyvu koronakrízy a iné.

Cena s DPH
15,22 €
Cena bez DPH
12,68 €
EAN kód
8584113064156
Rok vydania
2021
Počet strán
80
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Dane a účtovníctvo 4/2021

Marcové vydanie sa zameriava na témy ohľadom pandemickej situácie, aktuálneho daňového priznania a iných príbuzných tém, ako napríklad - 10 základných faktov pri podávaní daňového priznania fyzických osôb typu B za rok 2020, ako pripraviť transferovú dokumentáciu v čase pandémie COVID-19, daňové hľadisko dotačných schém určených na zmiernenie vplyvu koronakrízy a iné.

OBSAH

Daň z príjmov

  • 10 základných faktov pri podávaní daňového priznania fyzických osôb typu B za rok 2020 (Ing. Nadežda Cígerová)

„Last minute“ rekapitulácia, na čo pamätať pri vypĺňaní daňového priznania fyzickej osoby s príjmami podľa § 5 až § 8 zákona o dani z príjmov. V rýchlom prehľade zhrnieme, čo sa oproti minulému roku menilo, aké nové pravidlá vstúpili do platnosti, ktorými úľavami štát v čase pandémie vychádza v ústrety daňovníkom. Osobitne sa pozrieme na stanovenie základu dane, pri ktorom už treba použiť zmenený spôsob výpočtu s ohľadom na možnosť zníženej 15 % sadzby dane. Upozorníme na uplatnenie daňovej straty, vysvetlíme princíp uplatnenia výdavkov u fyzických osôb s dôrazom na oslobodené dotácie Prvej pomoci (plus).

  • Ako pripraviť transferovú dokumentáciu v čase pandémie COVID-19 (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.)

Podnikateľské prostredie bolo novým koronavírusom aj v našich podmienkach zásadne ovplyvnené, a preto bude potrebné vyrovnať sa s ekonomickými dôsledkami i z pohľadu uplatňovania princípu nezávislého vzťahu. Osobitne dôležitá je otázka transferového oceňovania práve v tomto období, keď dochádza k uzatváraniu účtovných a daňových rokov a daňové subjekty budú pripravovať svoje daňové priznania za uplynulé zdaňovacie obdobie. Jednotlivé štáty boli v dôsledku pandémie nútené zaviesť doteraz bezprecedentné opatrenia a viaceré štáty navyše uplatňujú balíčky rôznych stimulov. OECD sa vo svojej správe z 18. decembra 2020 zameriava na vysvetlenie, ako uplatňovať princíp nezávislého vzťahu v kontexte aktuálnej pandémie. V článku približujeme závery tohto usmernenia.

  • Daňové hľadisko dotačných schém určených na zmiernenie vplyvu koronakrízy (Ing. Lucia Sandtner, PhD.)

Zákonná úprava uvádza zdaňovanie presne vymedzených plnení, avšak schéma štátnej pomoci prechádza naprieč viacerými ministerstvami. Nie všetky príspevky sú od dane oslobodené, čo v praxi spôsobuje nejasnosti. V článku sumarizujeme, ako jednotlivé príspevky čerpané v rámci rôznych pandemických opatrení zdaniť a zaúčtovať.

Daň z pridanej hodnoty

  • Zníženie základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke (Ing. Jaroslava Betáková)

Od 1. 1. 2021 je účinné nové ustanovenie § 25a zákona o dani z pridanej hodnoty, ktoré prináša inštitút opravy základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby. Dodávatelia získavajú možnosť znížiť základ dane pri nevymožiteľnej pohľadávke a požiadať o vrátenie odvedenej DPH. Aké sú podmienky na využitie tohto mechanizmu a ako vykonať samotnú opravu v daňovom priznaní či v kontrolnom výkaze?

  • Podvodné konanie a jeho vplyv na odpočet DPH (Ing. Jaroslava Betáková)

Odpočet DPH je jednou z chronicky známych oblastí, v ktorých podnikatelia postupujú nad zákonné limity daňovej optimalizácie. Nárok na odpočet DPH môže byť zamietnutý, ak by bolo preukázané, že platiteľ, ktorému bol dodaný tovar alebo poskytnutá služba, vedel/mal vedieť, že toto plnenie je súčasťou daňového podvodu zo strany dodávateľa alebo iného predchádzajúceho subjektu. V článku prinášame prierez opakujúcimi sa situáciami, v ktorých daňovník a štát stoja proti sebe v dokazovaní podvodného konania. Rekapitulujeme ustálené názory Súdneho dvora EÚ a vyberáme prípady z tuzemskej praxe, ktoré môžu slúžiť ako výstraha, ale aj ako argumentačná základňa v prípadnom spore so správcom dane.

Podvojné účtovníctvo

  • Účtovanie rôznych režimov pri obaloch (Ing. Vladimír Pastierik)

Obaly sú významnou zložkou majetku najmä u podnikateľov obchodujúcich so špecifickým tovarom, ktorý sa prepravuje k odberateľovi vo veľkom balení. V praxi sa z pohľadu obehu a vlastníctva obalov požíva mnoho pojmov – nevratné obaly, vratné obaly, zálohované obaly, ktorých účtovné zobrazenie môže byť rôzne. Osobitý je tu i režim DPH. V príspevku na príkladoch vysvetlíme daňové a účtovné špecifiká jednotlivých druhov obalov a ponúkneme vzor internej účtovnej smernice – „Hospodárenie s obalmi“.

  • Smernice o účtovaní zásob spôsobom A (materiál, tovar, zásoby vlastnej výroby ) – VZORY (Ing. Martin Mikláš)

Účtovanie spôsobom A môžu použiť všetky účtovné jednotky, ktoré účtujú podľa postupov účtovania v sústave podvojného účtovníctva. Prinášame vzory smerníc k účtovaniu materiálu, tovaru a zásob vlastnej výroby s komentárom a odporúčaniami autora.