Dane a účtovníctvo 6/2020

Šieste vydanie publikácie Dane a účtovníctvo obsahuje množstvo aktuálne žiadaných tém a my Vám ponúkame prierez toho najdôležitejšieho - mimoriadne opatrenia na zmiernenie dôsledkov pandémie koronavírusu, ďalšie zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov, COVID-19 a medzinárodné zdaňovanie, otázky k vyplateniu dividend, kapitálového fondu z príspevkov a k iným špecifickým druhom príjmov a iné. Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu publikácie.

Cena s DPH
13,52 €
Cena bez DPH
11,27 €
Rok vydania
2020
Počet strán
80
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Dane a účtovníctvo 6/2020

Šieste vydanie publikácie Dane a účtovníctvo obsahuje množstvo aktuálne žiadaných tém a my Vám ponúkame prierez toho najdôležitejšieho - mimoriadne opatrenia na zmiernenie dôsledkov pandémie koronavírusu, ďalšie zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov, COVID-19 a medzinárodné zdaňovanie, otázky k vyplateniu dividend, kapitálového fondu z príspevkov a k iným špecifickým druhom príjmov a iné. Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu publikácie.

OBSAH

Daň z príjmov

  • Mimoriadne opatrenia na zmiernenie dôsledkov pandémie koronavírusu – v oblasti dane z príjmov, správy daní, DPH, dane z motorových vozidiel, účtovníctva, správnych poplatkov a používania registračných pokladníc (Ing. Anna Fischerová, Ing. Zdenka Kováčová)

Aplikačná prax jednotlivých ustanovení zákona Lex Korona si vo veľmi krátkom časovom odstupe vyžiadala celý rad spresnení a doplnenie ďalších nových opatrení. Hlavným cieľom autoriek tohto článku bolo prispieť k základnej orientácii v prijatých opatreniach vo vybraných oblastiach súvisiacich s daňovou problematikou. Prinášame prehľadnú rekapituláciu doteraz prijatej „korona legislatívy“ spolu s vysvetlením jej reálnej uplatniteľnosti v praxi.

  • Ďalšie zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov (Ing. Michaela Vidová)

Aktuálne informácie k plateniu preddavkov na daň príjmov vo svetle posledných opatrení – nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. a zákona č. 120/2020 Z. z. Vláda SR z dôvodu potreby dočasného a urýchleného vymedzenia podmienok platenia preddavkov na daň z príjmov v nadväznosti na blížiaci sa termín ich splatnosti schválila, že daňovník, ktorý si nemôže uplatniť inštitút neplatenia preddavkov na daň z príjmov podľa Lex korona III, môže platiť preddavky na daň z príjmov do lehoty na podanie daňového priznania za zvýhodnených podmienok. Druhou novelou sa umožnilo zúčtovanie kladného rozdielu na preddavkoch na daň z príjmov platených fyzickou a právnickou osobou do podania daňového priznania k dani z príjmov.

  • COVID-19 a medzinárodné zdaňovanie (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)

V príspevku sa zameriame na vybrané daňové inštitúty v oblasti medzinárodného zdaňovania, zadefinujeme ich štandardnú funkcionalitu a zodpovieme aj otázky vznikajúce v súvislosti s uplatňovaním zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia v čase koronakrízy. Aktuálne odporúčania čerpáme z výkladového stanoviska Sekretariátu OECD k vybraným dosahom krízy vyvolanej ochorením COVID-19, ktoré bolo publikované dňa 4. 4. 2020 ako aktuálna reakcia na najnovší celosvetový vývoj.

  • Otázky k vyplateniu dividend, kapitálového fondu z príspevkov a k iným špecifickým druhom príjmov (Ing. Nadežda Cígerová)

Príspevok je zameraný na niektoré vymedzené druhy príjmov (podiely na zisku, príjem z kapitálového fondu z príspevkov, príjem z titulu vyplatenia likvidačného zostatku a pod.) vo väzbe na daňový, ale aj účtovný aspekt. V otázkach ponúkame praktický návod pre firmu, ktorá má povinnosť odviesť zrážkovú daň z podielov na zisku, ako aj pre fyzické osoby, pre ktoré je zaujímavá možnosť daňového oslobodenia pri príležitostnom príjme.

  • Mikrodaňovník (Ing. Valéria Jarinkovičová)

S cieľom podporiť malé a stredné podnikanie bol jednou z posledných noviel zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. 1. 2021 zavedený nový inštitút „mikrodaňovník“. Táto špecifická skupina daňových subjektov bude môcť využívať viaceré zvýhodnenia, ktorým je venovaná pozornosť v tomto príspevku.

Daň z pridanej hodnoty

  • Odpočítanie DPH – hmotnoprávne a procesnoprávne podmienky (Ing. Jaroslava Betáková)

Neoddeliteľnou súčasťou fungovania mechanizmu dane z pridanej hodnoty je právo na odpočítanie DPH, nemožno ho však chápať ako absolútne právo. Tento nárok je posudzovaný z hľadiska hmotnoprávneho aj procesnoprávneho, pričom pravidlá na uznávanie odpočtu sú čoraz presnejšie definované. V článku vysvetľujeme zásady, ktoré stanovuje slovenská aj európska legislatíva. Upozorňujeme na časté chyby, opomínané povinnosti, ale aj práva a možnosti, ako si nárok na odpočet obrániť.  

Mzdy a odvody

  • Sociálny fond (Ing. Mikuláš Hamuľák)

Sociálny fond ako nástroj na realizáciu podnikovej sociálnej politiky je povinný tvoriť každý zamestnávateľ. Na tomto mieste sumarizujeme všetko o jeho tvorbe, použití a zdaňovaní. V príkladoch osobitne predstavíme jednotlivé možnosti uplatnenia financií z tohto fondu – napr. na zabezpečenie stravovania, na dopravu do zamestnania a späť, vo forme príspevku na rekreácie atď.

Z judikatúry SR

  • Nepriznaný daňový výdavok  na naftu – judikát (Ing. Jaroslava Betáková)

Rozsudok  Najvyššieho súdu SR z 3. 12. 2019 potvrdzujúci rozhodnutie správcu dane, ktorým bolo zvýšenie základu dane z príjmov o sumu nepriznaných daňových výdavkov  na nákup motorovej nafty, keďže daňovník  nepreukázal reálne dodanie tohto tovaru. Súd dôvodí, že daňový subjekt, ktorého zaťažuje dôkazné bremeno, musí svoje obchodné aktivity prispôsobiť konkrétnym podmienkam podnikateľského rizika a dbať na bezproblémovosť svojho obchodného partnera.