Dane a účtovníctvo 6/2021

V aktuálnom čísle časopisu sme sa sústredili na problematiku zásob u podnikateľov, ktorú analyzujeme tak v priestore účtovníctva jednoduchého, ako aj podvojného a zároveň prinášame vzory interných smerníc k účtovaniu zásob spôsobom B (DaÚ 4/2021 obsahovalo vzory smerníc pre spôsob A). Na jednom mieste tak ponúkame komplex informácií pre účtovné jednotky pracujúce s obežným majetkom vo forme materiálu, tovaru či zásob vlastnej výroby.

Cena s DPH
15,97 €
Cena bez DPH
13,31 €
EAN kód
8584113064293
Rok vydania
2021
Počet strán
84
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Dane a účtovníctvo 6/2021

V aktuálnom čísle časopisu sme sa sústredili na problematiku zásob u podnikateľov, ktorú analyzujeme tak v priestore účtovníctva jednoduchého, ako aj podvojného a zároveň prinášame vzory interných smerníc k účtovaniu zásob spôsobom B (DaÚ 4/2021 obsahovalo vzory smerníc pre spôsob A). Na jednom mieste tak ponúkame komplex informácií pre účtovné jednotky pracujúce s obežným majetkom vo forme materiálu, tovaru či zásob vlastnej výroby.
Druhá polovica DaÚ 6/2021 je tvorená témami z okruhu dane z príjmov. Venujeme sa zdaňovaniu - príjmov osôb pôsobiacich v oblasti športu, kultúry, plnení prúdiacich od tzv. držiteľov k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a nepeňažného príjmu zamestnanca vo forme preventívnej lekárskej prehliadky + daňovému posúdeniu výdavkov zamestnávateľa na tieto prehliadky.

OBSAH

Podvojné účtovníctvo

  • Firemné zásoby v podvojnom účtovníctve pri obchodovaní v praxi (Ing. Nadežda Cígerová)

Zásoby je nutné analyzovať, zisťovať ich obrátkovosť, sledovať hospodárnosť spotreby materiálu, správne rozpúšťať vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním do daňových nákladov podľa reálnej spotreby zásob, aby výsledok hospodárenia na konci roka v podvojnom účtovníctve nebol skreslený. Na všetky tieto aspekty sa sústredíme v článku, ktorý pomôže firmám pri riešení problematických situácií v praxi. Názorné príklady priblížia rôzne špecifické účtovné situácie vo vzťahu k DPH i dani z príjmov.

  • Smernice k účtovaniu zásob spôsobom B – materiál, tovar, zásoby vlastnej výroby (Ing. Martin Mikláš)

Ako praktický doplnok k téme účtovania zásob v PÚ ponúkame i tri vzory smerníc s komentárom a odporúčaniami autora, tento raz spôsobom B.

Jednoduché účtovníctvo

  • Účtovanie zásob a zásob vlastnej výroby v JÚ (Ing. Jana Marková)

Zásoby vyjadrujú majetok, ktorý by mal byť v účtovnej jednotke v neustálom obehu. Pre podnikateľa je dôležité, aby poznal optimálny, ako aj skutočný stav zásob na základe správne vedenej evidencie. V tomto článku sa zameriavame na zásoby z pohľadu ich zachytenia v jednoduchom účtovníctve. Po úvodnej charakteristike a kategorizácii priblížime špecifiká účtovania zásob v priebehu roka, pri  zostavení účtovnej závierky i pri ukončení podnikania.

Daň z príjmov

  • Aktuálne k zdaňovaniu príjmov športovcov a umelcov (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Obsahom tohto príspevku je analýza aktuálnych zmien pri zdaňovaní príjmov plynúcich fyzickým osobám pôsobiacim v oblasti športu a  kultúry  podľa zákona o dani z príjmov. Novinky sa týkajú rozšírenia okruhu príjmov od dane oslobodených a zdaňovania týchto príjmov vo vzťahu k zahraničiu.

  • Zrážková daň poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v roku 2021 (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)

V príspevku sa zameriavame na daňové aspekty poskytovania peňažných a nepeňažných plnení poskytovateľom zdravotnej starostlivosti s dôrazom na zmeny účinné od roku 2020 a roku 2021. Rozlišujeme uplatnenie zrážkovej dane, uplatnenie daňových oznamovacích povinností  a tento daňový kontext právnych vzťahov dávame do súvislosti s plnením povinností voči NCZI. Cieľom je poskytnúť upozornenie na niektoré špecifiká uvedených právnych režimov, ktoré majú regulovať poskytovanie peňažných a nepeňažných plnení od držiteľov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

  • Lekárske preventívne prehliadky v ZDP (Ing. Iveta Petrovická)

Zabezpečenie vykonávania zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok patrí medzi všeobecné povinnosti zamestnávateľa, ktoré musí vykonať v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ako treba posudzovať lekárske preventívne prehliadky z pohľadu dane z príjmov, vysvetlíme v tomto príspevku. Osobitne si vysvetlíme, ako sa daňovo hodnotí posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu a vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci  počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie. Taktiež sa pristavíme pri preventívnych prehliadkach poskytnutých zo sociálneho fondu.