Dane a účtovníctvo 6/2019

V prípade, že podávate daňové priznanie neskôr, tak v poradí šieste číslo publikácie Dane a Účtovníctvo je pre vás veľmi nápomocné. Dôvod:  zaoberá sa pravidlami podávania dodatočných daňových priznaní.
Súčasne rozoberáme zdaňovanie príjmov z príležitostných činností, kde si v článku vysvetlíme aj zodpovedanie týchto praktických otázok: Aké príjmy fyzickej osoby sa označujú ako príležitostné? Za akých podmienok môžu byť od dane ...

Cena s DPH
10,85 €
Cena bez DPH
9,04 €
Rok vydania
2019
Počet strán
80
Formát
A4
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Dane a účtovníctvo 6/2019

V prípade, že podávate daňové priznanie neskôr, tak v poradí šieste číslo publikácie Dane a Účtovníctvo je pre vás veľmi nápomocné. Dôvod:  zaoberá sa pravidlami podávania dodatočných daňových priznaní.
Súčasne rozoberáme zdaňovanie príjmov z príležitostných činností, kde si v článku vysvetlíme aj zodpovedanie týchto praktických otázok: Aké príjmy fyzickej osoby sa označujú ako príležitostné? Za akých podmienok môžu byť od dane oslobodené? Kedy sa z nich odvádza poistné?
Neprehliadli sme ani dotácie a základ dane z príjmov právnickej osoby, kde sa článok zaoberá spôsobom zahrnutia dotácií do základu dane, ako aj ich účtovaním u prijímateľa v závislosti od toho, za akých okolností sú mu poskytnuté.

OBSAH:

Daň z príjmov

  • Daňová optimalizácia v rokoch 2018 a 2019 – 2. časť (Ing. Ivana Glazelová)

V minulom čísle sme sa venovali možnostiam daňovej optimalizácie pri prenájme nehnuteľnosti a pri využívaní automobilu v podnikaní. V aktuálnom pokračovaní článku ďalej voľne rozvíjame tému optimalizácie. Zameriavame sa na niektoré čiastkové problémy, ktoré ovplyvňujú základ dane a ponúkajú legálnu cestu k zníženiu daňovej povinnosti. Venujeme sa vyradeniu nepoužiteľných zásob, neuhradeným záväzkom, tvorbe rezerv, nevyfakturovaným dodávkam, ako aj podmienkam na označenie výdavkov ako daňových. Neobídeme ani účtovné súvislosti.

  • Pravidlá pre podávanie dodatočných daňových priznaní (Ing. Eva Gášpárová)

Ak daňovník zistí chybu v podanom daňovom priznaní do lehoty na podanie daňového priznania, podá opravné daňové priznanie a na pôvodné daňové priznanie sa neprihliada. Ak zistí chybu až po termíne na podanie daňového priznania, je potrebné podať dodatočné daňové priznanie.

  •  Dotácie a základ dane z príjmov právnickej osoby (Ing. Iveta Petrovická)

Článok sa zaoberá spôsobom zahrnutia dotácií do základu dane, ako aj ich účtovaním u prijímateľa v závislosti od toho, za akých okolností sú mu poskytnuté. Rieši poskytnutie dotácie na obstaranie hmotného majetku po jeho zaradení do užívania/pred jeho nákupom, obstaranie hmotného majetku používaného na prenájom, predaj majetku obstaraného z dotácie počas doby zahrnovania dotácie do základu dane a ďalšie variantné situácie.

  •  Zdaňovanie príjmov z príležitostných činností (Ing. Marián Drozd)

Tému „ostatné príjmy“ podľa § 8 zákona o dani z príjmov si v článku vysvetlíme aj zodpovedaním týchto praktických otázok: Aké príjmy fyzickej osoby sa označujú ako príležitostné? Za akých podmienok môžu byť od dane oslobodené? Kedy sa z nich odvádza poistné?

  •  Daňovo-odvodové zaťaženie zamestnanec verzus živnostník v roku 2019 (Ing. Martina Paliderová, PhD.)

Príspevok vymenováva a vysvetľuje základné pojmy, ktoré súvisia s daňovým a odvodovým zaťažením SZČO. Formou modelových situácií komparuje, v akej výške ostane čistý príjem zamestnancovi a živnostníkovi v porovnateľnej platovej situácii.

Podvojné účtovníctvo

  • Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov z daňového a účtovného hľadiska (Ing. Eva Gášpárová)

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa podľa zákona o dani z príjmov považujú za daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie. Za splnenia zákonných podmienok podliehajú povinnosti registrácie a recipročne povinnosti zdaňovania príjmov, ako aj podávania daňového priznania. Z pohľadu zákona o účtovníctve sú účtovnými jednotkami účtujúcimi v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve.

Z judikatúry SR

  • Zákonnosť rozhodnutia správneho orgánu, nevysporiadanie sa s námietkami (Ing. Jaroslava Betáková)

Rozsudok Najvyššieho súdu SR v prípade, keď žalobkyňa v odvolacom konaní namietala, že jej bolo odopreté nazrieť do administratívneho spisu, čím jej bolo znemožnené riadne uplatniť svoje právo na obhajobu.