Dane a účtovníctvo 6/2022

Daň z príjmov je oblasť, ktoré momentálne rezonuje v daňovej oblasti. Aj z tohto dôvodu, prinášame bližšie informácie k dani z príjmov právnickej osoby – príklady problematických okruhov, špecifické oblasti podnikania živnostníkov a SZČO, aktuálne k daňovému bonusu na zaplatené úroky. Viac tém z príbuzných oblastní nájdete v obsahu nižšie.

Cena s DPH
15,30 €
Cena bez DPH
12,75 €
EAN kód
8584113065108
Rok vydania
2022
Počet strán
76
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa

Dane a účtovníctvo 6/2022

Daň z príjmov je oblasť, ktoré momentálne rezonuje v daňovej oblasti. Aj z tohto dôvodu, prinášame bližšie informácie k dani z príjmov právnickej osoby – príklady problematických okruhov, špecifické oblasti podnikania živnostníkov a SZČO, aktuálne k daňovému bonusu na zaplatené úroky. Viac tém z príbuzných oblastní nájdete v obsahu nižšie.

OBSAH

Daň z príjmov

  • Daň z príjmov právnickej osoby – príklady problematických okruhov (Ing. Iveta Petrovická)

Zámerom článku je vysvetliť niektoré zložitejšie otázky pri zdaňovaní príjmov právnickej osoby a pomôcť tak pri ich správnom posúdení. Pozrieme sa na prerozdelenie kapitálového fondu z príspevkov i emisného ážia, zahrnovanie goodwillu do základu dane, úpravu základu dane daňovníka zrušeného bez likvidácie, zmluvné pokuty vo výdavkoch, príjem z predaja akcií a ďalšie komplikovanejšie okruhy podmieňujúce správne zistenie základu dane.

  • Špecifické oblasti podnikania živnostníkov a SZČO (Ing. Nadežda Cígerová)

Ako reakciu na časté otázky z praxe sme pripravili dvojdielny materiál s témou podnikania fyzických osôb a jeho daňovo-účtovných špecifík. V aktuálnej časti príspevku si rozoberieme základné pravidlá pre kategorizáciu príjmov, spôsob účtovania a zdaňovania dotácii na podporu podnikania. Povieme si, ako je to s registráciou pre DPH a tiež, že hranica príjmov 49 790 eur je relevantná aj pre uplatnenie zníženej sadzby dane 15 %, ako i celkovú možnosť čerpať výhody tzv. mikrodaňovníka.

  • Aktuálne k daňovému bonusu na zaplatené úroky (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Keďže v uplynulých dňoch Štatistický úrad SR zverejnil výšku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca za rok 2021, je už možné vyčísliť aj potrebné údaje na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky podľa zákona o dani z príjmov v prípade zmlúv o úveroch na bývanie uzavretých v roku 2022. Ako si mladí ľudia čerpajúci hypotéku toto daňové zvýhodnenie uplatnia, vysvetlíme v príkladoch.

Podvojné účtovníctvo

  • Časové rozlíšenie nákladov a výnosov (Ing.  Anton Kolembus)

Náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Na to, aby bolo možné docieliť túto zhodu, je nutné používať účty časového rozlíšenia. Ktoré to sú a aké prípady sa na nich účtujú, si ukážeme prostredníctvom názorných tabuliek.

Daň z pridanej hodnoty

  • Služby z pohľadu DPH – 3. časť: Služby súvisiace s nehnuteľnosťou (Ing. Jaroslava Betáková)

Pokračujeme v seriáli príspevkov o službách. Tento raz sa zamyslíme nad tými, ktoré sú poskytované v súvislosti s nehnuteľným majetkom. Pravidlo, že za miesto dodania sa považuje miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza, si overíme na rôznych druhoch podnikateľských činností vrátane služieb realitných agentov a znalcov, poskytovania ubytovania v hotelovom sektore alebo v sektoroch s podobnou funkciou, udelenia práv na používanie nehnuteľného majetku, služieb zameraných na prípravu a koordináciu stavebných prác a pod.

Mzdy a odvody

  • Zmena stravného a základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (Bc. Katarína Danajovičová)

Stručne predstavíme zmeny súm od 1. 5. 2022.

Škola účtovania

  • Seriál pre začínajúcich alebo menej skúsených účtovníkov VII.: Účtová trieda 4 – Vlastné imanie (Ing. Mária Cvečková)

Témou aktuálnej časti „školy účtovania“ bude prioritne účtová trieda 4 – Vlastné imanie a dlhodobé záväzky. Obsahuje kapitálové účty a účty pre dlhodobé záväzky, ktoré z hľadiska súvahy tvoria zdroje krytia obchodného majetku.

Z judikatúry SR

  • Spochybnenie ekonomickej opodstatnenosti činnosti fakturovanej platiteľovi (Ing. Jaroslava Betáková)

Rozsudok NS SR: Ani z jedného dôkazu predloženého platiteľom nie je jednoznačne zrejmé, aká činnosť bola zo strany sprostredkovateľa na naplnenie predmetu zmluvy a nárokovanie si odmeny vyvinutá. Odpočítanie dane nenastáva ex lege, ale je právom platiteľa dane, toto právo je spojené s dôkaznou povinnosťou platiteľa dane.