Dane a účtovníctvo 4/2023

Aj v marcovom vydaní DaÚ ešte ostaneme pri téme daňových priznaní. Do termínu riadnych podaní ostáva už len pár dní, sústredíme sa preto na konkrétne okruhy, ktoré robia problémy v praxi. Pokračujeme aj v sérii príspevkov k aktuálnym novelám zákonov. Tento raz predstavíme významné zmeny v dokumentácii o transferovom oceňovaní. Dôležitou legislatívnou novinkou bolo aj doplnenie zákona o sociálnej ekonomike. Priblížime si ho z pohľadu sociálnych podnikov, ich daní a účtovníctva, ale predstavíme aj zásadný posun – prvýkrát budeme mať na Slovensku oficiálne zadefinované rodinné podnikanie. Súčasťou obsahu tohto čísla je aj praktický manuál pre zanikajúce spoločnosti s radami, ako postupovať počas procesu ...

Cena s DPH
19,38 €
Cena bez DPH
16,15 €
EAN kód
8584113065863
Rok vydania
2023
Počet strán
80
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Dane a účtovníctvo 4/2023

Aj v marcovom vydaní DaÚ ešte ostaneme pri téme daňových priznaní. Do termínu riadnych podaní ostáva už len pár dní, sústredíme sa preto na konkrétne okruhy, ktoré robia problémy v praxi. Pokračujeme aj v sérii príspevkov k aktuálnym novelám zákonov. Tento raz predstavíme významné zmeny v dokumentácii o transferovom oceňovaní. Dôležitou legislatívnou novinkou bolo aj doplnenie zákona o sociálnej ekonomike. Priblížime si ho z pohľadu sociálnych podnikov, ich daní a účtovníctva, ale predstavíme aj zásadný posun – prvýkrát budeme mať na Slovensku oficiálne zadefinované rodinné podnikanie. Súčasťou obsahu tohto čísla je aj praktický manuál pre zanikajúce spoločnosti s radami, ako postupovať počas procesu likvidácie.

OBSAH

Daň z príjmov

 • Daň z príjmov právnickej osoby – aktuálne problémy (Ing. Iveta Petrovická)

10 tematických okruhov, ktoré potrápia pri podávaní daňového priznania právnickej osoby:

 1. Registrácia na daň z príjmov z úradnej moci –
 2. Zvýšenie základu dane o neuhradený záväzok v špecifických prípadoch
 3. Mikrodaňovník a realizácia kontrolovanej transakcie
 4. Daňový výdavok pri predaji virtuálnej meny nadobudnutej nepeňažným vkladom
 5. Súbeh odpočtu daňových strát vykázaných za rok 2020 a 2021
 6. Superodpočet výdavkov na výskum a vývoj
 7. Finančný dar na účely § 50 ZDP poskytnutý právnym nástupcom
 8. Oprava chýb minulých účtovných období a zánik práva vyrubiť daň
 9. Úprava základu dane o nedaňové rezervy pri nepeňažnom vklade v reálnych hodnotách
 10. Zdanenie príspevku za ubytovanie odídenca poskytnutého právnickej osobe

Vysvetlíme novinky a zložitejšie situácie. V príkladoch ponúkneme konkrétne návody.

 • Vyrovnanie daňovej povinnosti fyzickej osoby podľa ustanovení zákona o dani z príjmov – otázky a odpovede (Ing. Miroslava Brnová)

Súbor zrozumiteľných odpovedí na otázky k zdaneniu príjmov fyzickej osoby. Vybrané prípady z praxe – overte si, ktoré plnenia musíte priznať ako zdaniteľné a ktoré výdavky vám naopak môžu základ dane znížiť.

 • Dokumentácia o transferovom oceňovaní v roku 2023 (veľký prehľad s komentárom) (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)

Najnovšie zmeny a doplnenia právnej úpravy transferového oceňovania nadobudli účinnosť 1. 1. 2023. Vyžiadali si aj vydanie nového usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky o určení obsahu dokumentácie. Usmernenie zohľadňuje nové definície významnosti transakcie a čiastočne zjednodušuje dokumentačné povinnosti. Zníženie administratívnej záťaže zvyšuje flexibilitu daňových subjektov, avšak v praxi im prináša aj viac zodpovednosti za riadne vedenie agendy. Ako určiť primeraný rozsah dokumentovaných skutočností, si vysvetlíme v širšom kontexte.

Podvojné účtovníctvo

 • Zánik obchodnej spoločnosti likvidáciou z daňového a účtovného pohľadu (Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA)

Stojíte pred likvidáciou spoločnosti alebo ste na túto cestu už nastúpili? Prevedieme vás celým procesom od vyhodnotenia, či spoločnosť spĺňa podmienky likvidácie, až po ukončenie jej existencie výmazom z obchodného registra. Okrem obchodnoprávnych náležitostí sa sústredíme na účtovné a daňové aspekty. Na komplexnom príklade si ukážeme, ako sa určujú zdaňovacie obdobia, zostavuje mimoriadna účtovná závierka a završujú aj ostatné úlohy.

 • Postup prechodu zo sústavy jednoduchého účtovníctva na sústavu podvojného účtovníctva pre neziskové účtovné jednotky (Ing. Jana Vršková)

Neziskové účtovné jednotky môžu účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur, nepodnikajú, nie sú subjektom verejnej správy. V prípade, ak prestanú spĺňať podmienky (najčastejšie prekročia príjmový limit) sú povinné prejsť na sústavu podvojného účtovníctva. Naopak, ak podmienky spĺňať začnú, môžu pristúpiť k jednoduchému účtovníctvu. V článku si opíšeme správny spôsob prevádzania stavu majetku a záväzkov pri jednom i druhom prechode.

Ostatné

 • Živnosť a s. r. o. –  najrozšírenejšie formy podnikania v porovnaní (JUDr. Zuzana Otáhalová, PhD.)

Kto je živnostník a kto SZČO? Aký je medzi týmito dvomi možnosťami podnikania rozdiel? V čom sú ich výhody a nevýhody? V príspevku odpovieme na tieto otázky, ale predstavíme aj novú možnosť zakladania SRO zjednodušeným spôsobom.

 • Sociálny podnik – registrácia, účtovníctvo a dane (Ing. Eva Gášpárová)

Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch prešiel rozsiahlou novelizáciou. V príspevku predstavíme zmeny od 1. 1. 2023. V jeho druhej časti sa budeme venovať účtovným a daňovým povinnostiam registrovaného sociálneho podniku. Okrem iného špecifickým prvkom, ako sú servisné poukážky, znížená sadzba DPH vo výške 10 %, úľava na dani z príjmov. Dotkneme sa aj účtovnej závierky a výročnej správy.

 • Rodinný podnik – právny rámec (Ing. Eva Gášpárová)

Rodinné podnikanie už aj na Slovensku získalo legislatívne rámce. Po prvýkrát oficiálne vstupuje do našich zákonov termín „rodinný podnik“. Cieľom je podpora domácich malých a stredných firiem. Okrem dosahovania zisku sa už medzi legitímne podnikateľské ciele zaraďuje zachovanie rodinných väzieb, hodnôt a tradície. Novela nadobudne účinnosť 1. 7. 2023. Prečítajte si, aké výhody vám môže priniesť evidencia, resp. registrácia vášho rodinného podniku v zozname Ministerstva práce.