Dane a účtovníctvo 5/2020

Akcia -53%

Aprílové vydanie publikácie Dane a účtovníctvo sa zameriava na momentálne preberané témy - koronavírus – opatrenia v oblasti dane z príjmov, príklady z praxe súvisiace s koronavírusom, vybrané daňové úpravy súvisiace s finančným majetkom, zdaňovanie príjmov zo zahraničia, daň z príjmov – príklady problematických okruhov, zaručená elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní a iné.
Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu publikácie.

Ušetríte
53% = 7,22 €
Cena s DPH
13,52 € 6,30 €
Cena bez DPH
11,27 € 5,25 €
Rok vydania
2020
Počet strán
80
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Dane a účtovníctvo 5/2020

Aprílové vydanie publikácie Dane a účtovníctvo sa zameriava na momentálne preberané témy - koronavírus – opatrenia v oblasti dane z príjmov, príklady z praxe súvisiace s koronavírusom, vybrané daňové úpravy súvisiace s finančným majetkom, zdaňovanie príjmov zo zahraničia, daň z príjmov – príklady problematických okruhov, zaručená elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní a iné.
Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu publikácie.

OBSAH

Daň z príjmov

  • Koronavírus – opatrenia v oblasti dane z príjmov (Ing. Michaela Vidová)

V súvislosti s riešením krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 vláda SR na zmiernenie dosahov pandémie na podnikateľské prostredie urýchlene prijala nariadenie o zániku daňového nedoplatku a onedlho bol v skrátenom legislatívnom konaní schválený aj zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti – tzv. lex korona I. účinný od 4. 4. 2020. V článku prinášame prehľad opatrení nariadenia i zákona z pohľadu zákona o dani z príjmov a v príkladoch vysvetľujeme ich praktické uplatnenie.

  • Príklady z praxe súvisiace s koronavírusom (Ing. Nadežda Cígerová)

V príkladoch z podnikateľskej praxe riešime niekoľko situácií súvisiacich s pandémiou koronavírusu z daňového a účtovného pohľadu. Ponúkame praktické odpovede na otázky týkajúce sa nákupu ochranných prostriedkov vo firmách, vyradenia tovaru, platenia dane z príjmov (zdaňovacie obdobie, daňový nedoplatok), ale aj ďalších eventualít, ako napr. možností odpisovania, obsahu poznámok pri neistej situácii v podnikaní alebo stanovenia výšky tržby.

  • Porovnávanie v transferovom oceňovaní a výber metódy – praktické aspekty (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)

Prinášame návod, ako postupovať pri analýze porovnateľnosti a pri výbere a uplatňovaní metód transferového oceňovania. Postupne sa venujeme vysvetleniu metodológie transferového oceňovania a jednotlivým fázam analýzy porovnateľnosti. Následne ponúkame praktický pohľad na použitie metód transferového oceňovania, v ktorom sa zameriavame na konkrétne číselné príklady ilustrujúce dosahy použitia rôznych metód. Pozornosť je zameraná najmä na praktické dôsledky použitia metódy zvýšených nákladov a metódy čistého obchodného rozpätia.

  • Vybrané daňové úpravy súvisiace s finančným majetkom (Ing. Miroslava Brnová)

V príspevku sú analyzované vybrané prípady súvisiace s finančným majetkom, a to predovšetkým zdanenie, resp. oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov u fyzických osôb a právnických osôb, ako aj precenenie a vstupná cena finančného majetku.

  • Zdaňovanie príjmov zo zahraničia (Ing. Jana Böszörményi)

Medzinárodné zdaňovanie príjmov u daňovníka si vyžaduje správne posúdenie jeho rezidencie, prípadne stanovenie stálej prevádzkarne, ktorá mu vznikne v zahraničí. Ak je daňovník považovaný za rezidenta dvoch zmluvných štátov, je potrebné vhodne uplatniť metódu na elimináciu dvojitého zdanenia. V článku prinášame 20 ilustrácií možného zdanenia príjmov zo zahraničia.

  • Daň z príjmov – príklady problematických okruhov (Ing. Iveta Petrovická)

Zámerom článku je vysvetliť niektoré frekventované otázky k dani z príjmov právnickej osoby a pomôcť tak pri ich správnom posúdení vo vzťahu k zisťovaniu základu dane za príslušné zdaňovacie obdobie. Vytipovali sme nasledujúce problematické oblasti: daňové posudzovanie organizačných jednotiek občianskych združení, používanie motorového vozidla zamestnancom aj na súkromné účely, odpis záväzku vzťahujúci sa k nedaňovému výdavku, príjmy z reklám u neziskových organizácií, výdavky na reklamné predmety, kompenzačné platby a ich zahrnutie do základu dane u veriteľa a dlžníka.

Mzdy a odvody

  • Účtovanie kariet multisport (Ing. Eva Gášpárová)

Čitateľmi vyžiadaný článok k účtovaniu konkrétneho zamestnaneckého benefitu – „Multisport karty“. Držiteľ takejto karty a jeho rodinní príslušníci sú oprávnení bezplatne využívať rôzne športoviská a relaxačné zariadenia vrátane ich produktov a služieb. V účtovníctve zamestnávateľa je potrebné správne posúdenie z pohľadu DPH i dane z príjmov.

Ostatné

  • Zaručená elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní (Ing. Anton Kolembus)

Povinnosť vydávať a prijímať zaručené elektronické faktúry sa vzťahuje na verejných obstarávateľov, štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie, dodávateľov verejných obstarávateľov, dodávateľov obstarávateľov a dodávateľov štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií a aj subdodávateľov týchto dodávateľov. Lehoty pre začlenenie podnikateľov do systému elektronických faktúr zatiaľ známe nie sú, začiatok sa predpokladá v období budúceho roka. V článku prinášame stručnú informáciu k zákonu o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme.

Z judikatúry SR

  • Absencia listinných dôkazov pre odpočítanie DPH  (Ing. Jaroslava Betáková)

V prípade, že si daňový subjekt uplatňuje právo na odpočet DPH, musí už od začiatku premýšľať nad tým, ako toto právo obháji v prípadnom spore a v nadväznosti nato by mal daný obchod patrične zdokumentovať. Prípadné vykonanie výsluchov navrhovaných svedkov nemôže nahradiť prítomnosť listinných dôkazov preukazujúcich realizáciu fakturovaných plnení vo forme záznamov, evidencií a iných listín. Ide o stanovisko Najvyššieho súdu SR.