Dane a účtovníctvo 5/2022

Piatej vydanie DAÚ prináša podrobný prehľad v týchto témach - opravné a dodatočné daňové priznanie, charitatívna a humanitárna činnosť z pohľadu daní a účtovníctva, uplatňovanie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia (pri zohľadnení nového usmernenia ministerstva financií), registrácia zdaniteľných osôb – špecifiká a niektoré doplňujúce zmeny v zákone, služby z hľadiska DPH II. – miesto dodania, uchovávanie, ochrana a vyraďovanie písomností podnikateľských subjektov a iné.

Cena s DPH
16,45 €
Cena bez DPH
13,71 €
Rok vydania
2022
Počet strán
84
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Dane a účtovníctvo 5/2022

Piatej vydanie DAÚ prináša podrobný prehľad v týchto témach - opravné a dodatočné daňové priznanie, charitatívna a humanitárna činnosť z pohľadu daní a účtovníctva, uplatňovanie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia (pri zohľadnení nového usmernenia ministerstva financií), registrácia zdaniteľných osôb – špecifiká a niektoré doplňujúce zmeny v zákone, služby z hľadiska DPH II. – miesto dodania, uchovávanie, ochrana a vyraďovanie písomností podnikateľských subjektov a iné.

OBSAH

Daň z príjmov

  • Opravné a dodatočné daňové priznanie (Ing. Miroslava Brnová)

Podanie opravného daňového priznania daňový poriadok nepovažuje za správny delikt, za ktorý by bol daňový subjekt sankcionovaný. Ak však uplynie zákonom stanovená lehota na podanie daňového priznania a daňovník zistí, že uviedol v daňovom priznaní nesprávne údaje, môže ich opravu vykonať už len podaním dodatočného daňového priznania.

  • Charitatívna a humanitárna činnosť z pohľadu daní a účtovníctva (Ing. Jana Böszörményi)

Aj nezištná pomoc musí spĺňať zákonné rámce a u podnikateľa musí byť starostlivo zdokladovaná. V článku poradíme, ako pomáhať a dodržať colné, daňové i účtovné predpisy. Forma podpory môže byť rôzna, nemusí ísť len o venovanie darov či poskytovanie služieb. Existuje i možnosť využiť inštitút tzv. charitatívnej reklamy a týmto spôsobom zabezpečiť potrebnú starostlivosť prostredníctvom neziskových subjektov na to určených. Okrem toho osobitne predstavíme nový príspevok na ubytovanie odídenca.

  • Uplatňovanie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia (pri zohľadnení nového usmernenia ministerstva financií) (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)

Uplatňovanie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia prináša v praxi viaceré ťažkosti, napr. pokiaľ ide o otázku podmienok pre priznanie daňových výhod vyplývajúcich z týchto zmlúv. V  príspevku ponúkame prehľad niektorých základných súvislostí týkajúcich sa uplatňovania zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, pričom vychádzame aj z nového usmernenia ministerstva financií, ktorého závery komentujeme v širších súvislostiach daňového práva. Cieľom je upozorniť na prípadné viaceré interpretácie, ktoré sa v praxi môžu ponúkať a ktoré v konečnom dôsledku môžu pôsobiť v prospech daňových subjektov, čo môže otvárať širší priestor pre daňovú obhajobu.

Daň z pridanej hodnoty

  • Registrácia zdaniteľných osôb – špecifiká a niektoré doplňujúce zmeny v zákone (Ing. Nadežda Cígerová)

Komplexný materiál k téme registrácie na účely DPH. Prejdeme si najdôležitejšie aspekty DPH v prípade neregistrovanej osoby (povinnosť platiť daň), ale primárne si vysvetlíme podmienky registrácie platné pre rok 2022. Predstavíme zmeny pri registrácii zo zákona, opíšeme, ako prebieha registrácia a ukončenie registrácie zahraničných zdaniteľných osôb, osôb registrovaných pre daň podľa § 7 a § 7a zákona o DPH i používateľov OSS schémy. Pristavíme sa aj pri špecifických témach, ako je napr. úmrtie daňovníka či oneskorená registrácia. Názorný výklad opierame o 45 rozsiahlych príkladov z praxe.

  • Služby z hľadiska DPH II. – miesto dodania (Ing. Jaroslava Betáková)

V téme služieb pokračujeme druhou časťou článku. Pre správne zdanenie služby je nevyhnutné v prvom rade určiť miesto dodania služby. Tam, kde sa nachádza miesto dodania služby, vzniká predmet DPH, čo zároveň znamená, že v tom štáte bude služba zdanená, prípadne bude uplatnené oslobodenie od dane. Následným krokom je určenie osoby, ktorá daň odvedie.

Podvojné účtovníctvo

  • Uchovávanie, ochrana a vyraďovanie písomností podnikateľských subjektov (Ing. Eva Gášpárová)

Aj napriek tomu, že povinnosť vypracovania registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu bežné podnikateľské subjekty nemajú danú zákonom, je vhodné, aby mali vypracovanú internú smernicu na uchovávanie, ochranu a vyraďovanie písomností. V článku nájdete žiadaný vzor smernice, ako aj výklad povinností pri spracúvaní účtovnej a personálno-mzdovej dokumentácie podľa platnej legislatívy s prihliadnutím na zákonom novo rozšírené možnosti digitalizácie účtovníctva.

Z judikatúry SR

  • Jedno hospodárske plnenie, ktorého rozčlenenie by bolo neprirodzené (Ing. Jaroslava Betáková)

Dôvodom rovnakého daňového režimu pri dodaní stavby a pozemku je skutočnosť, že dodanie stavby spolu s dodaním pozemku, na ktorom stavba stojí, predstavuje dve navzájom neoddeliteľné plnenia. Nie je rozhodné, či predaj pozemku a stavby, ktorá na pozemku stojí, je uvedený na jednej spoločnej faktúre, alebo na samostatných faktúrach.