Dane a účtovníctvo 5/2024

Akcia -30% PDF verzia

Aj v 5. vydaní časopisu DaÚ pokračujeme v predstavovaní legislatívnych noviniek účinných od 1. 1. 2024. Vysvetlíme si, čo sa mení v kritériách na získanie štatútu mikrodaňovníka, akú novú možnosť pri zdaňovaní príjmov získali športoví odborníci, a ešte raz si objasníme neprehľadné podmienky na uznávanie daňového bonusu za rok 2023. Okrem toho máme pripravené témy zaujímavé pre veľké spoločnosti – ako je patent box pre vývojárov alebo rozhodnutia európskeho súdu pre nadnárodné spoločnosti. Ale aj informácie pre malých podnikateľov, ktorým vysvetlíme napr. postup, ako sa stať dobrovoľným platiteľom DPH a na čo si dať pri tom pozor.

Ušetríte
30% = 6,84 €
Cena s DPH
22,74 € 15,90 €
Cena bez DPH
18,95 € 13,25 €
EAN kód
858-41-1306-661-7
Rok vydania
2024
Počet strán
80
Formát
A4
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Dane a účtovníctvo 5/2024

Aj v 5. vydaní časopisu DaÚ pokračujeme v predstavovaní legislatívnych noviniek účinných od 1. 1. 2024. Vysvetlíme si, čo sa mení v kritériách na získanie štatútu mikrodaňovníka, akú novú možnosť pri zdaňovaní príjmov získali športoví odborníci, a ešte raz si objasníme neprehľadné podmienky na uznávanie daňového bonusu za rok 2023. Okrem toho máme pripravené témy zaujímavé pre veľké spoločnosti – ako je patent box pre vývojárov alebo rozhodnutia európskeho súdu pre nadnárodné spoločnosti. Ale aj informácie pre malých podnikateľov, ktorým vysvetlíme napr. postup, ako sa stať dobrovoľným platiteľom DPH a na čo si dať pri tom pozor.

OBSAH

Daň z príjmov

 • Mikrodaňovník v roku 2024 (Ing. Iveta Petrovická)

Inštitút mikrodaňovníka bol zavedený do zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. 1. 2021. Platí pre fyzické aj právnické osoby. Zámerom tejto špecifickej legislatívnej úpravy je podporiť rozvoj malých a stredných podnikov. Tento rok sa hranica príjmov zvýšila, podmienku na uplatnenie výhod tak získa viac podnikateľov. Kto sa teda v roku 2024 môže považovať za mikrodaňovníka a aké daňové zvýhodnenia mu z toho plynú? Vysvetlíme si na množstve aktuálnych príkladov.

 • Zdaňovanie príjmov športovcov a športových odborníkov v roku 2024 (Ing. Marta Boráková)

Príjmy z činnosti športovca alebo športového odborníka vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe zaraďujeme medzi príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Do konca roku 2023 sa takéto príjmy zdaňovali len prostredníctvom podaného daňového priznania. Športový odborník má od roku 2024 možnosť daňovú povinnosť vyrovnať aj formou zrážky prostredníctvom platiteľa odmeny. V článku informujeme o tejto zmene, ale venujeme sa aj celkovému pohľadu zákona o dani z príjmov na zárobkovú činnosť fyzických osôb v športe.

 • Daňový bonus roka 2023 v otázkach z praxe (Ing. Miroslava Brnová)

V oblasti daňových úľav fyzickej osoby sa v poslednom období menilo mnoho pravidiel a podmienok. Výrazne sa novelizovalo aj uplatňovanie daňového bonusu na dieťa. Preto je vhodné ešte raz zhrnúť komplexné pravidlá, podľa ktorých daňovník môže získať zvýhodnenie pri zúčtovaní dane z príjmov za rok 2023. Ak riešite odložené daňové priznanie alebo si nie ste istí, či v podanom priznaní, resp. vo vyhotovenom ročnom zúčtovaní bol bonus uplatnený správne, ponúkame vám viac ako 30 príkladov z praxe. V odpovediach nájdete vyhodnotenie mnohých situácií v súlade s pohľadom ministerstva financií.

 • Patent Box – daňový nástroj na podporu priemyselného výskumu a vývoja (Ing. Jana Böszörményi)

Patent box je daňový stimul, ktorý umožňuje výhodnejšie zdanenie ziskov z intelektuálnych vlastníctiev spoločností. Má podporiť inovácie a investície do moderných technológií, ako aj udržať konkurencieschopnosť Slovenska na medzinárodnej úrovni. Týka sa výhradne právnických osôb. Zákon o dani z príjmov definuje, ktoré výsledky výskumu a vývoja možno zvýhodniť, ako aj spôsob, akým sa oslobodenie špecifikovanej časti príjmov uplatní. Ak uvažujete, že by to bola príležitosť aj pre vašu spoločnosť, prečítajte si o aktuálnych podmienkach vysvetlených aj v príkladoch.

 • Vybrané rozhodnutia SD EÚ z oblasti priamych daní 2 (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.)

V tomto príspevku pokračujeme v rozbore judikátov Súdneho dvora EÚ s dosahom na oblasť priamych daní. Aj táto časť daňovej právnej úpravy je napriek svojej relatívnej samostatnosti, primárnej právomoci členských štátov a absencii plošnej harmonizácie konfrontovaná s požiadavkami práva EÚ. Pripravili sme rozbor týchto rozhodnutí: Finanzamt B proti W AG; Marcas MC Szolgáltató Zrt. proti Nemzeti Adó és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága. Prvé rozhodnutie sa dotýka posudzovania slobôd vnútorného trhu, v druhom vystupuje do popredia vzťah účtovnej a daňovej regulácie s presahmi do práva EÚ.

Daň z pridanej hodnoty

 • Dobrovoľná registrácia pre DPH (Ing. Nadežda Cígerová)

Stať sa platiteľom DPH je pre mnohých podnikateľov výhodnou možnosťou, ktorá prináša potenciál nárokovať si odpočítanie dane. Legislatíva dovoľuje registrovať sa aj dobrovoľne, tzn. aj daňovníkom, ktorým povinnosť nevznikla. Ako všetko, aj toto prináša nielen výhody. Pozrieme sa na prípadné riziká a problematiku registrácie si prejdeme z nadhľadu. Skúsená odborníčka na dane a účtovníctvo z praktickej skúsenosti vysvetlí, čo so sebou prináša nadobudnutie statusu platiteľa dane.

 • Oprava nesprávne uplatnenej a odpočítanej DPH (Ing. Jaroslava Betáková)

V podnikateľskej praxi dochádza k prípadom, kedy po uskutočnení zdaniteľného obchodu nastane dôvod na zmenu pôvodne fakturovanej ceny a je potrebné vykonať opravu. Takáto zmena má dosah na už priznanú DPH u dodávateľa a tiež na DPH odpočítanú u odberateľa. Právny základ pre opravu nesprávne fakturovanej DPH je obsiahnutý aj na európskej úrovni a Súdny dvor EÚ sa viackrát zaoberal prejudiciálnymi otázkami k tejto téme. V článku predstavíme zaujímavé závery súdnych rozhodnutí s prehliadnutím na slovenské podmienky.

Vyberáme z vašich otázok

 • Zánik práva vyrubiť daň
 • Pracovný odev
 • Deputát – zdanenie a odvody
 • Sponzorské u športovca
 • Dobrovoľná registrácia za platiteľa DPH
 • Vrátenie zrážkovej dane
 • Zdaňovanie honorára vyplateného umelcovi podľa Autorského zákona
 • Dodanie elektronických služieb