Dane a účtovníctvo 5/2021

Témy z oblastí daní sú aktuálne veľmi žiadané a my vám prinášame ich prehľad - uplatnenie DPH v obchodných vzťahoch – 40 príkladov z praxe, zníženie DPH z titulu nevymožiteľnej pohľadávky (rozhodnutie SD EÚ C-146/19), praktické uplatnenie štatútu mikrodaňovníka od roku 2021, zmena formy podnikania – z fyzickej osoby na právnickú osobu (s. r. o.), daňový poriadok v roku 2021, záväzky v jednoduchom účtovníctve a iné.

Cena s DPH
15,22 €
Cena bez DPH
12,68 €
EAN kód
8584113064255
Rok vydania
2021
Počet strán
80
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Dane a účtovníctvo 5/2021

Témy z oblastí daní sú aktuálne veľmi žiadané a my vám prinášame ich prehľad - uplatnenie DPH v obchodných vzťahoch – 40 príkladov z praxe, zníženie DPH z titulu nevymožiteľnej pohľadávky (rozhodnutie SD EÚ C-146/19), praktické uplatnenie štatútu mikrodaňovníka od roku 2021, zmena formy podnikania – z fyzickej osoby na právnickú osobu (s. r. o.), daňový poriadok v roku 2021, záväzky v jednoduchom účtovníctve a iné.

OBSAH

Daň z pridanej hodnoty

 • Uplatnenie DPH v obchodných vzťahoch – 40 príkladov z praxe (Ing. Nadežda Cígerová)

Naša expertka pripravila odpovede na najčastejšie otázky z oblasti DPH, s ktorými sa na ňu obracajú účtovníci z praxe.

Rozdelili sme ich do 5 okruhov:

 1. Účtovný doklad a faktúra – rozdielne definície v právnej úprave
 2. Dátum vzniku účtovného prípadu vs. vznik daňovej povinnosti pri obchodných prípadoch 
 3. Štandardná oprava základu dane – § 25 zákona o DPH 
 4. Oprava základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach – § 25a zákona o DPH – novinka od roku 2021
 5. Ostatné špecifické príklady z praxe 

 • Zníženie DPH z titulu nevymožiteľnej pohľadávky (rozhodnutie SD EÚ C-146/19) (Ing. Vladimír Pastierik)

Článok 90 smernice o spoločnom systéme DPH v rámci EÚ ustanovuje, že platiteľ môže znížiť základ dane aj v situácii, ak mu dlžník nezaplatí. S účinnosťou od 1. januára 2021 aj SR prijala pravidlo v ustanoveniach § 25a zákona o DPH o možnosti zníženia DPH z titulu nevymožiteľnej pohľadávky. Výkladové prvky k téme zníženia dane z titulu nevymožiteľnej pohľadávky ponúkame v rozsudku C-146/19 (prípad SCT).

Daň z príjmov

 • Praktické uplatnenie štatútu mikrodaňovníka od roku 2021 (Ing. Iveta Petrovická)

Od roku 2021 môže daňovník prvýkrát získať postavenie mikrodaňovníka. Aké sú podmienky na získanie tohto štatútu? Aké daňové výhody z neho vyplývajú? Prostredníctvom príkladov a praktických rád vysvetlíme výhodnejšie odpisovanie hnuteľného majetku, odpočítavanie daňovej straty do výšky základu dane, jednoduchšie zahrnovanie opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam do daňových výdavkov atď.

 • Zmena formy podnikania – z fyzickej osoby na právnickú osobu (s. r. o.) (Ing. Vladimír Pastierik)

Podnikáte na živnosť ako fyzická osoba, ale chcete zmeniť právnu formu podnikania na spoločnosť s ručením obmedzeným? Aké sú najvýznamnejšie právne, účtovné a daňové súvislosti, na ktoré pri takomto prechode musíte pamätať?

Správa daní

 • Daňový poriadok v roku 2021 (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.)

Daňový poriadok prešiel v poslednom období takmer desiatimi novelizáciami, pričom v priebehu roka 2021 nadobudli alebo nadobudnú účinnosť viaceré dôležité zmeny. V príspevku si prejdeme jednotlivé upravené, resp. nové ustanovenia, čím zosumarizujeme čiastkové novely do syntetického prehľadu vhodného ako pomôcka na orientáciu v aktuálnych pravidlách správy daní.

Jednoduché účtovníctvo

 • Záväzky v jednoduchom účtovníctve (Ing. Jana Böszörményi)

Sústava jednoduchého účtovníctva sa vyznačuje tým, že sa v nej oddelene sledujú záväzky účtovnej jednotky najmä z obchodných vzťahov za uskutočnené dodávky výrobkov, tovarov a služieb voči dodávateľom, záväzky voči zamestnancom z pracovnoprávnych vzťahov, záväzky z finančných vzťahov, napríklad z poskytnutého úveru, dane z príjmov, záväzky vyplývajúce z nepriamych daní, poplatky, pokuty, penále atď. V článku si vysvetlíme podrobnosti pri rôznych účtovných prípadoch.

Z judikatúry SR

 • Určenie DPH podľa pomôcok (Ing. Jaroslava Betáková)

Určenie dane podľa pomôcok má subsidiárny charakter. Svojou podstatou ide o núdzový právny režim zisťovania základu dane. O jeho použití rozhodne správca dane. Správca dane pristúpil k určeniu dane podľa pomôcok až po zistení objektívnej nemožnosti určiť daň v dôsledku nepredloženia daňových dokladov.