Dane a účtovníctvo 6/2024

Akcia -30% PDF verzia

Najnovšia novela zákona o DPH, opravné a dodatočné daňové priznania, staronová minimálna daň od 1. 1. 2024 – to sú hlavné témy 6. vydania DaÚ. Siahnite po našich praktických a spoľahlivých vysvetleniach. Dozviete sa viac aj k téme obchodovania s Čínou, resp. inými tretími krajinami. Rozoberieme si ďalšie zaujímavé európske judikáty z oblasti odpočtu DPH. Upozorníme na zvýšenie správnych poplatkov od 1. 4. 2024. To všetko s dôrazom na vašu prax doplnené množstvom príkladov z našej Daňovej pohotovosti.

Ušetríte
30% = 6,84 €
Cena s DPH
22,74 € 15,90 €
Cena bez DPH
18,95 € 13,25 €
ISBN
858-41-1306-664-8
Rok vydania
2024
Počet strán
80
Formát
A4 - PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Dane a účtovníctvo 6/2024

Najnovšia novela zákona o DPH, opravné a dodatočné daňové priznania, staronová minimálna daň od 1. 1. 2024 – to sú hlavné témy 6. vydania DaÚ. Siahnite po našich praktických a spoľahlivých vysvetleniach. Dozviete sa viac aj k téme obchodovania s Čínou, resp. inými tretími krajinami. Rozoberieme si ďalšie zaujímavé európske judikáty z oblasti odpočtu DPH. Upozorníme na zvýšenie správnych poplatkov od 1. 4. 2024. To všetko s dôrazom na vašu prax doplnené množstvom príkladov z našej Daňovej pohotovosti.

OBSAH

Daň z pridanej hodnoty

 • Zmeny zákona o DPH v roku 2024 a 2025 (Ing. Jaroslava Betáková)

Dňa 24. 4. 2024 boli schválené zmeny platného zákona o dani z pridanej hodnoty. V centre zmien bola transpozícia európskych pravidiel pre malé podniky.  Cieľom je eliminácia administratívneho zaťaženia a dosiahnutie rovnakého zaobchádzania z hľadiska DPH, pokiaľ ide o oslobodenie výkonu ekonomickej činnosti, pre usadenú aj neusadenú zdaniteľnú osobu. V nadväznosti na zavedenie tejto osobitnej úpravy dochádza aj k zmenám v súvislosti s registráciou. Ďalšou podstatnou zmenou bude zavedenie samozdanenia pri dovoze tovaru od 1. 1. 2025. V príspevku nájdete komplexný prehľad prijatých ustanovení so súvislosťami a vysvetleniami.

 • Neplatnosť transakcie, porušenie vnútroštátnych predpisov – vplyv na odpočet DPH (Ing. Jaroslava Betáková)

Súdnemu dvoru EÚ bola predložená prejudiciálna otázka, či zdaniteľná osoba môže byť zbavená svojho práva na odpočítanie DPH z dôvodu, že transakcia nie je v súlade s vnútroštátnym občianskym právom. Prečítajte si, aké odpovede a argumentácie záväzné aj pre naše domáce podmienky súd poskytol.

 • Obchodovanie s Čínou a inými tretími krajinami (Ing. Jana Böszörményi)

Dovážate tovar z tretích krajín, prípadne ho do nich vyvážate? Potom vás určite zaujme náš súhrn aktuálnych informácií, ktoré sa týkajú daňových a colných podmienok. V článku si priblížime doklady, ktoré sú podmienkou preukázateľnosti oslobodenia pri dodaní. Pozrieme sa na závery súdneho dvora v súvislosti s dovozom a vývozom a na zjednodušené vykazovanie dovozu a vývozu v štatistickom hlásení. V závere si priblížime reťazové obchody, ktoré vznikajú v praxi, a nezabudneme ani na mechanizmus uhlíkovej kompenzácie a antidumpingové a vyrovnávacie clá.

Daň z príjmov

 • Minimálna daň právnickej osoby (Ing. Iveta Petrovická)

Minimálnu daň je povinná zaplatiť právnická osoba za každé zdaňovacie obdobie bez ohľadu na dosiahnutý výsledok hospodárenia. Do zákona o dani z príjmov sa s účinnosťou od 1. 1. 2024 dostala v rámci balíčka na konsolidáciu verejných financií. Podobná úprava na Slovensku už bola – vo forme daňovej licencie sa uplatňovala v rokoch 2014 až 2017. V článku sa pozrieme na aktuálne podmienky výpočtu a zápočtu minimálnej dane, ako aj podmienok oslobodenia, resp. zániku povinnosti platiť ju. To všetko v názorných príkladoch z praxe.

 • Opravné a dodatočné daňové priznania v príkladoch z praxe (Ing. Zuzana Uríková)

Kedy môžete a kedy musíte opraviť podané daňové priznanie? Ako formou a v akých termínoch? Ako ho vyplníte a kedy vám nehrozia sankcie? Na tieto otázky si odpovieme prostredníctvom riešenia praktických situácií, s ktorými sa môžete stretnúť najpravdepodobnejšie.

Ostatné

 • Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov od 1. 4. 2024 (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Od apríla tu máme vyššie poplatky. Nechce sa vám študovať sadzobníky? Pripravili sme pre vás prehľad najdôležitejších zmien podľa novely zákona o súdnych poplatkoch aj zákona o správnych poplatkoch. Zvýšenie sadzieb súdnych a správnych poplatkov má za cieľ zabezpečiť dodatočné príjmy do štátneho rozpočtu a tak prispieť k stabilizácii verejných financií.

 • Na čo nezabudnúť pri prevzatí ručiteľského záväzku – odporúčania pre obchodnú prax (JUDr. Zuzana Petriganová)

Pre platné prevzatie ručiteľského záväzku zákon vyžaduje splnenie náležitostí ručiteľského vyhlásenia. V právnej praxi nastávajú prípady, keď je potrebné posúdiť, či ručiteľský záväzok vôbec vznikol. Na podklade súdnych rozhodnutí rozoberieme prípady, keď bolo ručiteľské vyhlásenie súčasťou iného písomného právneho úkonu ako „ukrytý“ ručiteľský záväzok“. Podľa Obchodného zákonníka platí, že, kto veriteľovi písomne vyhlási, že ho uspokojí, ak dlžník voči nemu nesplní určitý záväzok, stáva sa dlžníkovým ručiteľom.

Z judikatúry SR

 • Zákonnosť rozhodnutia správneho orgánu, nevysporiadanie sa s námietkami (Ing. Beáta Jarošová)

Rozsudok Správneho súdu v Banskej Bystrici z 29. 11. 2023: z rozhodnutia finančného orgánu v prípade nepriznania oprávnenosti uplatneného práva na odpočítanie DPH musí vyplývať zrozumiteľné a presné formulovanie dôvodu, pre ktorý nie je nárok na odpočítanie DPH priznaný.

Vyberáme z vašich otázok

 • Príspevok pre odídenca – zdaniteľnosť vs. oslobodenie
 • Vrátenie DPH z Poľska
 • Činnosť lekárky vo vzťahu k DPH
 • Nezisková organizácia – výpočet koeficientu pre pomerné odpočítanie DPH
 • Predaj staršieho apartmánu v bytovom dome
 • Vystavenie dokladu k prijatej platbe
 • Zníženie zákonného rezervného fondu
 • Posúdenie závislých osôb
 • Vystavenie dobropisu – bez vrátenia tovaru
 • Transferová dokumentácia pri podnikaní v tuzemsku (vzťah syn – otec)
 • Účtovanie tvorby zákonného rezervného fondu pri vzniku akciovej spoločnosti
 • Zmena právnej formy spoločnosti (s. r. o. na k. s.)
 • Výsadba stromov na drevo
 • Podiel na zisku na pozemkovom spoločenstve
 • Dodanie tovaru s montážou – účtovanie v PÚ
 • Úhrada nákladov okuliarov zamestnancovi pri  zhoršení zraku