Dane a účtovníctvo 6/2023

V šiestom čísle DaÚ ostávame pri téme daňových priznaní, hoci ich hlavná sezóna skončila už v marci. Právnickým osobám prinášame návod, ako si opraviť chybu v podanom priznaní. Fyzickým poradíme, ako si správne vyrovnajú daňovú povinnosť, ak mali príjmy zo zahraničia a využívajú možnosť odloženého podania. Pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti bude iste zaujímavý komentár k aktuálnym pravidlám zdaňovania plnení, ktoré prijali od „držiteľov“.

Cena s DPH
19,38 €
Cena bez DPH
16,15 €
EAN kód
8584113065948
Rok vydania
2023
Počet strán
80
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Dane a účtovníctvo 6/2023

V šiestom čísle DaÚ ostávame pri téme daňových priznaní, hoci ich hlavná sezóna skončila už v marci. Právnickým osobám prinášame návod, ako si opraviť chybu v podanom priznaní. Fyzickým poradíme, ako si správne vyrovnajú daňovú povinnosť, ak mali príjmy zo zahraničia a využívajú možnosť odloženého podania. Pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti bude iste zaujímavý komentár k aktuálnym pravidlám zdaňovania plnení, ktoré prijali od „držiteľov“.

Daňovej optimalizácii sa venujeme v porovnaní živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným, resp. upozorníme na možné výhody ich kombinácie. Na rozšírenie odborného obzoru prinášame články venujúce sa zmluvám v podnikaní – či už zmluve o dielo alebo komisionárskej zmluve. Obsah čísla ako vždy dopĺňajú riešenia otázok našich zákazníkov.

OBSAH

Daň z príjmov

 • Zahraničné príjmy v daňovom priznaní fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2022 (Ing. Miroslava Brnová)

Daňovníci s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky musia uvádzať všetky zdaniteľné príjmy v slovenskom daňovom priznaní – aj tie, ktoré dosiahli zo zdrojov v zahraničí. Vzhľadom na väčšiu administratívnu náročnosť mali možnosť termín podania si preložiť až o 6 mesiacov, teda do konca septembra. V príspevku si prejdeme, ako sa určuje rozsah zdaniteľných príjmov a ich zatriedenie, ale aj samotný výpočet dane. V prípadových štúdiách predstavíme najčastejšie variácie zdaňovania zahraničných príjmov, ktoré môže plynúť zo závislej činnosti, z podnikania, z činnosti umelca, resp. športovca, z prenájmu alebo z predaja nehnuteľnosti, z licenčných poplatkov alebo podielov na zisku plynúcich zo zdrojov v zahraničí.

 • Opravné a dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (Ing. Sidónia Jakubovie)

Ak daňovník po podaní daňového priznania zistí, že v ňom urobil chybu, má možnosť ju korigovať prostredníctvom opravného daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania. Na 23 príkladoch si ukážeme riešenia najčastejších omylov a opomenutí. Poradíme, ako vyplníte jednotlivé riadky tlačiva, aj ak ide o opravu staršej chyby z dávnejšieho zdaňovacieho obdobia.

 • Porovnanie živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným. Aké sú výhody ich kombinácie? (Ing. Jana Böszörményi)

Založiť si živnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným? Čo je výhodnejšie? A aké možnosti daňovej optimalizácie ponúka kombinácia týchto druhov podnikania? V príkladoch si porovnáme daňové a odvodové zaťaženie zamestnanca, samostatne zárobkovo činnej osoby s paušálnymi výdavkami a majiteľa s. r. o.

 • Zrážková daň poskytovateľov zdravotnej starostlivosti: aktuálne zmeny a vybrané súvislosti (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)

Cieľom článku je poskytnúť upozornenie na niektoré špecifiká právnych režimov, ktoré majú regulovať poskytovanie peňažných a nepeňažných plnení od držiteľov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V rámci toho rozlišujeme uplatnenie zrážkovej dane, uplatnenie daňových oznamovacích povinností a tento daňový kontext právnych vzťahov dávame do súvislosti s plnením povinností voči NCZI.

Ostatné

 • Ako uzavrieť „dobrú“ zmluvu o dielo (JUDr. Zuzana Petriganová)

Na čo je dobré dať si pozor pri uzatváraní zmluvy o dielo? V prípade sporu medzi zmluvnými stranami by malo byť čo najjasnejšie, k čomu sa zmluvné strany zaviazali. V článku rozoberieme podstatné, ale aj voliteľné, no praxou odporúčané náležitosti dokumentu. Upozorníme na body, ktorých nejasná formulácia môže spôsobiť konflikt medzi zhotoviteľom a objednávateľom. Opierame sa o zaujímavé rozhodnutia slovenských súdov.

 • Komisionárska zmluva a jej základná charakteristika (JUDr. Zuzana Petriganová)

Viete, na aké činnosti sa hodí uzavrieť komisionársku zmluvu? Čím sa líši od mandátnej zmluvy? Aké povinnosti a práva majú účastníci tohto obchodného vzťahu? Ako vníma finančná správa daňovú a účtovnú stránku komisu? A s akými poučnými závermi sa stretneme v slovenskej judikatúre? Článok prehľadne rekapituluje širšie súvislosti a predstavuje vzťah komitent – komisionár z praktického pohľadu.

Z judikatúry SR

 • K uzavretiu dohody o odstúpení od zmluvy a úprave základu dane (Ing. Jaroslava Betáková)

Rozsudok NS SR: samotné nezaplatenie dlhodobo splatného záväzku odberateľom licencie k programovému vybaveniu nie je možné považovať za dôvod na opravu základu dane.

Vyberáme z vašich otázok

 • Predaj auta platiteľom dane
 • Výmaz spoločnosti ex offo
 • Prepis splátok za telefón na firmu konateľa
 • Odpustenie pôžičky u spoločníka
 • Novela zákona o dani z príjmov – zdaňovanie športových odborníkov, výnosy z neštátnych dlhopisov
 • Poskytnutie neúročenej pôžičky pri realitnom projekte
 • Vyčíslenie opotrebenia pri ukončení lízingu
 • Zmena účelu použitia osobného vozidla
 • Činnosti poskytované univerzitou na základe zmluvy o dielo
 • Účtovanie zákazky na základe zmluvy o dielo podľa stupňa rozpracovanosti
 • Zmluva o dielo a licenčná zmluva
 • Účtovanie zmluvy o dielo – zákazková výroba
 • Dotácie na energiu u prenajímateľa priestorov
 • Odpis záväzkov v reštrukturalizácii